Tettpakket jobbehelg på flere baner

I regi av Bane NOR er det nå duket for en av årets travleste arbeidshelger. Det skal jobbes høyt og lavt på Østfoldbanen og Dovrebanen, samt deler av Rørosbanen, mens togtrafikken er innstilt.

Ballastrensing er et viktig vedlikeholdstiltak for at jernbanesporet skal være sikkert og behagelig å kjøre på. For tiden er renseverket i arbeid på Dovrebanen. (Foto: Britt-Johanne Wang)

Jobbene som gjøres mens banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i stengingsperiodene.

Vær oppmerksom på at det vil gå skinnegående arbeidsmaskiner på de stengte strekningene. Det er derfor fortsatt forbudt og forbundet med fare å gå ved eller i sporet.

Østfoldbanen

Østfoldbanen er stengt på strekningen Oslo S–Halden og Ski–Kråkstad fra lørdag 14. september ca. klokken 01:30 fram til søndag 15. september ca. klokken 14:00.

Jobber som gjøres denne helga er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen som åpner i 2022. Bane NOR ser frem til å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Ved Oslo S skal det utføres en rekke ulike oppgaver som bl.a. etterfylling av pukk, sveising, og kjerneboring. På Ski stasjon vil det foregå ulikt jernbaneteknisk arbeid som krever tilgang til sporene. Det leveres også skinner som skal legges på den nye vestsiden av stasjonen og i Ski-morenen. I dagsonen nord for stasjonen skal grunnen stabiliseres (pakkes) under nye spor som er bygget. 

Ved Moss stasjon blir det ulike arbeider og kontroller knyttet til dobbeltsporprosjektet Sandbukta–Moss–Såstad. Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024.

I tillegg gjøres det denne helga små og store jobber med fornyelse og vedlikehold en rekke steder langs banen. Vi kan nevne maskinelt sporvedlikehold (bl.a. mellom Moss og Sarpsborg), overflatebehandling av Ingedal bru i Sarpsborg, svillebytte, signalteknisk arbeid, vegetasjonsrydding, rutinemessige kontroller, samt opprydding og etterarbeid etter jobbene som ble gjort i sommer.

Dovrebanen, Rørosbanen og Trondheim S–Leangen

Følgende strekninger er stengt fra lørdag 14. september ca. klokken 00:00 fram til mandag 16. september ca. klokken 07:00.

  • Eidsvoll–Trondheim S (NB! strekningen Lillehammer–Dombås er stengt fram til onsdag ca. kl. 02:40.)
  • Trondheim S–Leangen
  • Hamar–Elverum
  • Røros–Støren–Trondheim S

Kvam kryssingsspor
Bane NOR er nå inne i innspurten med å forlenge kryssingssporet på Kvam stasjon fra 517 til 881 meter, slik at to lange godstog kan kjøre samtidig inn på stasjonen og krysse i hvert sitt spor. Dette øker kapasiteten for godstog på Dovrebanen.

I 96 timer fra natt til lørdag skal et tredvetalls signal- og sporfolk gjøre storjobben med innkobling og uttesting av det nye signalanlegget. Samtidig tar vi i bruk nye sporveksler og nytt kontaktledningsanlegg. I tretiden natt til onsdag 18. september kjører det første toget over kryssingssporet.

Ler kryssingsspor
Det pågår også arbeid med en tilsvarende utvidelse av kryssingssporet ved Ler stasjon. Her omfatter prosjektet blant annet også to nye underganger og en ny plattform. Arbeidene er planlagt ferdige i juni 2020.

Denne helga blir det lagt inn to nye sporveksler ved stasjonen, samtidig som entreprenøren Baneservice starter byggingen av ny plattform. Det blir også ulike kabelarbeider. Det blir stor aktivitet med ulike anleggsmaskiner, blant annet en skinnegående pakkmaskin.

Renseverket
Kjøring av renseverket er en annen hovedaktivitet på Dovrebanen denne helga. Ballastrensing er et viktig vedlikeholdstiltak for at jernbanesporet skal være sikkert og behagelig å kjøre på.

Ballastrensing foregår ved at et spesialtog (renseverket) graver opp pukken fra sporet, renser den og legger renset pukk tilbake i sporet. Deretter fyller vi på ny pukk for å erstatte masse som er fjernet. Til slutt kjører en pakkmaskin over strekningen og justerer og stabiliserer massene.

Renseverket startet fra Brøttum i begynnelsen av august og jobber seg nordover mot Fåberg. Det har vært daglige økter hvor banen har vært stengt på morgenen og formiddagen. Kommende helg vil renseverket jobbe mellom Lillehammer og Fåberg.

Mange andre jobber
Mellom Eidsvoll og Langset vil det foregå arbeider knyttet til bygging av nytt dobbeltspor, et prosjekt hvor byggearbeidet starter for fullt nå i disse dager. Denne strekningen, som er planlagt åpnet i 2023, er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet.

I tillegg gjøres ulike oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold en rekke steder, blant annet sporjustering, bytte av kontaktledningsmaster/utliggere, boring av mastefundamenter, utskifting av stikkrenner, svillebytte, pakking av sporet med pakkmaskin, rutinemessige kontroller og mye annet.

Ved Espa stasjon skal et sporkryss byttes, og i Gudbrandsdalen skal to korte stålbruer skiftes ut, nærmere bestemt mellom Øyer og Tretten, samt mellom Losna og Fåvang. Mellom Sel og Brennhaug skal kulverten for Djupdalsbekken erstattes med to rørgater under jernbanen. Her er det kort avstand til E6, og mens arbeidene pågår stenges det ene kjørefeltet slik at trafikken lysreguleres. Mellom Fokstua og Vålåsjø fornyes kontaktledningsanlegget.

nye Leangen stasjon i Trondheim skal det bygges midlertidig signalanlegg. Dette skal fungere ut måneden da det permanente anlegget kommer på plass. På Trondheim S skal det byttes sviller i spor 1 og spor 2. Dette vil ta ti timer lørdag og søndag. Justering av kontaktledningsanlegget på Heimdal stasjon er en annen jobb denne helga.

Rørosbanen
På strekningen Røros–Støren skal det legges inn ei ny bru nord for Glåmos, og to stikkrenner skal oppgraderes. Dessuten blir det skogrydding langs banen mellom Kotsøy og Støren.

Mellom Hamar og Løten jobbes det med bygging av ny Åker jernbanebru i den togfrie perioden.

Arbeider ved Kvam stasjon i august. (Foto: Emil Hatletveit)