Stor jobbehelg på flere baner

Helgen 26-27. mai innstilles togtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen, Dovrebanen og deler av Rørosbanen. Årsaken er at Bane NOR gjør viktige arbeider med vedlikehold og utbygging på disse strekningene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto av kontaktledningsarbeid på Dovrebanen, (Foto: Elin Agathe Hult)

Under finner du mer informasjon om de ulike strekningene og jobbene som skal gjøres. Vi minner om at selv om vanlig togtrafikk opphører, vil det kontinuerlig kjøre skinnegående arbeidsmaskiner, som vil forflytte seg over lengre strekninger.

Østfoldbanen

Stekningen fra Oslo S til Ski/Mysen/Kornsjø blir stengt fra lørdag 26. mai ca. klokken 01:30 fram til søndag 27. mai ca. klokken 14:00. Se informasjon på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Follobanen

Den 22 kilometer lange Follbanen er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil blant annet gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski. Som et ledd i anleggsarbeidet gjøres mange arbeidsoperasjoner tett opptil spor i drift, noe som av sikkerhetsgrunner krever stans i togtrafikken.

I Gamlebyen ved Oslo S og på Loenga skal det utføres grunnarbeid, arbeid med jernbanetekniske installasjoner og boring av fundamenter til master. Det blir også noe jernbanetekniske arbeid og bygging av føringsveier langs Østfoldbanen mot Sydhavna.

Det gjøres også diverse anleggsarbeider og jernbanetekniske arbeider på Ski stasjon og strekningen mellom Ski og Langhus, samt i Finstadtunnelen like syd for Ski. Verken i Oslo eller på Ski vil arbeidene medføre støyulemper av betydning.

Sandbukta-Moss-Såstad

I Sandbukta nord for Moss gjøres arbeid i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

- Vi fortsetter de forberedende arbeidene ved Sandbukta. Det innebærer fjerning av fjellmasser nær opptil eksisterende spor. Vi kommer også til å fjerne en del trær i sydenden av Moss havn, som forberedelse til at vi senere skal legge om togsporet. Omleggingen innebærer at vi klarer å opprettholde vanlig togdrift sydover i Østfold under hele anleggsperioden, forteller Glenn-Frode Lund, kommunikasjonsrådgiver for prosjektet.

Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024 og vil sikre raskere reisetid, gi rom for flere avganger og åpne for å flytte mer gods fra vei til jernbane. 

Vedlikehold og fornyelse

Mens banen er stengt utføres det også en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold, noe som bidrar til bedre komfort og driftssikkerhet på strekningen.

Blant annet blir det arbeid med sporvekselvarmen på Oppegård stasjon, og i Kjølstadtunnelene mellom Ski og Ås skal det jobbes i forbindelse med at vann- og frostsikringen blir byttet under sommerens togfrie periode.    

Mellom Råde og Onsøy skal sporet nøytraliseres. Ved bygging av nytt spor, skinnebytte eller hver gang skinnen kappes i forbindelse med vedlikehold av spor, må det sikres at skinnene får riktig nøytraltemperatur. Nøytraliseringen sørger for at balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i skinnen blir riktig, og da begrenses påvirkningen fra temperaturkreftene. 

Mellom Haug og Seut skal det gjøres grunnundersøkelser i samband med planene om nytt dobbeltspor, og på Østre linje planlegges punktvise bytter av skinner og sviller. En rekke andre steder på Østfoldbanen blir det rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene mens togene står. 

Gjøvikbanen

Helgens arbeider innebærer at Gjøvikbanen blir stengt for ordinær togtrafikk i om lag et døgn fra lørdag 26.5. kl. 11.25 til søndag 27.5.kl. 11.00. NSB Gjøvikbanen kjører buss for tog.

Langs hele Gjøvikbanen vil det foregå periodisk vedlikeholdskontroll av diverse utstyr og komponenter som må fungere for at togtrafikken skal gå som normalt. På Gjøvik stasjon skal deler av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm skiftes ut.

Mellom Lunner og Gran skal 500 meter med spor forsynes med nye skinner. Jobben utføres i regi av Bane NORs egne mannskaper på Jaren. Også på denne delstrekningen vil det foregå periodisk vedlikeholdskontroll.

