Bane NORs første bærekraftrapport klar

– Jernbanen er en del av løsningen på klimautfordringene. Det tar vi på alvor, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Vi erkjenner at også vi setter avtrykk på klima og miljø gjennom vår virksomhet. Bærekraftrapporten for 2018 viser hvordan vi systematisk jobber for å få bedre forståelse for risiko, ut­fordringer og muligheter, og hvilke tiltak vi iverksetter der det er nødvendig, uttaler Frimannslund i forbindelse med at Bane NORs første bærekraftrapport er klar.

Bane NOR s samfunnsoppdrag er å plan­legge, bygge, drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet, styre trafikken og forvalte og utvikle jernbaneeiendom. Å gjennomføre dette samfunnsoppdraget på en bærekraftig måte er en del av vår strategi for 2019-2023. Bærekraftrapporten for 2018 er Bane NORs første.

– Vi vil de neste årene arbeide mot å utvikle bærekraftsrapporteringen i henhold til hovedprinsippene i Global Reporting Initiative (GRI), den ledende internasjonale standarden for bærekraftrapportering de siste 20 årene, og knytte oss opp mot FNs bære­kraftsmål der dette er hensiktsmessig. Det er viktig for oss som en fremtidsrettet sam­funnsaktør og ansvarlig byggherre å sikre at vi driver økonomisk og etisk forsvarlig, understreker Eli Skrøvset, konserndirektør for Virksomhetsstyring i Bane NOR og ansvarlig for bærekraftsrapporten.

Bane NORs samfunnsoppdrag og bærekraftarbeid løses i samarbeid med resten av samfun­net. Våre interessenter favner bredt, fra beslut­ningstakere og premissgivere til kunder og naboer til våre anlegg. I arbeidet med å utvikle denne bærekraftrap­porten, har det vært viktig for oss å gjennomføre en vesentlighetsanalyse av hva våre interessenter mener er viktig og hva de forventer av oss. Vi har brukt analysen til å identifisere Bane NORs mest forretningskritiske områder og til å definere rele­vante bærekraftindikatorer på områdene. Resultatet av vesentlighetsanalysen utgjør kjernen i Bane NORs bære­kraftrapport for 2018.

Bane NORs strategi for 2019-2023 tydeliggjør de strategiske målene for vår aktivitet som samfunnsaktør: Vi skal redusere klima og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivi­tet, vi skal bygge et godt omdømme i samfunnet, og vi skal bygge ledende kompetanse og sikre fornøyde medarbeidere. Bærekrafsrapporten tar utgangspunkt i de strategiske målene.

– Sammen jobber vi hver dag for å gjennomføre vårt oppdrag på en bærekraftig, effektiv og kun­derettet måte. Gjennom målbevisst innsats vil vi forbedre oss ytterligere i årene framover. I 2019 er vi samarbeidspartner med Oslo kommune i deres europeiske miljøhovedstadsår og vi gjennomfører et miljøår der målsettingen er å bevisstgjøre egen organisasjon om vårt avtrykk på klima og miljø og bevisstgjøre samfunnet om jernbanens miljøfortrinn. Dette vil gi oss et godt fundament og et enda bedre grunnlag å jobbe etter fremover, forteller konsernsjef Gorm Frimannslund.

Last ned bærekraftsrapporten for 2018 her.

– Jeg er stolt av å lede 4 500 dedikerte medarbeidere inn i en bærekraftig fremtid. Jernbanen er en del av løsningen på klimautfordringene, og det tar vi på alvor, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. (Foto: Anne Mette Storvik)