Første tog i NATO-øvelsen til Norge 13. september

I sene ettermiddagstimer, ved fire-fem tiden torsdag, kom første grensekryssende tog i forbindelse med NATO-øvelsen «Trident Juncture» til Elverum stasjon. Det var det første av flere hundre tog som vil benytte jernbanens infrastruktur under den store øvelsen.

Her har toget ankommet Alnabru. Foto: Stefan Okstveit/Bane NORBane NOR er en viktig del av totalforsvaret. NATO-øvelsen Trident Juncture er den største øvelsen i Norge på mange ti-år og vil bli en test av totalforsvaret, dvs. den samlede militære og sivile innsatsen fra en nasjon i krise.

Totalforsvaret er summen av landets sivile og militære ressurser som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig. Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. De siste årene har dette samarbeidet blitt utviklet og utvidet. Totalforsvarets rolle har blitt endret siden det ble etablert under den kalde krigen. I dag er det ikke «tradisjonell» krig som er den mest sannsynlige trusselen. De største truslene kan istedenfor være ekstremvær, internasjonal terror, cyberangrep, sikkerhets- og industrispionasje.  

- Gjennom Bane NORs samfunnsansvar har vi en viktig rolle i Norges totalforsvar, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. – Vi har til daglig ansvar for jernbanens infrastruktur og har dermed en viktig sivil rolle ved transport av mennesker og materiell i en alvorlig situasjon.

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Ved siden av jernbanen og annen transport, er det helsevesenet, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og alle gruppene skal trene og testes under Trident Juncture.

- I årets øvelse er Bane NOR involvert på flere områder, sier Frimannslund. - Øvelsen ledes fra NATO-hovedkvarteret i Napoli, og inntil 50 000 soldater skal delta på norsk jord. Vår viktigste rolle blir å sørge for infrastruktur og deler av logistikkbehandlingen for deltakerlandene, slik som avtalt med Forsvaret. Blant annet tilrettelegger vi spor og stasjoner for effektiv transport av materiell i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark. I tillegg skal vi delta i en egen responsøvelse.

- Vårt sikkerhetsarbeid tar vi også med oss inn i øvelsen, sier Frimannslund. - Vi har tilrettelagt informasjon til Forsvaret om sikkerhet i og ved spor. Med så mange utenlandske soldater som beveger seg i Norge, er det viktig at de kjenner til Norges regelverk. For eksempel ønsker vi å gjøre dem oppmerksom på at det ikke er lov å gå i jernbanesporene.

 Bakgrunn

  • Norge er vertsland for årets store NATO-øvelse, Trident Juncture. Over 40 000 soldater fra over 30 nasjoner deltar i den største NATO-øvelsen i Norge på mange ti-år.
  • Øvelsen går i oktober-november 2018.
  • Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og Østfold som i størst grad blir berørt. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island, samt noe i Østersjøen.  Det er store områder som blir berørt under øvelsen, fra Åndalsnes i sørvest til Fredrikstad i sør og Værnes og Fiborgtangen i nord. Transport av personell og materiell fra flere steder.
  • Bane NOR tilrettelegger infrastruktur, sportilgang og trafikkstyring når det gjelder Forsvarets transport av materiell. Omlasting til og fra jernbane vil skje på terminalene Rolvsøy, Elverum, Rena, Røros og Hell.
  • Trident Juncture treffer hele det norske samfunnet og gir Norge en unik mulighet til å øve hele bredden av totalforsvaret – sivilt og militært.