Vil ha mer treffsikker bergsikring

Som landets største byggherre for jernbanetunneler er Bane NOR opptatt av tunnelfagets utvikling. I den forbindelse har Bane NOR fått utarbeidet en ny rapport som gir enda bedre sikring av bergrommet ved bygging av tunneler, samt reduserte kostnader.

Brede Nermoen har vært kontaktperson for Bane NOR i arbeidet med den nye rapporten fra NGI. (Foto: Dag Svinsås)

Det norske tunnelfagmiljøet har i mange år vært ledende i verdenssammenheng, ikke bare på bane, men også på vei og i forbindelse med vannkraft.

Den «norske metoden» har vurdert berget som et byggemateriale og utnyttet dette som en viktig ressurs. For å si det enkelt utnytter man bergets egen bæreevne og har jobbet «med» fjellet, ikke mot det. Dette har sammenheng med de tradisjonelt harde og solide bergartene vi har i Skandinavia, i motsetning til i mange andre regioner med mykere bergarter hvor det må etableres innvendige konstruksjoner for at tunnelene ikke skal rase sammen.

Q-systemet

For å optimalisere sikringen i bergrom ved bygging av tunneler, har Bane NOR fått utarbeidet en rapport i Q-systemet. Q-systemet har vært viktig for det norske tunnelfaget i snart femti år og er et klassifikasjonssystem for bergmasser med hensyn til stabilitet av tunneler og bergrom. Systemet er opprinnelig utviklet ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), og brukes i stor utstrekning både i Norge og internasjonalt.

Q-systemet tar hensyn til en rekke forhold ved kartlegging av bergmassen. Slike ingeniørgeologiske vurderinger innbefatter en rekke forhold som må vurderes før man eventuelt setter i gang med bygging, og når man velger bergsikring underveis i prosjektene. Ett av disse forholdene er hvor mye eller lite tunnelen må sikres, hva som kreves, og hva som er tilstrekkelig. Ikke bare juridisk og økonomisk, men også teknisk, og framfor alt med hensyn til sikkerhet for de som skal bygge og bruke tunnelen. 

Programleder for Bane NORs forbedringsprogram U2020, Brede Nermoen, forteller at den nye rapporten bringer ny innsikt, og gjør at Bane NOR kan bli mer treffsikre i sine vurderinger av hvor mye bergsikring som skal til for å få jobben gjort, når denne ses i sammenheng med valgt konsept for vannavskjerming.

Og det blir like trygt

Bane NORs tekniske regelverk omtaler to godkjente metoder for vannavskjerming i nye jernbanetunneler. Kledningen skal enten være kontaktstøp med foliemembran, eller sprøytebetong i kombinasjon med sprøytbar membran.

Utfordringen til nå har vært at sikringsanbefalingene i Q-systemet ikke direkte har hensyntatt det betydelige bidraget til bergsikringen som utgjøres av de godkjente løsningene for vannavskjerming. Avhengig av bergmassens kvalitet (Q-verdi), kan vi langt på vei si at rapporten viser at det bare er behov for arbeidssikring der man kommer etter med membran og full utstøping eller sprøytbar membran og ekstra sprøytebetong. 

Sikkerhet er viktigst

Ettersom et hvert prosjekt er spesielt på sin måte, er det vanskelig å tallfeste hvor mye Bane NOR vil kunne spare på den nye innsikten målt i kroner og øre. Hensynet til sikkerhet vil uansett alltid veie tyngst.

Den nye rapporten angir imidlertid en retning for oppdatert bruk av Q-systemet som Bane NOR mener bringer tunnelfaget videre. Det er derfor besluttet at anbefalingene fra rapporten skal tas i bruk i prosjektene snarest mulig.

Her kan du lese hele rapporten: NGI Q-systemet.pdf

Illustrasjonsbilde fra Bærumstunnelen. (Foto: Olav Nordli)