Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

Flere togavganger, kortere reisetid og mer kapasitet til å frakte gods med jernbane. Bane NOR setter kunden først og vil prioritere byggingen av indre InterCity.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Dette går frem av Bane NORs faglige anbefalinger til Handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 til Jernbanedirektoratet.

Bane NOR vil i perioden redusere byggekostnadene med opp mot ti milliarder kroner ved hjelp av smartere løsninger.

– Vårt oppdrag er å gi faglige anbefalinger til prioriteringer for å realisere ambisjonene i NTP, slik at vi totalt sett får mest jernbane for pengene. Vi er svært glade for at regjeringen, Stortinget, fylker og kommuner prioriterer jernbanen. Det forplikter og vi er klare til å levere på det oppdraget vi har fått om å utvikle fremtidens jernbane, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Jernbanedirektoratet skal nå ta stilling til de faglige anbefalingene fra Bane NOR om prioritering av utbyggingsrekkefølge, vedlikehold og fornyelse av jernbanen de nærmeste årene.

Kundefokus

Bane NOR har i anbefalingene prioritert løsninger som kan gjennomføres billigere og på kortere tid, og som samtidig gir et bedre togtilbud. Kundenes behov er vektlagt i alle tiltak.  

– Våre anbefalinger sikrer en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektene. Med så store byggeprosjekter vil det nødvendigvis bli togfrie perioder på jernbanen. Vi har hatt sterkt fokus på å gjennomføre prosjektene slik at ulempene for kundene blir færrest mulig, sier Frimannslund. 

Mer for pengene

For å realisere flest mulig av ambisjonene i NTP har Bane NOR satt i gang forbedringsprogrammet «Utbygging 2020». Målet er å redusere kostnadene for alle prosjekter som gjennomføres eller startes opp i perioden med totalt ti milliarder kroner.

– Indre InterCity prioriteres høyt, med fokus på effekten disse prosjektene har for kundene fremfor antall kilometer dobbeltspor. InterCity-satsingen vil gi økt frekvens, betydelig redusert reisetid, bedret punktlighet og kapasitetsvekst for godstrafikken. Utover påbegynte utbyggingsprosjekter, anbefaler vi at de resterende strekningene i indre InterCity prioriteres med oppstart i første periode. 

– Vi anbefaler at alle pågående større investeringsprosjekter fullføres med rasjonell fremdrift. Videre bør planarbeidet for ny jernbanetunnel gjennom Oslo prioriteres høyt og startes så snart som mulig. Dagens strekning er en flaskehals og ny tunnel vil øke kapasiteten i hele banesystemet, sier Frimannslund.

Aktiv satsing for å redusere vedlikeholdsetterslepet

Bane NOR vil arbeide systematisk med fornyelse, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og jernbanetilknyttede bygninger, for optimal bruk av den økonomiske rammen.

– Bane NOR har nå fått flerårige avtaler som gjør at vi kan inngå langsiktige kontrakter med entreprenørene. Det gir større forutsigbarhet for både oss og markedet, samt lavere kostnader. Vi anbefaler at alle større fornyelsetiltak prioriteres og gjennomføres etter en samlet plan slik at vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen i andre periode.

– Vi vil tilrettelegge for jevnere flyt i oppdragene for entreprenørene som skal bygge og vedlikeholde jernbanen. Bane NOR har et ansvar for å utvikle og ivareta leverandørmarkedet slik at vi sikres tilstrekkelig konkurranse og stabil tilgang på kompetanse, sier Frimannslund.

Nytt signalanlegg gir mer stabil jernbane

Det nye signalanlegget ERTMS skal gi en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. I 2017 reviderte Bane NOR Nasjonal signalplan for å sikre en bedre tilpasning for de store prosjektene. Bane NOR anbefaler at planen legges til grunn for prioriteringene i kommende periode.

– Det er et mål å bygge færrest mulige signalanlegg med dagens signalteknologi fordi disse etter kort tid må byttes til den nye teknologien ERTMS, sier Frimannslund.

Økt samhandling i utvikling av gode knutepunkt

Bane NOR har en betydelig eiendomsportefølje som gir store muligheter for en fremtidsrettet byutvikling og knutepunktutvikling.

– Vi vil arbeide aktivt med utvikling av kollektivtrafikken, jernbanestasjoner og eiendommer i nærheten av stasjonene. Bane NOR ønsker å bidra til utvikling av et mer fremtidsrettet samfunn. I våre anbefalinger er stasjoner med et stort antall reisende prioritert, sier Gorm Frimannslund. 

Jernbanedirektoratet skal nå gjennomgå de faglige anbefalingene fra Bane NOR. I april vil de sende Handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 ut på høring.

Kontaktperson for pressen: Pressesjef Thor Erik Skarpen, telefon 916 55 144.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (Foto: Tonje Walde)