Travel arbeidshelg på flere banestrekninger

Kommende helg skal Bane NOR jobbe høyt og lavt på Gjøvikbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen og Hovedbanen. De planlagte arbeidene medfører endringer i helgens togtilbud på banestrekningene.

I løpet av helgen skal det byttes sviller på en delstrekning på Dovrebanen. Foto: Bane NOR

NSB har flere detaljer om hvordan trafikken avvikles på sine hjemmesider.

Gjøvikbanen

I Hakadal skal det skiftes ut en jernbanebru og det omfattende arbeidet påbegynnes allerede natt til torsdag 21. september. Deretter går det slag i slag døgnet rundt helt til arbeidene avsluttes omkring midnatt, natt til mandag 25. september.

Anleggsarbeidet ved Hakadal innebærer at den gamle stålbjelkebrua erstattes med en ny traubru som fylles med pukk (såkalt gjennomgående ballast). Dette bidrar til å forenkle fremtidig maskinelt sporvedlikehold på den aktuelle delstrekningen. Sist, men ikke minst innebærer konstruksjonsmetoden at støyen fra passerende tog blir betydelig redusert.

Oslo S-Roa
På denne strekningen skal det gjennomføres en rekke tiltak. Ved Grua stasjon skal gamle master byttes ut med nye. I tillegg skal det foretas utbedring av feil på anlegget for sporvekselvarme. Tilsvarende tiltak skal også gjennomføres ved Sandermosen stasjon. Begge steder er hensikten den samme; nemlig å bidra til å ivareta muligheten for problemfri kryssing av tog når vinterkulda setter inn.

På strekningen mellom Stryken og Roa vil det bli utført arbeider på anlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Blant annet skal gamle isolatorer skiftes ut med nye. Mellom Stryken og Monsrud vil det også bli foretatt vedlikehold i transformatorstasjoner på strekningen. Ved Jensrud kryssingsspor vil det foregå periodisk kontroll av diverse lavspenningsanlegg.

Nittedal-Åneby
Mellom Nittedal og Åneby skal det gjennomføres et skinnebytte. Ved stasjonene Nittedal, Movatn og Kjelsås vil det i tillegg bli utført periodiske kontroller av signalanleggene. Det samme gjelder strekningen mellom Kjelsås og Grefsen. I sørenden av Grefsen vil det også foregå betongrehabilitering på veibru over Gjøvikbanen og Alnalinja.

Sørlandsbanen (Hokksund-Kongsberg)

Fra fredag 22. september klokken 21:15 til mandag 25. september klokken 04:30 stenges Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg for planlagte arbeider.

På menyen står en rekke vedlikeholdstiltak. Blant annet skal det byttes skinner mellom Hokksund og Vestfossen og gjøres flomsikringstiltak og vedlikeholdsoppgaver på Darbu stasjon. Ved Krekling skal det fjernes vegetasjon som henger mot kontaktledningen.

Ved Grinden jernbaneundergang vil det foregå sveising av skinner for å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. I tillegg har Statens vegvesen arbeider i forbindelse med ny E134.
På Kongsberg stasjon blir det gjennomført forebyggende kontroll og vedlikehold av kontaktledningsanlegget, som forsyner togene med kjørestrøm.

Dovrebanen (Espa-Fåberg)

Også på Dovrebanen skal det gjennomføres en rekke vedlikeholdsarbeider denne helgen.

Espa-Hamar
På denne strekningen skal det utføres en rekke tiltak. På strekningen mellom Espa og Tangen skal det i løpet av helgen gjennomføres en sporoptimalisering. Sporoptimalisering utføres i forbindelse med sporbytte, og innbefatter etablering av målepunkter, innmålinger og nye sporberegninger.

Videre blir det utført et partivis svillebytte på strekningen før sporet nøytraliseres. Dette betyr at skinnene kappes og sveises for å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Etter at sveisearbeidene er avsluttet blir sporet stabilisert.

Steinsrud-Hamar
Mellom Steinsrud og Sørli skal gamle sviller byttes ut med nye, og flere steder på strekningen skal varmeelementer til anlegget for sporvekselvarme byttes ut. Hensikten er å bidra til å ivareta muligheten for problemfri kryssing av tog når vinterkulda setter inn.

På Hamar stasjon blir det utført diverse vedlikeholdsarbeider av signalanlegget, og gamle drivmaskiner i sporvekslene skal byttes ut med nye.

Hamar-Lillehammer
Mellom Jessnes og Brumunddal skal det utføres en del sveisearbeider i sporet.
På Rudshøgda skal anlegget for sporvekselvarme utbedres. Også her er hensikten å ivareta muligheten for problemfri kryssing av tog når vinterkulda setter inn.

Kombinasjonen av vanskelige grunnforhold og vann kan stedvis by på store utfordringer, blant annet i form av telehiv. Fokuset er stort på tiltak som sikrer god drenering av vann forbi og under fyllinger på en kontrollert måte. På strekningen mellom Moelv og Bergsvika skal det jobbes med utbedring av telehiv, mens det vil foregå rassikring mellom Bergseng og Lillehammer.

Mellom Brøttum og Bergsvika skal det gjennomføres et skinnebytte.

I løpet av helgen blir det gjennomført en 10-års storkontroll av kontaktledningsanlegget på Lillehammer stasjon. Det blir også utført en del sporvekselarbeider i stasjonsområdet denne helgen.

På strekningen mellom Lillehammer og Hove blir det utført vedlikeholdsarbeider på sugetransformatorer (en innretning som «suger» returstrømmen fra jord, og «presser» den inn i skinnene eller returledning).

 

Hovedbanen (Lillestrøm-Eidsvoll)

På strekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll blir det utført flere vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter denne helgen. På Frogner skal en sporveksel skiftes ut, mens det på Jessheim blir byttet sviller i en sporveksel.

På strekningen mellom Sand og Dal skal master til kontaktledningsanlegget (som forsyner togene med kjørestrøm) byttes ut. 

På strekningene mellom Leirsund og Frogner, Dal og Bøn og inne på Dal stasjon skal jernbanens over- og underbygning kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom.Underbygningen er en masse som består av grus og steinmateriale som skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg. Overbygningen består av skinner, sporveksler, sviller og ballast, og hviler på underbygningen.

NB! Selv om det ikke går «normale» passasjertog eller godstog i arbeidsperiodene, vil det hele tiden være tunge arbeidsmaskiner i fart på skinnene – og det er selvsagt både forbudt og forbundet med livsfare ved å oppholde seg i sporet eller nær dette.