Statsråden saumfor Nordlandsbanen

Godstransport og tiltak mot reinpåkjørsler var sentrale temaer da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde «kontordag» på Nordlandsbanen onsdag 24. januar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På godsterminalen i Fauske fikk samferdselsministeren delta i arbeidet med en reachstacker, som brukes til å løfte semihengere og containere. (Foto: Kjell Ivar Maudal)

Bane NORs vertskap for besøket var områdedirektør Thor Brækkan fra Infrastrukturdivisjonen, sammen med Kjell Ivar Maudal fra Kunde- og trafikkdivisjonen, som er ansvarlig for drift av gods- og tømmerterminaler.

Alvorlig tema

I løpet av 2017 er det påkjørt 547 tamrein på strekningen mellom Steinkjer og Bodø, og det ble holdt to møter om reinproblematikken på turen. I Bodø deltok blant andre fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, og i Mosjøen sametingspresident Aili Keskitalo samt representanter fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Mattilsynet.

- Til tross for det alvorlige temaet følte jeg at dette var gode møter som ble holdt i en god tone, hvor alle parter fikk lagt fram sine synspunkter. Vi i Bane NOR gjennomgikk de tiltakene som vi nå planlegger med sikte på en betydelig reduksjon av antall påkjørsler, sier Thor Brækkan.

Blant annet har Bane NOR i perioden 2018-21 vedtatt å bygge ca. 44 kilometer reingjerder for totalt 50 millioner kroner. De første to årene bygges det 25 km på strekningen Mosjøen-Kvalfors, samt 2,5 km med forlengelse av dagens gjerde i Holmvassdalen. I 2020 og 2021 skal dagens reingjerde i Saltdalen forlenges med 15,9 km. 

- Med dette får vi over en dobling av strekningen med gjerder, og ministeren sa at han vil følge opp Bane NOR for å sikre at dette og andre planlagte tiltak blir gjennomført. Han var også opptatt av mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi til overvåking og varsling, for eksempel droner, sensorer eller varslingssystemer. Et prosjekt for å se nærmere på dette blir satt i gang nå i første halvår, forteller Brækkan.

Alvoret i situasjonen ble understreket av at en planlagt befaring på strekningen sør for Mosjøen hvor flest rein er påkjørt, måtte avlyses fordi banen ble stengt for opprydding etter at et godstog hadde kjørt på fire dyr. 

Trafikkøkning

Saltenpendelen mellom Bodø og Rognan er den togstrekningen i Norge som har hatt størst passasjervekst de siste årene. For få år siden var antallet 70-75.000 passasjerer i året, mens tallet for 2017 trolig ender på 120-130.000.

Dessuten er Nordlandsbanen en svært viktig godsåre, og dette var tema på flere av stoppene underveis.

- I Bodø så vi på tiltak som er gjort ved godsterminalen, og statsråden ble orientert om muligheter for å overføre gods fra veg til kjøl og bane.  Bodø havn presenterte planer om en ny containerbåt mellom Bodø og Tromsø, som i praksis kan bli en forlengelse av Nordlandsbanen. Ei slik rute vil kunne flytte 50.000 containere vekk fra veien hvert år, sier Kjell Ivar Maudal.

- For å gjøre dette alternativet mer konkurransedyktig, bør kjøretiden for gods mellom Bodø og Oslo reduseres ned mot 18 timer. Dette tilsvarer omtrent reisetiden med persontog, mens godstogene i dag bruker 20-21 timer, legger han til.

Ved godsterminalen i Fauske er depotområdet nylig utvidet med 6000 kvadratmeter. Åpningen ble markert ved at statsråden entret en reachstacker og deltok i håndteringen av en semihenger på området.

- Utvidelsen har allerede vist sin nytte. Blant annet har terminalen i Fauske blitt brukt til omlasting når det er satt opp ekstra godstog mens Ofotbanen har vært stengt, sier Maudal.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR (t.v.) og ordfører Jørn Steine i Fauske under besøket på godsterminalen. (Foto: Kjell Ivar Maudal)

Stort potensiale

Også i Mo i Rana var gods et sentralt tema denne dagen, med besøk på den nye Helgelandsterminalen.

- Her holder flere transportører til i samme bygg; de konkurrerer om kundene men samarbeider om omlastingen. Dette er unikt i Norge, og aktørene roste tilretteleggingen og samarbeidet med Bane NOR og Jernbanedirektoratet, forteller Maudal videre.

- Det er et stort potensiale for å frakte mer gods ut av regionen med tog, og det er satt i gang et prosjekt med sikte på å øke godsmengden med 55.000 TEU. Målet for inneværende år, som er på 5.000 TEU, er allerede nådd, opplyser han.

Aktører som Alcoa i Mosjøen og Celsa i Mo produserer store kvanta, og sistnevnte frakter allerede ut 20.000 tonn med stålprodukter fra Helgelandsterminalen med tog hvert år.  Det jobbes også med sikte på å frakte mer laks med toget, men for å få dette til er det viktig å få opp frekvensen på godstogene på Nordlandsbanen. 

- Vi orienterte også statsråden om tiltak som Bane NOR kan gjøre for å støtte opp under denne utviklingen, blant annet med nye kryssingsspor og andre tiltak, supplerer Thor Brækkan, som også benyttet anledningen til å belyse utfordringer knyttet til vedlikehold på strekninger som er utsatt for ras og klimapåvirkning.

Improviserte underveis

Under felttoget på Nordlandsbanen var det planlagt at samferdselsministeren skulle reise både med persontog, godstog og lastetraktor.  Tekniske problemer gjorde at turen med godstog måtte utgå, og heller ikke etappen med Bane NORs arbeidsmaskin fra Bodø til Fauske gikk helt som planlagt - lastetraktoren fikk nemlig motorstopp på Oteråga.

- Vi fikk «kapret» bilen til togekspeditøren på Oteråga, slik at ministeren greide å holde programmet sitt videre uten altfor store forsinkelser. Vi er en stor takk skyldig for dette, sier Brækkan.

- Med andre ord ble vi nødt til å improvisere litt flere ganger på turen, men vi kom i mål uten at dette fikk store konsekvenser for opplegget. Og vi fikk jo demonstrert at vi er en operativ organisasjon med god evne til å håndtere uforutsette hendelser, smiler han.