Vedlikeholdsarbeid på Østlandet påsken og sommeren 2019

Over store deler av det sentrale østlandsområdet skal det også i år gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Mest intensivt blir det i sommerferieukene, hvor Drammenbanen og Østfoldbanen blir berørt.

Fra arbeid med utskifting av skinner og sviller på Østfoldbanen sommeren 2018. (Foto: Harry Korslund)

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet resten av året. 

I disse periodene setter NSB og Flytoget opp alternative reisetilbud som det informeres nærmere om på nettsidene og i reiseappene.

Trafikkavviklingen under årets sommerarbeid innebærer behov for flere busser enn tidligere år. Derfor har Bane NOR sammen med NSB, Statens Vegvesen, Ruter og Flytoget samarbeidet for å finne gode løsninger for avvikling av trafikken.

Drammenbanen

Den fullstendige rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter også i år med stopp i trafikken i påsken og til sommeren. Etter planen er arbeidet ferdig i 2021.

Hovedarbeidet i år vil være rehabilitering av betongelementer, fjerning av fem forsagere (eksplosiver fra byggingen som ikke har gått av), profilutvidelse mot Asker, samt montering av kjøreport og dører i tverrslaget. Det skal også bores og boltes for nye åk til kontaktledningen. Det tas også et tak på Skøyen stasjon, hvor det er lagt et løp for å fornye og forenkle sporgeometrien. Jobben starter allerede i sommer og skal bidra til færre feil og forsinkelser.

Vestfoldbanen

I påsken skal prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen gjøre forberedende arbeid på Vestfoldbanen. En steinkulvert på sporet ved Danserud i Kobbervikdalen skal byttes ut med en betongkulvert (undergang under sporet). Prosjektet trenger en større kulvert for å kjøre inn og ut med maskiner og masser når byggingen av bergtunnelen i Strømsåsen begynner.

Follobanen

I sommer skal Follobaneprosjektet arbeide hele døgnet på jernbaneområdet nord for Bispegata og i området fra Bispegata til Loenga. På forsommeren skal det settes opp en støttemur langs Lodalsforbindelsen. På store deler av Oslo S skal det utføres grunnarbeid og jernbaneteknisk arbeid.

På Ski stasjon skal det også jobbes natt og dag, blant annet med kabler og kontaktledninger, det skal fjernes spor og legges nye spor og sporveksler. Like nord og sør for stasjonen skal eksisterende spor kobles til de nye sporene på stasjonen. I tillegg skal nytt signalanlegg testes mellom Oppegård og Ski stasjon.

Det nye dobbeltsporet som åpner i 2022, betyr flere tog, bedre punktlighet og en reisetid på 11 minutter mellom Oslo og Ski.

Sandbukta-Moss-Såstad 

I forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss må Østfoldbanen legges om i området ved Moss stasjon, for at togtrafikken skal gå som normalt i byggeperioden frem til 2024.

I påsken gjøres forberedende jernbaneteknisk arbeid, før man i sommer legger om togtrafikken på nye, midlertidige spor.

Sammen med Vy(NSB), Moss kommune og entreprenørene i Moss, er det i år lagt opp til en langt smidigere avvikling av buss for tog-trafikken ved Moss stasjon. Det kan du lese mer om her!

Vedlikehold av Østfoldbanen

I løpet av seksukersperioden i sommer er det planlagt omfattende utskifting av skinner og sviller på følgende delstrekninger:

  • Bekkelaget-Kolbotn
  • Oppegård-Langhus
  • Lisleby-Rolvsøy-Sandesund

Utskifting av sviller er også planlagt ved Tistedal, Prestebakke, Sandby og Lysedal, samt ved Gjellestad planovergang.

I tillegg planlegges utskifting av sporveksler ved Bekkelaget, Ljan og Vestby. Eventuelle endringer i Follobanens planer kan påvirke omfanget av arbeidet som blir utført.

Buss for tog i påsken

Drammenbanen/Vestfoldbanen:

Asker–Drammen f.o.m. lørdag 13. april t.o.m. søndag 21. april.
Drammen–Holmestrand f.o.m. torsdag 18. april t.o.m. søndag 21. april.

Østfoldbanen:

Strekningen Oslo S-Rygge, samt Ski-Kråkstad på Østre linje, er stengt f.o.m. torsdag 18. april t.o.m. søndag 21. april.

Dovrebanen nord:

Strekningen mellom Lundamo og Melhus sør for Trondheim er stengt fra torsdag 18. april kl. 11.10 til søndag 21. april kl. 08.55.  I denne perioden jobbes det med å forlenge kryssingssporet på Ler stasjon.

Lengre perioder med buss for tog i sommer

Drammenbanen/Vestfoldbanen:

Asker–Drammen uke 26–31.
Skøyen–Drammen og Spikkestadbanen uke 28 og 29.

Østfoldbanen:

Uke 26 kjører togene Oslo-Ski, men det er stengt Ski-Rygge og Ski-Mysen/Rakkestad.
Lørdag og søndag i uke 26 er Oslo-Rygge og Oslo-Mysen/Rakkestad stengt.

Uke 27–31: Østre linje er stengt Oslo S–Mysen/Rakkestad.
Uke 27–31: Vestre linje er stengt Oslo S–Rygge.

I tillegg kommer stenginger i kortere perioder, blant annet i helger, på disse og andre strekninger. På denne siden finner du  en mer detaljert oversikt.

NB! Alle togoperatører inklusive godstog blir berørt når det jobbes på forskjellige strekninger. Det betyr f.eks. at også Flytoget er berørt når det er arbeider mellom Asker og Drammen.