Vedlikeholdsoversikt 2019

Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2019. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Kongsvingbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen, Sørlandsbanen og i Osloområdet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

I 2019 har Bane NOR på landsbasis fått bevilget 2,6 milliarder kroner til drift, samt 1,8 milliarder til forebyggende og korrektivt vedlikehold. Drøye 2,5 milliarder går til fornyelse av eksisterende anlegg.

I tillegg er det bevilget 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, som skal erstatte dagens signalsystemer og dermed gi bedre punktligheten og øke kapasiteten på jernbanen. Med i oversikten er også store utbyggingsanlegg som er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2019 på nær 10 milliarder kroner.

Dovrebanen sør for Lillehammer

 • Skinnebytte på utvalgte strekninger mellom Eidsvoll – Fåberg
 • Svillebytte på strekningen Hamar – Fåberg
 • Bytte av sporveksel Lillehammer og Bergseng stasjon
 • Bruvedlikehold på utvalgte bruer på strekningen Eidsvoll – Fåberg

Østfoldbanen                                                                    

 • Bygging av nytt dobbeltspor (Follobanen) pågår for fullt
 • Utskifting av master på Østre linje
 • Forarbeider for bygging av støttemur/fjellrensk
 • Vegetasjonstiltak
 • Tunnelsikring
 • Fornyelse av dreneringsanlegg
 • Fornyelse av skinner, sviller og sporveksler
 • Bruvedlikehold

Vestfoldbanen

 • Fornyelsestiltak på kontaktledningsanlegg, bytte av sugetransformatorer
 • Solslyngtiltak Drammen – Larvik
 • Bytte av skinner på flere partier og flere strekninger
 • Fornyelse av gjerder på deler av strekningen

Gardermobanen

 • Skinnebytte på delstrekninger
 • Komponentbytte på sporveksler
 • Fornyelse av støttemurer
 • Revisjon av sporvekseldrivmaskiner
 • Vegetasjonstiltak/skogrydding
 • Forskjellige vedlikeholdstiltak på signal, lavspenning, overbygning og underbygning på delstrekninger

Hovedbanen

 • Sporvekselfornyelse og komponentbytte mellom Lillestrøm og Eidsvoll
 • Fornyelsestiltak på Alnabru skiftestasjon
 • Stabilisering av grunn/jernbanefylling ved Varud holdeplass
 • Tiltak mot solslyng bl.a. innmåling, ny linjeberegning og nøytralisering
 • Bruarbeider
 • Stikkbytte av skinner og sviller på delstrekninger
 • Vedlikeholdstiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger
 • Fjerning av spor og 2 sporveksler, samt fornyelse av et buttspor mellom Nyland og Grorud
 • Utskifting av sporveksel-grupper, sporkryss og spor inkl. masseskifte Lodalen

Drammenbanen

 • Rehabilitering av Lieråsen tunnel, planlagt ferdig 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg
 • Nytt ventilasjonsanlegg i vestibyle på Nationaltheatret, samt utskifting av markeringslys på stasjonen
 • Utskifting av sporveksler og sporfeltoppgradering på Skøyen
 • Sporfornyelse Lier – Brakerøya, samt bytte av sporveksel på Brakerøya
 • Utskiftning av sporveksler, skinner, sviller og ballast på Billingstad, Hvalstad og Asker stasjoner
 • Sikring og rehabilitering av støttemurer, samt vannsikring i tuneller
 • Tiltak på elkraft og signal bl.a. fornyelse av kontaktledningsanlegg Slependen-Asker, sporvekselvarmeanlegg Oslo S/Lysaker, ny strømforsyning signalanlegg på Oslo S og Skøyen
 • Rehabilitering av sporveksler – komponentbytte flere steder

Bratsbergbanen:

 • Svillefornyelse
 • Sveising og nøytralisering

Spikkestadbanen

 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Sørlandsbanen

 • Utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT) Moi-Egersund
 • Rehabilitering av sporveksler
 • Gjerding på enkelte strekninger
 • Pumpepartier
 • Fornyelse av dreneringsanlegg Egersund – Stavanger, Nordagutu – Nelaug, samt dreneringstiltak Bryne –Klepp, Nordagutu – Kristiansand
 • Skogrydding: forsering Kristiansand – Egersund og behandling av ettervekst på alle strekinger
 • Svillebytte Kristiansand – Egersund, Nordagutu – Skien
 • Skinnebytte Nordagutu – Nelaug
 • Brufornyelse Nordagutu – Kristiansand og bruvedlikehold på delstrekninger
 • Bytte av KL-master Nordagutu – Kristiansand
 • Tunnelsikring

