Åsland tilbake til naturen

Det er ennå noen år til turgåere kan erstatte anleggsmaskiner, men nå er prosjektet i gang som skal føre Follobanens anlegg på Åsland tilbake til naturen. Det store området mellom Klemetsrud, Tjernsrudvannet og E6 skal om få år omformes fra stein til turterreng.

Det er Multiconsult som har fått kontrakten med å prosjektere gjennomføringen av denne storstilte omskapingen. Nylig var prosjektdeltakerne på sin første befaring på Åsland, godt guidet av Bane NORs fagfolk.

Åsland riggområde er Follobaneprosjektets største riggområde, og består i dag av kontor- og servicebygg, betongelementfabrikk, system for massehåndtering og anleggsområde. Området har vært adkomstområde for arbeidet knyttet til boring av til sammen 37 km med tunnel, fordelt på to separate løp. Dette ble gjort ved hjelp av fire tunnelboremaskiner, som hver boret ca 9 km tunnelløp mellom Oslo og Ski.

Mindre areal

Etter boringen har fortsatt Follobaneprosjektet anleggsområde på Åsland, men trenger langt mindre areal. Her er det nå rigg- og adkomst for installasjon av alt jernbaneteknisk materiell som må installeres for at de to løpene i Nordens hittil lengste jernbanetunnel skal åpnes for trafikk mellom Oslo og Ski ved utgangen av 2022.

Massene som er tatt ut i forbindelse med tunnelboringen er brukt til å fylle opp og forme det omkringliggende kuperte terrenget. Det meste av massene er plassert på det såkalte deponiet, som ligger innenfor fabrikk- og brakkeområdet på Åsland. Massehåndteringen er i samsvar med detaljerte avtaler med Oslo kommune, og er utført med streng kontroll over plassering og riktig sammensetning av den nye grunnen. Dette har sikret et godt grunnlag for tilbakeføring i første omgang til et natur- og rekreasjonsområde. Se også egen artikkel om deponiet, som har spart 360 000 lastebillass og store CO2-utslipp.

På et senere tidspunkt er området også tilrettelagt for å kunne brukes som byggegrunn for fremtidig boligutbygging i denne delen av Oslo kommune. Dette er basert på et opprinnelig forslag fra Bane NOR, og er en del av Oslo sine planer for en fremtidig bydel kalt Gjersrud/Stensrud. En områdeplan for denne bydelen ble vedtatt i 2016, og Åsland inngår som en del av denne.

Stor omlegging

Bane NOR har nå valgt Multiconsult til å prosjektere tilbakeføring av området på Åsland til et rekreasjons- og friområde. I dette inngår prosjektering av kjørevei og turstier, blant annet to bekkeløp som skal åpnes opp gjennom terrenget, fordrøyingstiltak som skal sikre en langsiktig og holdbar håndtering av overflatevann, og reetablering av vegetasjon. Multiconsult skal også bistå Bane NOR i anskaffelsesprosessen og byggesaksprosessen underveis, samt følge selve byggearbeidene med detaljprosjektering. Det store tilbakeføringsprosjektet er budsjettert med investeringer fra Bane NOR på ca 85 millioner.

Prosjektlederne Rossana Porcu, Multiconsult (t.v) og Lena Forsberg, Bane NOR på første prosjektbefaring. Foto: Bane NOR

Meningsfylt

- Bane NOR er opptatt av gjenbruk av tunnelsteinen fra Follobanen, og vi har hatt en gunstig løsning på Åsland, også med tanke på fremtidige bruksområder, sier Follobaneprosjektets tunnelsjef Anne Kathrine Kalager.

- Bane NOR er forpliktet til å tilbakeføre området til rekreasjon og samtidig forberede det for en fremtidig boligutbygging. Det er meningsfylt å «rydde opp etter oss» på denne måten. Dette blir et natur- og rekreasjonsområde inntil Oslo kommune tar endelig beslutning på om, og eventuelt når, området skal bygges ut til en ny bydel for Oslo, sier Kalager.