Stort jernbaneløft ved Egersund

Rett etter midnatt fredag 25.august starter en omfattende operasjon for å skifte ut stålbrua Launes 3 ved Egersund. I løpet av fire døgn skal den gamle stålbrua i Launes-sundet løftes ut og en ny bru løftes inn.

54 meter lang og 330 tonn tung. Launes 3 ligger klar ved Aker i Egersund for å bli fraktet ut på lekter. Foto: Kjell Feyling, Aker Solutions

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebrua Launes over Launes sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru ble undergravd og det ble iverksatt midlertidige tiltak for å opprettholde togframføring. Den siste tiden har togene passert over brua i sakte fart.

Det er en nøye planlagt operasjon som skal gjennomføres i Launes-sundet fra natt til fredag 25. august. Etter at siste tog har passert over Launes-sundet skal den gamle stålbjelkebrua Launes 3 med en lengde på 10,6 meter heises ut. For å gjennomføre operasjonen er det laget en detaljert plan der hver arbeidsoperasjon har sin plass og sitt tidspunkt. Før oppstart av løfteprosessene, må kontaktledning, signalanlegg, spor og andre installasjoner fjernes.

-Alt skal nå være klart, det eneste vi ikke rår over er været, sier prosjektleder Rune Jensen. Det er Aker Solutions som har kontrakten på både byggingen av den nye brua og gjennomføringen av selve operasjonen. Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner.

Den nye ståltraubrua er produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i Egersund, og blir fraktet på lekter ut til Launes. Eksisterende bru Launes 3 skal rives og det skal heises på plass en ny ståltraubru med gjennomgående ballastpukk. Den nye brua bygges i to spenn på hhv 26 m og 28 m, total brulengde 54 m. Eksisterende fyllinger/brukar i begge ender av eksisterende bru skal graves ut slik at sundet blir åpnet for å forbedre vanngjennomstrømningen i Launes sundet. Det skal graves ut ca 5700 m3 løsmasser og erosjonssikres under den nye brua.

I løpet av den 96-timers togfrie perioden skal brua skiftes ut og alle tilhørende arbeider skal være sluttført, slik at togtrafikken kan komme i gang igjen fra kl 00:30 natt til tirsdag.  Løfteoperasjonene skal utføres med to store sjøgående kranfartøy. Aker Solutions er en bedrift som har sin hovedvirksomhet rettet mot oljeindustrien og dette er andre gang de har kontrakt på jernbanearbeid. (Første var Launes 1).

I løpet av sommeren er det også utført forberedende arbeider på Launes. Det er bygget nye betonglandkar i begge ender, i tillegg til et nytt betongfundament på midten. Landkar/fundament fundamenteres på stålrørspeler som bores til fjell. I tillegg er det utført en rekke andre forberedelser slik at utskiftingen av brua skal kunne gjennomføres i løpet av bare 96 timer.

                 Launes bru. Den røde sirkelen indikerer delen av brua som skal byttes.

               

Dette skal utføres i 96-timers bruddet: 

 • Fjerning av kontaktledningsanlegget
 • Eksisterende skinnegang og bro heises bort.
 • Gamle landkar og masse fjernes for å gjøre plass til ny bro.
 • Fjerning av masse for å øke vanngjennomstrømningen under ny bro pågår hele perioden.
 • Ny bro heises inn.
 • Gjennomgående ballast etableres
 • Ny skinnegang over bro etableres
 • Kontaktledningsanlegget reetableres på 2 nye master over brua.

 Hva oppnår vi med tiltaket?

 • Tiltakene vil resultere i vesentlig bedre vanngjennomstrømning i sundet
 • Arealet for vanngjennomstrømming under Launes 3 blir 10 ganger større
 • Samlet for hele Launes-sundet blir økningen mer enn fordoblet
 • Ny bru får en fri høyde over vannet som er ca 20 cm høyere enn dagens bru.

 

Adkomsten til gangveien fra Egersund og gangbru over Launessundet vil være stengt under hele anleggsperioden. 
Publikum bes av sikkerhetsmessig hensyn å respektere skilting, sperringer og henvisninger. Det vil i perioder bli innført restriksjoner for båttrafikk nær Launes jernbanebruer for å ivareta sikkerheten for området. 

Arbeidet vil påvirke togtrafikken mellom Moi og Stavanger. Her kan du se hvilke tog som er innstillt.