Skal forske på eiendomsrett og rettssikkerhet

Bane NOR inngår med Statens Vegvesen og Nye Veier, en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo. Samarbeidet skal finansiere et forskningsprosjekt i regi av det juridiske fakultetet. Målet er å løse viktige samfunnsutfordringer.

F.v. avdelingsdirektør Jane Bordal i Statens vegvesen; Ragnhild Lien, seksjonssjef Forvaltning og samfunnskontakt i Bane NOR og dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet. Nye Veier var forhindret i å stille på signeringen. (Foto: Britt-Johanne Wang)

Når vei og bane skal planlegges og bygges oppstår det til tider rettslige problemer som det ikke finnes gode løsninger for. Det juridiske fakultetet ved UiO har lang tradisjon for å bidra med forskning på området, og ønsker nå å øke aktiviteten ytterligere gjennom samarbeidsavtaler med partnere som daglig står ovenfor dilemmaer mellom ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett.

Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier bidrar med forskningsmidler som skal føre til to doktoravhandlinger, og hver av partene bidrar med til sammen 1.166.665 kroner. Totalkostnaden er vel 14 millioner kroner, hvor halvparten dekkes av fakultetet. Samarbeidet har en ramme på fem år.

Prosjektet tar utgangspunkt i norske forhold, men vil også løfte blikket ut over nasjonens grenser. En felles problemstilling for offentlig utbyggere er vekting av samfunnsinteressene målt mot retten til å frata en borger eiendomsretten, eller båndlegge en eiendom for lang tid.

-Vi er en offentlig institusjon som skal hjelpe samfunnet til i situasjoner der de store prosjektene berører mange, samtidig som at det er et krav om effektiv bruk av midler, sier dekan Dag Michalsen ved UiO.

Oppdraget

Forskningsprosjektet er estimert til 14 millioner kroner, hvor syv millioner dekkes av eksterne bidragsytere. Formålet er å sluttføre to stipendiatavhandlinger over fire år, årlige masteravhandlinger under løpende vitenskap assistentstilling over fem år, samt å arrangere nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer hvor forskere og praktikere kan møtes for faglig diskusjon og utvikling.