Numedalsbanen

 • Skinnebytte Rollag – Kongsberg

Arendalsbanen

 • Svillebytte

Bergensbanen

 • Ballastrensing mellom Hønefoss og Gol
 • Svillebytte og innfesting pga. solslyng
 • Fornyelse av snøoverbygg Finse - Reimegrend
 • Fornyelse av dreneringsanlegg Bergen - Voss, Voss – Myrdal og Hallingdalen
 • Skogrydding bl.a. mellom Upsete – Voss og behandling av ettervekst
 • Reparasjoner/justering på kontaktledningsanlegg Lågheller-Myrdal, stikkbytte master Upsete-Myrdal, samt reparasjoner av sugetrafokiosker Finse–Haugastøl
 • Bruvedlikehold
 • Fjell- og tunnelrensk
 • Rensk av stikkrenner på deler av strekningen
 • Skinnebytte i Gravhalstunnelen
 • Komponentbytte på sporveksler på delstrekninger
 • Arbeidsplasspakking, gjennomgående sporjustering og sporvekseljustering
 • Diverse klimatiltak

Randsfjordbanen

 • Utskifting av bæreline på kontaktledningsanlegg
 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Roa-Hønefossbanen

 • Skinne- og svillebytte
 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

 Flåmsbana

 • Svillebytte
 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Gjøvikbanen

 • Elektroarbeider
 • Skinnefornyelse
 • Bruarbeid: reparasjon av mindre feil og utskifting
 • Fornyelse av sporveksler
 • Komponentbytte på kontaktledningsanlegg Oslo S - Grefsen
 • Stikkbytter av skinner og sviller

Kongsvingerbanen

 • Utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT)
 • Bruvedlikehold bl.a. Fetsund bru, Lerelva, Disenå, Kongsvinger - Riksgrensen
 • Fornyelse av dreneringsanlegg
 • Stikkbytte av skinner og sviller
 • Sporvekselfornyelse

Dovrebanen (nord for Lillehammer)

 • Fornyelse av dreneringsanlegg
 • Generell renovering og reparasjon av mindre feil på bruer
 • Sporfornyelse på Dombås st
 • Svillebytte Drivstua stasjon
 • Ny kontaktledning Fokstua-Vålåsjø
 • Skogrydding samt behandling av ettervekst
 • Utskifting av utvending signal-/sikringsanlegg bl.a. nye LED-matriser hovedsignal, samt nye eltel-omformere Vinstra og Ringebu
 • Komponentbytte på kontaktledningsanlegg
 • Gjerding

Raumabanen

 • Fornyelse av togvarmetransformator Åndalsnes
 • Sporfornyelse Åndalsnes stasjon

Rørosbanen

 • Sporfornyelse - samtidig skinne- og svillebytte
 • Svillebytte på sporveksel på Rustad og bakker Sør Koppang
 • Skogrydding
 • Fjell- og tunnelrensk
 • Gjerding
 • Rensk av stikkrenner
 • Grøfterensk - linjegrøfter og terrenggrøfte

Solørbanen

 • Sporfornyelse - samtidig skinne- og svillebytte
 • Grøfterensk - linjegrøfter og terrenggrøfter
 • Bytte mellomlegg og sideisolator
 • Gjerding
 • Skinnespyling

Nordlandsbanen

 • Skifte av ca 60 000 sviller, planlagt ferdig 2020
 • Fornyelse av dreneringsanlegg
 • Reparasjon av mindre feil på bruer
 • Skinnefornyelse
 • Tunnelsikring
 • Skogrydding og behandling av ettervekst
 • Sporvekselfornyelse på Hommelvik stasjon
 • Fornyelse av innvendig sikringsanlegg Trønderbanen
 • Fornyelse av utvending signal-/sikringsanlegg
 • Ombygging av innkoblingsfelt ved Hopstad planovergang
 • Fornyelse av spor 3 på Heimdal
 • Revisjon av sporvekseldrivmaskiner og sporfeltreleer Trønderbanen

Ofotbanen

 • Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger
 • Fornyelse av snøoverbygg
 • Gjenoppbygging av «Tjuvoverbygget» etter brann i 2018
 • Fornyelsestiltak på signalsystemer
 • Rensk av stikkrenner
 • Grøfterensk - linjegrøfter og terrenggrøfter
 • Fjell- og rassikring

Øvrige tiltak

 • Landsdekkende maskinelt sporvedlikehold bl.a. gjennomgående sporjustering, sporvekseljustering, ballastrensing, ballastsupplering, ballastprofilering, skinnesliping, og skinnesmøring
 • Arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS
 • Vedlikeholdstiltak på terminaler, bygninger og tekniske bygg
 • Fornyelsestiltak av energiforsyningsanlegg
 • Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigninsgforhold, parkering mv
 • I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger