Travel arbeidshelg på Østfoldbanen

Helgen 9-10. september er det duket for en omfattende arbeidsøkt med utbygging, modernisering og vedlikehold på Østfoldbanen. De planlagte arbeidene medfører redusert togtilbud på hele strekningen fra Oslo S til riksgrensen, både på Østre og Vestre linje.

Illustrasjonsfoto fra tidligere arbeider på Østfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Arbeidene utføres i tidsrommet fra lørdag 9. september kl. 01:30 til søndag 10. september kl. 13:50. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden. 

Under finner du nærmere informasjon om arbeidsoppgavene som skal gjøres mens banen er stengt.

Oslo S-Ski

Ved innføringen til Oslo S pågår omfattende anleggsarbeider knyttet til byggingen av Follobanen. Denne helga jobbes det fra Geita bro i øst og forbi området ved luftetårnene for Operatunnelen i vest, i tillegg til Bispegata. Ved Loenga og Mosseveien blir det riving av mur, grunnforsterkning og jernbaneteknisk arbeid med sveising av skinner, pakking av spor og kontaktledningsarbeid.

På Ski stasjon, samt strekningen fra Langhus til Endsjø gård, skal det utføres jernbaneteknisk arbeid. Ved tunnelmunningen like sør for Roås gård blir det sprengningsarbeid, og det kan også bli noe anleggsarbeid inne på selve Ski stasjon. 

Østre linje

Maskinelt sporvedlikehold mellom Ski og Mysen
På dagtid lørdag 9. september (07-14) gjøres maskinelt sporvedlikehold på en rekke delstrekninger mellom Ski og Mysen. I hovedsak dreier det seg om pakking (stabilisering) av sporet. Tiltaket bedrer sporkvaliteten, gir mindre sporslitasje og bedre komfort.

Skotbu: Sporarbeider ved planovergang
I løpet av lørdag (07-17) vil det også foregå sporarbeider i tilknytning til planovergangen ved Skotbu stasjon. Tiltaket innebærer at Skotbuveien i kortere perioder vil være stengt for alminnelig ferdsel mens arbeidet med å pakke (stabilisere) sporet forbi planovergangen pågår. For øvrig vil det være manuell dirigering på stedet i hele arbeidsperioden. Akuttetatene og berørte naboer er naturligvis informert om arbeidene.

Tomter: Opprydding etter bruarbeider
Ved Tomter vil det i tidsrommet 07-15 vil det foregå opprydding i kjølvannet av bruarbeid som ble utført på Solberg og Hobøl viadukt ved Tomter stasjon tidligere i sommer.

Vestre linje

Periodiske kontroller og ettersyn
I løpet av helgen vil det bli foretatt omfattende periodiske kontroller av spor, sporveksler og øvrige komponenter på strekningen fra Ås til Kambo. Kontrollene er et viktig ledd i det forebyggende vedlikeholdsarbeidet på Østfoldbanen. I tillegg vil det foregå diverse kabelarbeider i tunnelene gjennom Stavengåsen og Mølleåsen. Kontroll og inspeksjon av støttemurkonstruksjon ved Kambo står også på programmet.

Sveisearbeider ved Kambo
Natt til lørdag og søndag utføres sveisearbeider på sporveksel i Kambo. Arbeidene vil forårsake kortvarige perioder med støy som overskrider anbefalte grenseverdier, knyttet til maskiner og utstyr for kapping/sveising av skinner.

Riving av pakkhuset på Moss stasjon
I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet gjennom Moss må pakkhuset ved Moss stasjon rives. Dette er nødvendig for å kunne legge om sporene i anleggstiden, samt gjøre plass til den nye parkeringsplassen. Da pakkhuset ligger svært nær togsporet må arbeidene av hensyn til sikkerheten gjøres i en periode uten ordinær togtrafikk, og denne helga går gravemaskiner med riveklo og pigghammer løs på bygget.

Skjeberg: Utskifting av masser ved planovergang
Fra natt til lørdag kl. 01.00 til søndag kl. 15.00 vil det foregå døgnkontinuerlige arbeider ved planovergang i Skjeberg. Planovergangen er stengt for alminnelig ferdsel mens arbeidene pågår. Det er skiltet omkjøring via E6.

Arbeidene omfatter blant annet fjerning av asfalt, pukk, høytrykksspyling av skinner og sviller samt etterfylling av ny pukk. Etter at arbeidene med selve planovergangen er avsluttet vil det bli foretatt maskinell pakking (stabilisering) av sporet. Dette vil foregå på dagtid søndag 10. september. Avsluttende asfaltarbeider gjøres natt til tirsdag 12.9.

Paulsbomoen: Utskifting av bru
I løpet av helgen vil det også foregå anleggsarbeider ved Paulsbomoen i nærheten av Kornsjø. Der skal vi erstatte en gammel stålbjelkebru med ny traubru i betong. Arbeidene påbegynnes fredag kveld og skal etter planen være avsluttet ved 14-tiden søndag ettermiddag. Den nye brua er for øvrig konstruert på en måte som innebærer at det blir redusert støy fra passerende tog i fremtiden. Moderne traubruer legger også grunnlaget for et enklere og mer effektivt maskinelt sporvedlikehold.

Parallelt fortsetter også rehabiliteringen av Lysedalsviadukten litt nærmere svenskegrensa. Det omfattende arbeidet med å pusse opp den høyreiste stålkonstruksjonen skal etter planen være avsluttet innen utgangen av oktober.