Godstiltak for innlandet med god fremdrift

Godsstrategien og godspakken for innlandsregionen som ble lagt fram i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029), var utgangspunktet for et seminar på Gardermoen nylig.

F.v.  skogsjef i Mjøsen Skog, Johannes Bergum, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, rådgiver i Norges Skogeierforbund Dag Skjølaas, statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp og konsernsjef Bane NOR Gorm Frimannslund.Seminaret ble arrangert av Norges Skogeierforbund, LO og NHO og samlet et 50-talls deltakere fra politikk, organisasjonene og næringen, samt en imponerende samling innledere.

Deltakerne fikk høre statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet om regjeringens satsing på godstransport og hvordan ambisjonen om at 30 prosent av godset skal overføres fra vei til bane skal nås.

Tilskuddsordning for gods på bane

I tillegg til de konkrete vedlikeholds- og utbyggingstiltakene, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på en støtteordning/tilskuddsordning for godstransport på jernbanen. Gruppen er sammensatt av deltakere fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. Arbeidet skal være ferdig i oktober 2018.

Godstiltak med potensial for betydelig verdiskaping i innlandet

Deltakerne var spesielt fornøyd med framdriften på tiltakene for godstransporten i NTP 2028-2029 som vil ha effekt for Innlandet. Disse ble gjennomgått av Bane NORs innleder Tone Manum og Jernbanedirektoratets Sefrid Line Jacobsen. Planleggingstiltakene som er igangsatt er blant annet nye kryssingsspor på Bodung og Galterud, tilsvinger, kombi- og tømmerterminal på Hauerseter, tømmerterminal på Rudshøgda, sanering av tre planoverganger på Kongsvingerbanen og relokalisering av Norsenga- Tiltakene kan gi nye markedsmuligheter for næringen, reduserte transportkostnader, mer effektiv tømmertransport og ikke minstøkt kapasitet og punktlighet, understreket Sefrid Line Jacobsen.

Skogsjef Johannes Bergum i Mjøsen Skog poengterte at Innlandet står for 43 prosent av avvirkningen i Norge. Regionen har naturgitte forutsetninger for skog og jordbruk. Potensialet er økt avvirkning med mer enn 500 000 m3. I gjennomsnitt går det seks tog med tømmer hver dag hele året.

- Bedre transportløsninger kan gi økt verdiskaping på 200-300 millioner. Godspakke Innlandet er avgjørende for å løse ut dette potensialet, men det må også gjøres noe med nedprioriteringen av gods mot persontransport, understreket skogsjefen.

Denne utfordringen tok også godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm, opp i sitt innlegg: - Å prioritere godstransport på jernbane krever ikke bare kapasitetsøkende tiltak, men også prioritering av gods framfor persontransport og utnyttelse av kapasiteten på jernbanenettet om natten, påpekte han.

- Næringslivet etterlyser mer fleksibilitet i tillegg til punktlighet og regularitet. Alle tiltakene for å få mer gods på jernbane må derfor henge sammen for å generere effekt, understreket godsdirektøren.

Reidar Ryssdal fra ACE Green (Arctic Central European Corridor), en samarbeidsorganisasjon mellom næringsliv, havner og fylkeskommunene, understreket at jernbanen er ett transportsystem - det må henge sammen.

- Sporene til utlandet går gjennom Innlandet, poengterte han, og understreket med dette at næringsliv i nord er opptatt av jernbanen i sør. - Nordland er en stor eksportregion, som eksporterer blant annet stål og fisk. Industrien er igjen på sporet i nord bokstavelig talt, men er avhengig av at tiltakene for mer gods på jernbane gjennom Innlandet gjennomføres for å øke tilliten til punktlighet og regularitet, avsluttet Ryssdal.

Jernbanereformen og forslaget til Handlingsprogram for NTP

Organiseringen av jernbanesektoren etter jernbanereformen kan være utfordrende å få oversikt over, og både Jernbanedirektøren Kirsti Slotsvik og konsernsjef Gorm Frimannslund innledet om roller og oppgaver, i tillegg til forslaget til Handlingsprogram for NTP.

- Det er ingen tvil om at vi må være kjempegodt fornøyd med det trykket og den framdriften det er i arbeidet med godstiltakene. Selv om aktørene i vår verdikjede i utgangspunktet har litt ulike interesser ut i fra geografisk plassering, har jeg nå god tro på at vi skal bli enige om en felles uttalelse til handlingsprogrammet fra hele verdikjeden skog og tre, responderte rådgiver i Norges Skogeierforbund Dag Skjølaas etter seminaret.