Bane NOR tar grep for å bedre punktligheten

Bane NOR gjennomfører nå ekstraordinære tiltak for å bedre punktligheten. Punktligheten for persontog hittil i år er 87,6 prosent, noe som er under målet på 91 prosent, mens punktligheten for godstog er på 67,4 prosent.

Illustrasjonsbilde fra Oslo S. (Foto: Øystein Grue)

- Dette kan vi selvfølgelig ikke leve med. Muligheten for å kunne kjøre punktlige tog er den viktigste leveransen vi har til togselskapene og deres kunder, og derfor har vi satt i gang et større arbeid for å identifisere tiltak som kan gjøres for å bedre punktligheten. I år blir det krevende å nå punktlighetsmålene, men vi setter i gang tiltak for et best mulig resultat, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Opprettet en gruppe som skal jobbe med punktlighet

Bane NOR har opprettet en tverrfaglig punktlighetsgruppe, hvor representanter fra alle de ulike divisjonene i Bane NOR deltar. Fremover skal også de største togselskapene involveres i dette arbeidet. Gruppen skal identifisere og koordinere tiltak for å bedre punktligheten.

- Gruppen er allerede i gang, og de skal omsette de analysene de får av hendelser som har ført til innstillinger og forsinkelser, i et beslutningsgrunnlag for oss i konsernledelsen. Dette skal danne grunnlag for prioritering av vedlikeholds- og fornyelsestiltak som har størst effekt på bedre punktlighet og regularitet, sier Frimannslund. 

Årsaker til at feil oppstår

Gruppen har allerede funnet frem til at mange av de feilene som får størst konsekvenser for punktligheten, er feil på selve infrastrukturen. Dette er f.eks. feil på veksler, skinnebrudd, solslyng, feil på kjøreledninger og saktekjøringer.

- Vinteren i år var usedvanlig kald, og mai måned har vært svært varm, slik at mange av feilene med skinnebrudd og solslyng skyldes været. Likevel så er det slik at vi vet at vi bor i et land med mye vær, og jernbanen skal i utgangspunktet være robust nok til å tåle både varme og kulde. Dette krever imidlertid at vi øker vedlikeholdsinnsatsen. Vi har også hatt en del saktekjøringer på Nordlandsbanen, på grunn av reinflytting ved jernbanen. Alt dette, sammen med de andre årsakene vi har påvist, påvirker punktligheten vår i negativ retning. Vi jobber nå med å se på hva vi konkret kan gjøre, sier leder for punktlighetsgruppen, Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.  

Feilene som er identifisert viser også at konsekvensene for de reisende blir størst på Østlandet, spesielt på strekningen Oslo S – Drammen. Dette er også den enkeltstrekningen med flest hendelser som fører til forsinkelser og innstillinger. 60 prosent av alle persontog kjører på hele eller deler av Drammenbanen, og problemene på denne strekningen får derfor også følger for alle andre baner.

En annen årsak til saktekjøringer på Nordlandsbanen er at det også må byttes et større parti med sviller før hastigheten kan økes. 

Flere forbedringstiltak er allerede i gang

Innføring av LEAN

Produksjonsmetodikken LEAN er innført i Bane NORs driftsorganisasjon og er et kontinuerlig arbeid. Arbeidet går ut på å kontinuerlig forbedre arbeidsmetoder og struktur, standardisere arbeidsoppgaver, løse problemer strukturert og skape best mulige forutsetninger for å lede og utføre de riktige arbeidsoppgavene for å tjene kundene våre.

Smart vedlikehold

Bane NOR har innført tilstandsovervåking på sporveksler. I fjor sparte dette oss for ca 150 forsinkelsestimer og ca 200 innstillinger, fordi systemet gjorde at vi kunne forutse hvor det ville oppstå feil. Per i dag overvåker vi ca 1000 sporveksler og vi planlegger fra september 2018 å innføre overvåking på enda flere veksler på strekningen Asker – Drammen – Vestfoldbanen. Innen utgangen av året skal vi ha ca 1500 sporveksler under overvåking og ambisjonen videre er at vi skal overvåke 2400 sporveksler innen utløpet av 2019.

Det er imidlertid ikke alle feil overvåkingen greier å plukke opp, og det jobbes videre med hvordan vi kan fange opp andre typer feil. Det pågår også et arbeid for å måle kontrollstrøm på viktige veksler, vibrasjonsmålinger og å utnytte data fra målevogn bedre, slik at vi kan fange opp enda flere feil før de blir kritiske.

Merking av plattformer

Effekten av at Bane NOR merket plattformene på stasjonene Oslo S og Nationaltheatret med hvor passasjerene bør stå når de skal på toget, er at stopp tar 15 sekunder mindre enn før. Det skal jobbes videre med slik merking på flere stasjoner. På sikt ønsker Bane NOR å innføre et system for å vise folk fyllingsgraden på toget, slik at de kan se hvor det er ledig plass før de går på. Da vil stoppene kunne gjennomføres enda mer effektivt.

Forsterking og fornying av banene i år

Flere ulike banestrekninger skal forbedres og fornyes i år. Det jobbes intenst med små og store vedlikeholdstiltak. De banestrekningene som vil merke mest til årets vedlikeholdsinnsats er Østfoldbanen, Sørlandsbanen og Drammenbanen, men det gjøres også arbeider på andre banestrekninger.

- Arbeidet vi nå er i gang med, med å systematisere og foreslå prioriteringer, er svært viktig for å kunne levere bedre enn vi har gjort hittil i år. Vi håper at dette arbeidet raskt kommer til å føre til bedre punktlighet, slik at kundene i større grad kan stole på at togene kommer til å gå når de skal, sier Victor Hansen. 

Dette gjøres på de ulike banene i år:

Dovrebanen: Dreneringstiltak og rassikringstiltak. Forsterking av fyllinger, bygging av kabelkanaler og nye kabler.

Østfoldbanen: Fortsatt bygging av dobbeltspor Oslo – Ski. Ballastrens, tunnelsikringstiltak og brufornyelse.

Vestfoldbanen: Bygging av 22 km nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn, som skal åpnes i september 2018.

Hovedbanen og Gardermobanen: Fornyelsestiltak på Alnabru godsterminal, sporvekselfornyelse og komponentbytte.

Drammenbanen: Rehabilitering av Lieråstunnelen fortsettes, akseltellere på strekningen mellom Brakerøya og Asker.

Sørlandsbanen: Nytt kontaktledningsanlegg Moi – Egersund, tunnelsikkerhet og drenering.

Bergensbanen: Fortsatt arbeid med nytt løp i Ulriken tunnel, fjell- og tunnelrens.

Kongsvingerbanen: Arbeid med å bygging av nytt kontaktledningsarbeid startes, fornyelse av sporveksler, veisikringsanlegg og bruvedlikehold.

Rørosbanen/Solørbanen: Sporfornyelse.

Nordlandsbanen: Forsterkning av fyllinger, bytte av sviller, rassikring og andre underbyggingstiltak.

Ofotbanen: Ballastrens, utskifting av sviller og skinner på flere delstrekninger, fornyelse av snøoverbygg på Haugfjell.

Kontaktpersoner i Bane NOR

Victor Hansen
Direktør for kunde- og trafikkinformasjon 
Tlf:  +47 48204167

Thor Erik Skarpen
Pressesjef 
Tlf: +47 91655144