Oppgradert ERTMS-anlegg på Østre linje

Signalanlegget på Østfoldbanens Østre linje er nå oppgradert. Det legger til rette for bedre punktlighet i togtrafikken, mens bruk av sidespor vil forbedre vilkårene for vedlikehold av jernbanen og hensetting av arbeidsmaskiner

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Natt til mandag 27. februar rullet persontogene på Østfoldbanens Østre linje igjen etter en omfattende oppgradering av programvaren til ERTMS-anlegget. Arbeidet startet 18. februar og berører flere delsystemer som jobber i samspill med det elektroniske signalanlegget.

– Oppgraderingen vil gi togoperatøren NSB bedre forutsetninger for å kunne opprettholde et togtilbud med høy punktlighet. For Bane NORs si del gir oppgraderingen mulighet til å ta i bruk eksisterende sidespor på stasjonene Askim, Mysen og Rakkestad, noe som øker fleksibiliteten av infrastrukturen med tanke på vedlikehold og hensetting av togmateriell, forklarer Roger Tangen, teknisk prosjektleder for oppgraderingen.

Elektroniske signalanlegg er langt mer behagelig å jobbe med fordi man kan teste veldig mye på forhånd og gjøre justeringer før man jobber på sporet. Det gjør endringer og forbedringer av signalinfrastrukturen mer forutsigbare og mindre tidkrevende.
(Finn Gundersen - sluttkontrollør)

Dette er nytt på Østfoldbanens Østre linje:

  • Oppgradert programvare i sikringsanlegget med blant annet innføring av SR-veier. SR står for Staff Responsible, og gir togleder anledning til enklere og sikker fremføring av tog i avvikssituasjoner.

  • Oppgradert RBC (Radio Block Center), enheten som er bindeledd mellom sikringsanlegg og tog. RBCen inneholder all informasjon om den gjeldende jernbanestrekningen, som stigning, fall og hastighet.

  • Nye tellepunkter (akseltellere) for togdeteksjon muliggjør idriftsettelse av sidesporene.

  • Nytt stoppskilt på Mysen for enklere å kunne flytte togene mellom sporene.

  • Nye baliser for bedre håndtering av togbevegelser i skifteområder.

  • Oppgradert EBICOS for fjernstyring fra togledersentralen i Oslo.

  • Ny programvare for MDC (Maintenance Diagnostic Centre), som benyttes for overvåking og diagnostisering av signalanlegget på Østre linje fra Trondheim.

  • De 17 eksisterende veisikringsanleggene på Østre linje skal i tillegg oppgraderes innen 5. mars.

Sluttkontrollør Finn Gundersen tester og overvåker ERTMS-anlegget på Østfoldbanens Østre linje. Bildet ble tatt onsdag 22. februar på togledersentralen på Oslo S.

En slik oppgradering av ERTMS-systemet innebærer endringer av infrastrukturen langs sporet, scenario-testing med både arbeidsmaskiner og persontog, tilpasninger av fjernstyringsanlegget EBICOS og endringer i eksisterende arbeidsrutiner for både togleder og vedlikeholdspersonell på strekningen.

Neste oppgradering: ERTMS-ombord
Helgen 25.-26. februar testet togoperatøren NSB en fornyet programvare for togmateriellet. Den kommende oppgraderingen skal løse tekniske problemer i ombordsystemet i de togene som kjører på Østre linje i dag.

– NSB forventer at oppgraderingen av togmateriell skal skje før sommeren 2017. Oppgraderingen ble gjennomgående testet helgen 25.-26. februar, og skal sendes til Statens Jernbanetilsyn (SJT) for godkjenning før den kan implementeres på alt rullende materiell som trafikkerer Østre linje, sier Tangen.