Sommerarbeidene er i rute

Sommerens arbeider på Drammenbanen og Østfoldbanen er i rute. Fredag var det lagt ny skinnegang mellom Asker og Brakerøya, totalt 30 kilometer spor. Aldri før er det lagt som mye nytt spor på så kort tid.

Arbeider med kontaktledningsanlegget. Foto: Nettpartner

Halvveis i den sju uker lange perioden hvor deler av banene på Østlandet er stengt for togtrafikk, er det god framdrift. Til tross for at maskinhavari og tordenvær har stoppet aktiviteter i perioder, går arbeidene etter framdriftsplanen.

Drammenbanen

Fredag arbeidet sporombyggingstoget seg fram til Brakerøya og er nå ferdig med sin del av jobben.

– Til sammen er det lagt 30 kilometer med spor fram og tilbake mellom Asker og Brakerøya. Det er brukt til sammen 60 000 meter skinner og 50 000 sviller. Nå gjenstår å rense pukken under det nylagte sporet, etterfylle 25 000 kubikkmeter med ny pukk, sveise sammen skinnene og pakke og justere sporet før togene kan kjøre, sier prosjektleder Guna Gunadasan i Bane NOR.

Han understreker at også de andre arbeidene, blant annet å forberede for utskifting av kontaktledningsanlegget neste år, også er i rute.

På strekningen Slependen – Asker på Drammenbanen bygges det nytt kontaktledningsanlegg som forsyner togene med kjørestrøm. Totalt skal det bygges åtte kilometer med nytt kontaktledningsnett som omfatter oppsetting av nye master og trekking av høyspentkabler og jordingskabler for anlegget. Arbeidene går stort sett etter planen, det samme gjør øvrige arbeider som vegetasjonsrydding på strekningen.

Drammen stasjon

I Drammen må jernbaneundergangen i Kreftingsgate forlenges, i forbindelse med byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen. Det medfører at kjørebanen må innsnevres mens arbeidet pågår. Arbeidet går som planlagt og skal være ferdig 12. august. Les mer om arbeidene og konsekvensene for trafikantene her.

Fra arbeidene med kontaktledningsanlegget. Foto: Nettpartner

Østfoldbanen

På Østfoldbanen startet arbeidet opp natt til 27. juni, og midtveis i juli går det mot slutten på bygging av nytt dobbeltspor mellom Kolbotn og Hauketo. Både sporombyggingstoget og pakkmaskinen, som justerer og stabiliserer sporene, er ute av anleggsområdet.

Nå gjenstår jobben med å nøytralisere sporene. Deretter skal sporfeltene kobles inn, kontrolleres og testes for å sikre at signalanleggene fungerer som de skal. Parallelt vil det fortløpende foregå opprydding i hele anleggsområdet fra Hauketo til Kolbotn.

Allerede 27. juli forkortes anleggsområdet. Da kobles nemlig kjørestrømmen for togene inn på strekningen fra Holmlia og sørøver, for kjøring av tog som blant annet skal teste signalanlegg og nye spor inn mot Ski stasjon.

Det omfattende anleggsarbeidet mellom Bekkelaget og Ljan er også godt i rute. Fortsatt gjenstår noe fjellsikring, men om lag midtveis i sommerjobben dreier det meste seg om forskaling, armering og støping av nye støttemurer. På deler av strekningen skal det også settes opp nye gjerder. I tillegg vil det pågå arbeid med å fjerne et midlertidig sikringsnett i skråningen mellom Østfoldbanen og Mosseveien.

Follobanen

I løpet av sommerens to første uker har Follobaneprosjektet fjernet gamle tekniske installasjoner som spor, sporveksler, kabler, føringsveier og ballast ved spor 21-25 på Oslo Setralstasjon.

På Loenga er spor 1, 2 og 3 reetablert med kontaktledning, og arbeidet med å rive spor 9 og endre spor 5 og 6 med flytting av sporsperre pågår. Testing av dette signalanlegget pågår i store deler av perioden jernbanen er stengt. 

På Ski pågår arbeidet med å koble sammen og tilpasse spor rundt stasjonen, og stabilisere grunnen. I tillegg til arbeidet som krever stans i togtrafikken pågår arbeidet med å ferdigstille vestsiden av den nye stasjonen.