Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029

Jernbanedirektoratet har nå fastsatt det endelige handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018-2029. Bane NOR er fornøyd med at mange av innspillene våre er hensyntatt. Dette handlingsprogrammet setter kunden i sentrum og gir mer jernbane for pengene.

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 er nå fastsatt.Smartere utbygging og kundens behov i fokus

-Vi er tilfreds med at mange av våre innspill er tatt hensyn til i Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029. Handlingsprogrammet vil innebære en utbyggingstakt som vil komme de reisende til gode. Det tydelige fokuset på effekter for kundene vil bidra til en mer brukerorientert og effektiv jernbanesektor over tid. I oppfølgingen av planen vil Bane NOR legge vekt på å bygge smartere og få mer jernbane for pengene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Bane NORs rolle

Etter Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) utarbeider Jernbanedirektoratet det konkrete handlingsprogrammet for jernbanesektoren for den kommende planperioden, både for togtilbud og infrastruktur. Bane NOR gir våre faglige innspill til Handlingsprogrammet til Jernbanedirektoratet. Handlingsprogrammet skal bl.a. legge grunnlag for avtalene som inngås mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet om utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen, utdyper konsernsjefen.  

-I Bane NOR skal vi gjøre det vi kan for å oppfylle de samfunnsmålene som er fastsatt for jernbanesektoren, og det er med ydmykhet vi påtar oss de store oppgavene som er lagt til oss framover. Prioriteringen av jernbanen i NTP og Handlingsprogram forplikter og vi er klare til å levere på det oppdraget vi har fått om å utvikle fremtidens jernbane, understreker Frimannslund.

Handlingsprogrammet er jernbanesektorens konkretisering av Nasjonal transportplan 2018–2029 og danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige statsbudsjettene. Første år i handlingsprogrammet er i overensstemmelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S. (2017–2018) statsbudsjettet for 2018. Den endelige rammen og konkrete tiltak for hvert år fastsettes i de årlige budsjettprosessene.

Jernbanesektorens handlingsprogram, høringsinnspill og Jernbanedirektoratets pressemelding kan leses her:

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/

  • Kontaktperson: Irene Johansen, mobil 916 55 936
  • Mediehenvendelser: Thor Erik Skarpen, mobil 916 55144