- Vedlikeholdsetterslepet øker i første del av NTP

Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) legger opp til at effektiviseringsgevinster i størrelsesorden 6 milliarder kroner skal kunne bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Likevel ligger det an til at vedlikeholdsetterslepet kan øke betraktelig i første del av perioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konsernsjef Gorm Frimannslund (Foto: Thor Erik Skarpen)

– Det er uten tvil gledelig at viljen til å bygge ny infrastruktur er så stor. Det viktigste er imidlertid at vi tar vare på den infrastrukturen vi allerede har. Vi bør ikke havne i en situasjon hvor vi bygger ny jernbane mens vi ikke er i stand til å ta vare på den vi har. Det er den som skal sørge for at både passasjerer og gods kommer frem til avtalt tid i årene som kommer, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Fireårsavtaler avgjørende
Jernbanereformen la til grunn at Bane NOR kunne inngå fireårige avtaler med entreprenører for dermed å spare betydelige beløp, men i NTP er ikke slike fireårige avtaler omtalt. Det vil ikke være mulig for Bane NOR å oppnå effektiviseringsgevinstene det legges opp til uten mulighet til å inngå langsiktige avtaler.

– Dersom fireårsavtaler eller tilsvarende løsning uteblir, øker risikoen for at jernbanen igjen vil forfalle. Dagens ettårige budsjetter gir uforutsigbar planlegging og dårlig utnyttelse av medarbeidere og maskiner. Det gir uten tvil høyere kostnader. Regningen må betales av skattebetalerne, togpassasjerene og entreprenørene, sier Gorm Frimannslund.

Uforutsigbar planlegging gir høyere kostnader
Frimannslund mener at midlene til fornyelse bør være på tilnærmet samme nivå hvert år, og fordele seg så likt om mulig mellom linjefag, kontaktledningsfag eller og signalsystemer.

– Med stor usikkerhet knyttet til årlige budsjetter klarer vi ikke å hente ut effektiviseringsgevinster i markedet. Når vi ikke vet hvilke rammer vi har før i november, fører det til en opphopning av anbud i første kvartal hvor alle oppdrag konkurranseutsettes samtidig. Entreprenørene vet ikke hvilke anbud som legges ut, hvilken størrelse de har eller når de kommer. Kortsiktige avtaler gjør det svært vanskelig å planlegge bruken av kostbare maskiner.

Eksempelvis er et ballastrenseverk en betydelig investering for en entreprenør, og det er vanskelig å få noen til å ta denne investeringen dersom vi ikke tilrettelegger for at de kan planlegge bruken av det tunge utstyret gjennom flere år.

– Vi må få muligheten til å planlegge arbeidene flere år i forveien. Det vil gi en stor grad av forutsigbarhet for både togselskap, passasjerer og entreprenører. Samfunnet må ha tillit til at Bane NOR er en forutsigbar aktør som tenker langsiktig i fornyelsen og driften av jernbanen. Vi må unngå kraftige svingninger fra år til år, noe som er svært krevende for oss, bransjen og brukerne av jernbanen, sier Frimannslund.