Ønsker større satsing på forskning og innovasjon

Aktører fra hele anleggsnæringen ber samferdselsminister Knut Arild Hareide om å satse på et målrettet forsknings- og innovasjonsprogram for samferdselssektoren.

Næringen påpeker at dersom forskning og innovasjon kan gi én prosent forbedring i prosjekt og prosess, vil dette bety syv milliarder i årlige kostnadsbesparelser. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord)

Nylig hadde Hareide et digitalt møte representanter for hele bygg- og anleggsnæringen under Prosjekt Norge-paraplyen. Budskapet fra næringen var at virkemiddelapparatet må dekke forskning til mer kostnadseffektiv samferdselsutbygging. Næringen mener også at Transport21 bør videreføres og at Prosjekt Norge bør ta en aktiv del i dette.

Rapporten «Transport21» fra 2019 var et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv. Rapporten var bestilt av Samferdselsdepartementet og skrevet i regi av Forskningsrådet.

Prosjekt Norge er et forskningssenter eid av NTNU, hvor universitetene BI, UiA, Oslo Met og NMBU, samt SINTEF er med som akademiske partnere, og hvor samtlige av de store statlige utbyggingsetatene, bransjeorganisasjoner, entreprenører og rådgivere fra bygg og anlegg deltar.

Bredt representert

Til stede i møtet med statsråden var Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Nye Veier, Statens vegvesen, Bane NOR, Rambøll og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samt representanter fra NTNU/Prosjekt Norge.

Bjørn Andersen fra NTNU og Prosjekt Norge pekte på at det stilles lite forskningsmidler til disposisjon og at søknader om samferdselsprosjekter ikke når opp i virkemiddelapparatet. Samtidig vil en marginal forbedring i prosjekt og prosess gi mer effektive løsninger i størrelsesorden mange milliarder, i tillegg til økt bærekraft.

Harald Nikolaisen, styreleder i Nye Veier, poengterte at når ressurstilgangen reduseres, er læring for å finne de beste løsningene viktig. Han pekte på Nye Veiers prosjektmodell som et vellykket eksempel.

Liv Kari Skudal Hansteen fra RIF ba om omprioritering slik at forsknings- og innovasjonsarbeidet forsterkes i samsvar med anbefalingene i Transport 21. Videre ønsket hun at FoUI-arbeidet knyttes opp mot en andel i NTP, og da helst tre prosent eller mer av kostnadsrammen i NTP. Hun fremhevet at det å fokusere på de store samferdselsprosjektene, vil kunne gi store besparelser totalt sett.

Kjell Inge Davik fra Statens vegvesen fortalte om hvordan OPS-prosjektet ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum ble gjennomført med besparelser på 1,5 mrd. kroner og sluttført tre måneder før tiden. Underveis i prosjektet som har fått internasjonal oppmerksomhet, er mange erfaringer og ny kunnskap vel dokumentert.

Utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum fra Bane NOR fulgte opp med å fortelle om hvilken betydning forskning kan få for dette foretakets prosjektmodell.

Ole-Petter Thunes fra Rambøll avsluttet med å fremlegge næringens primære ønske, som er et målrettet forskningsprogram forbeholdt store bygg- og anleggsprosjekter, med fokus på prosjekt og prosess og med øremerkede midler tilsvarende andre næringer. Alternativet er midler som reserveres for prosjektfaglig forskning fra Norges Forskningsråd og andre deler av virkemiddelapparatet.

Fra statsrådens side ble det lagt vekt på styrken til Prosjekt Norge, hvor både akademia, næringsliv og etatene er partnere. Hareide ønsket en tett dialog videre om behovet for mer FoUI-midler til næringen.