Innovasjonsprosjekt tildelt midler fra Norges Forskningsråd

Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet RiskBIM, som får svært positive tilbakemeldinger.

Illustrasjon av Minnevika bro laget i BIM. Illustrasjon Bane NOR

En prosjektgruppe innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse er i gang med et prosjekt om smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy (Building Information Model) i risikostyring for samferdselsprosjekter.

Det overordnede målet er å forbedre prosjektenes arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til risikobasert styring av RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) og SHA (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø) ved å utnytte potensialet som ligger i BIM og tilhørende verktøy.

I tillegg skal RiskBIM «…gi beslutningstakere et lett tilgjengelig, oppdatert og helhetlig bilde av risikoforhold gjennom alle livsløpsfaser av et samferdselsprosjekt» - Uttrekk fra søknadsteksten.

Bane NOR er prosjektansvarlig, og Institutt for Energiteknikk vil være hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult har både finansierende og utførende roller sammen med NTNU.

- Prosjektet vil gi et solid løft for forbedret risikostyring i samferdselsprosjekter, sier Arnstein Skogset, Fagleder RAM og Sikkerhet, Utbyggingsdivisjonen Bane NOR

Stort fokus på BIM
Tilbakemeldingen fra forskningsrådet har vært overveldende positiv. Ifølge svaret fra Forskningsrådet har prosjektet «et meget stort verdiskapingspotensial for offentlig sektor og deres brukere, godt over det som er normale forventninger på sammenlignbare områder».

Budsjettet for prosjektet er 15 millioner kroner. Norges Forskningsråd bidrar med 6,8 millioner kroner, og den andre halvparten av budsjettet er penger og egeninnsats i form av timer fra de ulike aktørene. Prosjektet har en varighet på 3 år.

Innen jernbane har det allerede en stund vært fokus på å integrere resultater fra RAMS og SHA i BIM-modeller, men dette har vært på et overordnet nivå og primært involvert relativt enkle visualiseringer. BIM inneholder bl.a. digitale 3D-modeller av et prosjekt, og gir en unik mulighet til å planlegge og analysere i detalj før første spadetak. Problemet i dag er at arbeidet med risikovurderinger i begrenset grad utnytter de mulighetene BIM gir. Dette skal RiskBIM-prosjektet gjøre noe med.

Foruten at risikoinformasjonen i enda større grad enn i dag skal integreres direkte i BIM-modellene, vil det være fokus på å utnytte BIM som et verktøy for analyse og håndtering av risikoforhold. Tanken er at dette vil forbedre og effektivisere analyseprosessen, gi økt bevissthet på forhold som må utbedres under prosjektering, støtte tidlig identifisering av risikoreduserende tiltak, og hjelpe til med kontinuerlig og effektiv oppfølging av status på risikoforhold.