95% punktlige godstog fra Alnabru

Punktlighet er viktig for jernbanens kunder, og for næringslivet er det avgjørende at godset kommer frem i tide. For å bedre punktligheten og redusere antallet innstilte tog har Bane NOR sammen med togselskapene og terminaloperatørene satt inn tiltak for å bedre punktligheten. I juni måned ble resultatet 95 % avgangspunktlighet fra Alnabru.

Illustrasjonsbilde fra Alnabruterminalen. (Foto: Øystein Grue)

Vanligvis er det stor sammenheng mellom punktligheten ut fra Alnabru og når toger ankommer til ankomstterminal. Etter en krevende vinter der mange vogner ble stående med hjulslag på Alnabru var det dårlige forutsetninger for punktlige tog. På det meste hadde vi omtrent 6 kilometer med vogner plassert inne på Alnabru. Konsekvensen var både lav avgangspunktlighet men også mange innstillinger. 95 % avgangspunktlighet fra Alnabru er derfor en god forutsetning for at godset også skal ankomme i tide til ankomstterminal.

– To initiativ som har bidratt til resultatet og som jeg ønsker å løfte i denne sammenheng er  «Punktlighetskampanjen» og «Lean Alnabru», forteller godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm.

Punktlighetskampanje

For å stimulere til bedre punktlighet kjørte Bane NOR i mai i gang en punktlighetskampanje. Kampanjen ble besluttet i et bransjemøte mellom Bane NOR, samlastere, togselskap og NHO. Kampanjen tok utgangspunkt i strekningen Alnabru – Trondheim, og det ble satt i gang en rekke tiltak.

Blant annet ble det holdt stående møter en gang i uken, der punktlighetsutfordringer knyttet til bestemte tog ble tatt opp og forsøkt løst. I tillegg ble det bestemt at godsselskapene skulle få utbetalt en bonus tilsvarende infrastrukturavgiften for hvert tog som ankom Trondheim i tide.

Resultatet ble at avgangspunktligheten fra Alnabru ble 95 prosent i juni. Til tross for høy avgangspunktlighet merket vi likevel ikke noen stor endring i ankomstpunktligheten i Trondheim. Dette skyldes i hovedsak vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen og øvrige ytre forhold.

Punktligheten økte både i mai og juni, sammenlignet med tidligere måneder

Avgang Alnabru (innen 5:59 av oppsatt avgangstid)

Mai: 87 %
Juni: 95 %


Ankomst Trondheim (innen 14:59 av oppsatt ankomsttid)

Mai: 70 %
Juni: 84 %

– Dette forteller meg to ting. Det første er at vi har potensiale for å finne løsninger, og det andre er at det kanskje bør stilles spørsmål om planlagte arbeider i større grad kan bli tatt hensyn til, enten i våre ruteplaner eller i godsaktørenes og samlasternes distribusjonsplaner, sier Stenstrøm.  

– Dersom vi hadde tatt ut planlagte saktekjøringer på grunn av sporarbeider fra våre punktlighetsmålinger, ville vi vært oppe i en ankomstpunktlighet på rundt 90 prosent, legger han til.

For å få et overblikk over planlagte saktekjøringer har Bane NOR utviklet databasen ARBIS. I ARBIS legges de planlagte saktekjøringene inn i god tid, gjerne opp mot et år i forveien, og alle som ønsker det har tilgang til systemet. Du finner ARBIS her (bruk Google Chrome som nettleser).

Punktlighetskampanjen ble vedtatt i et bransjemøte mellom Bane NOR, Posten Bring, PostNord, Schenker, CargoNet, Green Cargo og NHO. Foto: Bane NOR

LEAN Alnabru

I tillegg til punktlighetskampanjen har Bane NOR også satt i gang et arbeid med kontinuerlig forbedringer med LEAN-metodikk som arbeidsform på Alnabru.

- Vi er glade for at vi har kommet i gang med LEAN. Arbeidet som nå gjøres skal resultere i bedre punktlighet, sikker drift og bedre flyt i arbeidet. Vi har som mål å få til bedre koordinering og tettere samarbeid med selskapene som opererer på terminalen, og bedre samhandling på tvers av interne divisjoner og fagområder hos Bane NOR, sier leder for terminaler Kjell Ivar Maudal.

Arbeidet med LEAN startet opp rett i etter de verste vintermånedene og det er allerede identifisert flere forbedringsområder som antas å gi effekt på punktligheten.

Det er blant annet innført ukentlige husmøter med faste agendaer, hvor alle aktører møtes for å diskutere status i driften og systematisk gjennomgår de problemer som har oppstått. Når representanter fra flere miljøer møtes blir det enklere å komme fram til gode løsninger og samtidig sikre en god forankring.

Ytterligere et forbedringsområde er relatert til selve terminalflyten der det blant annet ses på løsninger for å forebygge at vogner hoper seg opp slikt situasjonen var tidligere i vinter. Et første tiltak er å finne løsninger for å få kontroll på alt vognmateriell. Det har, som et første trinn, blitt implementert manuelle løsninger, men planen er at det på sikt skal komme på plass tekniske løsninger.

Det har også blitt satt i gang et mer planmessig arbeid for å få større forutsigbarhet rundt arbeider i sporet inne på terminalen. Bestillinger av tilgang til spor har blitt regelmessige og planleggingshorisonten har blitt vesentlig økt. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for dem som skal benytte terminalen, noe som i sin tur medfører muligheter for økt utnyttelse av terminalkapasiteten.

- Vi vet jo at punktlighet er en avgjørende faktor for valg av transportmiddel, og derfor er det viktig at vi nå arbeider videre med disse tiltakene og sikrer at vi plukker opp lærdom mens vi går. Samlet handler det om å forbedre jernbanetransportens konkurransedyktighet og dette er noe som krever innsats fra alle aktører, avslutter Stenstrøm.

Kontaktperson: Godsdirektør Oskar Stenstrøm, tlf 90709081