Mellom Bjørgeseter og Monsrud (gamle Harestua stasjon) skal det legges nye kabelkanaler langs sporet. Arbeidet utføres av Norsk Jernbanedrift og Railcom på oppdrag fra Bane NOR. På strekningen mellom Jensrud og Hakadal vil Baneservice AS sørge for innkopling av tre nye såkalte sugetransformatorer.

Ved Nittedal skal TagsRail foreta miljø- og geotekniske grunnundersøkelser. Arbeidene er et ledd i kartleggingen av grunnforholdene i traseen for forlenget kryssingsspor ved stasjonen.

Mellom Nittedal og Kjelsås skal det strekkes ny fiberkabel i løpet av helga, og ved Movatn og Sandermosen skal det legges inn et par flunkende nye sporveksler. Lenger sør, nærmere bestemt fra Kjelsås og nesten hele veien til Oslo S. vil det foregå vegetasjonsrydding langs sporet.

Tiltaket er viktig for å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt på strekningen, men bidrar også til at reisende får bedre utsikt fra togvinduet. Sist, men ikke minst bidrar det til å redusere risikoen for å kjøre på elg og rådyr som gjerne liker å beite på ungskog og løvkratt.

Dovrebanen og Rørosbanen

Strekningene mellom Eidsvoll og Lillehammer/Løten er stengt fra lørdag 26. mai kl. 07.00 til søndag 27. mai kl. 18.30.  Fra Lillehammer og Røros til Trondheim S er banen stengt fra lørdag morgen kl. 04.00 til mandag morgen kl. 04.00.

Se informasjon på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles mens banene er stengt. Merk at det ikke settes opp alternativ transport for fjerntogene mellom Oslo S og Trondheim.

Det planlegges et mylder av ulike aktiviteter som skal bidra til bedre driftssikkerhet, punktlighet og komfort for de reisende.

Eidsvoll-Dombås

I løpet av helgen monteres nye lanterner på Minnesund jernbanebru. Videre blir det utført diverse vedlikeholdsarbeider på brua. På strekningen mellom Minnesund og Langset blir det diverse gravearbeider og trekking av kabler. Rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget står på programmet ved Langset og Strandlykkja stasjoner.

Mellom Espa og Fåberg blir det utført diverse sveisearbeider i sporet. Sporet mellom Steinsrud og Ottestad skal pakkes med pakkmaskin, mens sporet mellom Ottestad og Hamar skal nøytraliseres etter svillebyttet som ble utført tidligere i mai.

Ved Hamar stasjon skal signal- og det elektriske anlegget kontrolleres. Dette er rutinekontroller som utføres med jevne mellomrom. Videre skal det utføres forberedende arbeider i forbindelse med et sporvekselbytte som skal gjennomføres nord for Hamar stasjon i september.

Det skal gjøres et skinnebytte i spor 1 på Brumunddal stasjon. Strekningen mellom Brumunddal og Rudshøgda skal sikres mot ras, mens det mellom Bergseng og Lillehammer skal utføres skinnebytte på flere delstrekninger. På Lillehammer stasjon blir det diverse vedlikeholdsarbeider og sveisearbeider i en sporveksel.

Mellom Hove og Fåberg skal det strekkes en høyspentlinje som krysser jernbanen.

Fra Fåberg til Dombås skal grøfter og stikkrenner gås over og renoveres, det skal bygges nye kabelkanaler, sviller skal skiftes på flere steder og skinner skal sveises, fjell og skjæringer renskes og flere rutinekontroller gjennomføres.

Røros/Dombås-Trondheim

På Rørosbanen skiftes det ut en gammel veksel på Statene rett nord for Røros. Mellom Støren og Hovin skal alle signalkabler skiftes som et ledd i forberedelser til kjøring av renseverk. Kommende helg kobles det over til midlertidige kabler.

På samme strekning skal plasseringen av flere vegsikringsanlegg tilpasses nye forskriftskrav. Det skal dras 3200 meter kabler; jernbanesporet skal krysses fire ganger og fylkesvegen to ganger. De nye kablene skal også dras gjennom elleve kabelkummer.

På Heimdal stasjon skal det etableres et permanent signalanlegg i forbindelse med ferdigstillelsen av spor 3, som går opp til den nye godsterminalen på Heggstadmoen. Godsterminalen åpnes for øvrig fredag 1. juni.

Litt sør for Trondheim – mellom Heimdal og Selsbakk – skal det skiftes skinner i Buenget tunnel.