Gode nyheter i revidert nasjonalbudsjett

Det bevilges midler til styrket vedlikeholdsinnsats, framskynding av investeringsprosjekter og en støtteordning til godstransport på jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det blir mer penger til vedlikehold mellom Lillestrøm og Asker. Dette bildet er fra sporvekselbyttet på Lillestrøm stasjon sist helg. (Foto: Lars Frøystein)

Tirsdag 14. mai la regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I budsjettet er det satt av 250 millioner kroner til å øke vedlikeholdet av jernbanen, primært mellom Lillestrøm og Asker.

- 250 millioner kroner for å forebygge forsinkelser og stans på togstrekningen mellom Asker og Lillestrøm er en riktig prioritering for å bedre punktligheten på jernbanen. Jeg er fornøyd med at Regjeringen har lyttet til våre råd om å investere ytterligere midler i vedlikehold og fornyelser. Feil på denne strekningen har konsekvenser for avviklingen av togtrafikken på hele Østlandet, og det er derfor riktig å forsterke innsatsen her, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Regjeringen foreslår også å bruke 201 millioner kroner til å framskynde viktige investeringstiltak på jernbane og riksveg, blant annet ombygging av Nittedal stasjon, krysningsspor og parkeringsanlegg for tog.

Mer gods på jernbanen

Det har siden 1990-tallet vært et uttalt transportpolitisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Denne målsettingen har vist seg vanskelig å nå. En undersøkelse fra Riksrevisjonen fra 2018 viser tvert imot at transport av gods på vei har styrket seg i konkurranse med bane og sjø.

- Godstogselskapene sliter med lønnsomheten, og målet om mer gods på jernbane er ikke innfridd. Den nye støtteordningen for gods på jernbane er viktig for å støtte næringen og prøve å snu utviklingen. På kort sikt er dette et av de viktigste tiltakene for å styrke lønnsomhetssituasjonen til godstogselskapene. En lønnsom bransje er en forutsetning for fremtidig vekst. Vårt utgangspunkt må være å utvikle og tilby en infrastruktur som tilrettelegger for en effektiv og lønnsom godstransport på jernbane, avslutter konsernsjefen.

Omdisponerer fra Ringeriksbanen

Som følge av blant annet endringer i planprosessen, er behovet for penger til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millioner kroner fra bevilgningen i statsbudsjettet. I tillegg til ovennevnte foreslår regjeringen å bruke 114 av de 625 millionene på å framskynde planlegging av andre jernbaneinvesteringer.

Samferdselsministeren understreker at Ringeriksbanen fortsatt får de midlene som trengs i 2019, og at mulighetene for anleggsstart i 2021/22 ikke blir påvirket.

Les mer i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.