Kjemper for bedre avgangspunktlighet fra Alnabru

Kundene på Alnabru ser mye positivt ved gjennomføringen av prøveprosjektet LOGOPS. Med daglige operative tavlemøter, sørget driftsenheten i Bane NOR for at alle ble involvert i løsningen av de daglige utfordringer.

LOGOPS-gjengen. Foto: Miguel Carazo.

En viktig forutsetning for å begrense konsekvensene som uforutsette avvik har på Alnabru, er at man først må «samle flokken». For å få til dette, ble LOGOPS (Logistikkoperasjonssenter) etablert. Prøveprosjektet hadde som mål å opprette en funksjon som kunne være et kontaktpunkt mellom mange aktører med ulike roller: samlastere, godsoperatører, terminaldrift, planlagte vedlikeholdsarbeider, pågående og nye investeringsprosjekter, trafikkstyring og alle aktører som deltar i avvikshåndteringen.

-Arbeidet med prosjektet startet i 2018 og ble iverksatt i starten av 2019. Målet var å få aktørene til å kommunisere bedre og samarbeide tettere for å forebygge og bearbeide avvikssituasjoner, forklarer Vidar Flydal, Regional Leder Terminal i Bane NOR.

Godt mottatt hos godsselskapene

Trond Williksen, Driftssjef for Green Cargo i Norge, mener at bedre kommunikasjon og koordinering mellom aktørene på Alnabru bidrar til å utnytte forbedringsmulighetene som godsnæringen trenger for å øke lønnsomheten.

– For oss er det praktisk å ha ett felles kontaktpunkt når vi ønsker å snakke med Bane NOR. Slik sett har LOGOPS vært en tydelig forbedring. På lang sikt håper vi å se effekten av det ved at vi når frem til Bane NOR på en annen måte enn det vi har gjort tidligere, sier Williksen.

– Historisk sett har ikke Bane NOR klart å se Alnabru godsterminal som et logistikksenter slik vi gjør, sier Per-Allan Kristensen, terminalsjef i RailCombi AS. – Den nye driftsenheten LOGOPS som ble testet i januar og februar viser en annen innstilling. Den ga en tydelig forbedring av vinterberedskapen sammenliknet med tidligere år. Det ble tatt gode grep, og det er vi fornøyd med, sier Kristensen.

Har gitt effekt

Avgangspunktligheten på Alnabru i januar og februar 2019 endte på 77,3% i januar og 75,1% februar. Det er en klar forbedring fra punktligheten i januar og februar 2018, som var på henholdsvis 57,7 og 49,1 prosent. Bane NORs gjennomsnittsmål for avgangspunktlighet på Alnabru er på 90 prosent.  Arbeidet som er gjort med LOGOPS legger et godt grunnlag for å komme nærmere dette målet.  

– Det er vanskelig å tilskrive forbedringen til LOGOPS alene og det er fortsatt et stykke igjen til vi oppnår punktlighetsmålet på Alnabru. Jeg er likevel ikke tvil om at arbeidet som er lagt ned i prosjektet har bidratt til den positive utviklingen vi nå har sett, sier Flydal.

På tilbudssiden til godsoperatørene

– Det er ingen tvil om at en slik enhet som koordinerer avvikshåndteringen på Alnabru representerer forutsigbarhet, bidrar til prioritering og oppfølgning av forbedrings- og feilrettingstiltak. Det er viktig i en bransje der feilmarginene er små og reduksjon av økonomiske konsekvensene ved avvik ofte er avgjørende, sier Thomas Kristiansen, operativ leder for LOGOPS på Alnabru.

– Med prosjektet LOGOPS ønsket Bane NOR å være på tilbudssiden for godsoperatørene. Som prøveprosjekt var driftsenheten et initiativ som godsoperatørene hadde anledning til å være med å utforme, sier Aleksander Dahl Isaksen i enheten LOGOPS.

Veien videre

I løpet av våren 2019 skal prosjektet LOGOPS evalueres med tanke på en mulig videreføring og utvikling.

Et effektiviseringstiltak som prosjektet har identifisert er behovet for en tilpasning av regelverket for trafikkstyring inne på terminalen.. En endring i regelverket vil gjøre snøbrøytingen langt mer effektiv enn i dag og dette er noe vi jobber videre med.