Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund lagt fram

Bane NOR har lagt fram til høring og offentlig ettersyn forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Her forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.

Et nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund vil gjøre det mulig å utvikle et bedre togtilbud i Buskerudbyen. (Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl/Bane NOR)

Utbyggingen er beregnet til å koste 6 milliarder kroner med noe ombygging av stasjonene i Mjøndalen og Hokksund. En korridor med stasjon på Steinberg vil koste 1,7 milliard kroner mer og frarådes både på grunn av høye kostnader og de negative konsekvenser en utbygging vil få for lokalsamfunnet.

Økt kapasitet
Hensikten med prosjektert er å øke kapasiteten på strekningen slik at man kan øke frekvensen for person- og godstrafikken på østre del av Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg. I dag er strekningen Drammen – Hokksund en av landets mest trafikkerte enkeltsporstrekninger, noe som gir få muligheter til å utvikle togtilbudet.

Statens bidrag
Tidligere er det utarbeidet en felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 2023. To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og på sikt til Kongsberg, er et av tiltakene det er ønskelig å få gjennomført, og bygging av dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund vil være statens bidrag til Buskerudbypakken.  

Forventer debatt
Prosjektet mener å ha levert et forslag til kommunedelplan som er godt faglig forankret og som svarer ut de krav som er satt til prosjektet. Samtidig forventer Bane NOR debatt rundt vern av dyrket mark og forslaget om å føre dobbeltsporet utenom Steinberg.

- Det er ikke er mulig å bygge et nytt dobbeltspor gjennom eikerbygdene uten at det vil berøre den ene eller andre interesse, enten det dreier seg om vern av boliger, dyrket mark, naturlandskap eller ulempe for næringsinteresser eller lokalsamfunn, sier prosjektleder Randi Mona i Bane NOR.

Bane NOR mener den foreslåtte korridoren mellom Gulskogen og Hokksund kommer best ut med hensyn til jernbanetekniske krav, samfunnsnytte, verneinteresser, økonomi og gir minst ulempe for lokalsamfunn.

Utenom Steinberg
Bane NOR mener at å legge dobbeltsporet sør for og utenom Steinberg er den jernbanefaglige og økonomiske beste løsningen, og gir minst ulempe med tanke på inngrep for de som bor på Steinberg.

Et dobbeltspor gjennom Steinberg med ny stasjon vil koste 1,7 milliarder kroner mer enn en løsning uten stopp sør for Steinberg, og medføre et stort inngrep i lokalsamfunnet hvor blant annet rundt 70 boliger kan bli innløst for å gi plass til dobbeltsporet. 150 boliger vil komme i en rød sone for støy.

I tillegg vil en søndre korridor være enklere å bygge, drifte, vedlikeholde og mindre flomutsatt.

Store samfunnskostnader
Steinberg stasjon ligger kun tre kilometer fra stasjonene i Hokksund og Mjøndalen, og med relativ liten trafikk sammenlignet med de to andre stasjonene.  Bane NOR vektlegger kostnader og ulemper for tettstedets beboere framfor avstand til nærmeste togstasjon. Samfunnsøkonomisk er det ikke forsvarlig å bruke så store midler for en stasjonsløsing med så liten trafikk. Bane NOR har beregnet at samfunnets kostnader med en ny stasjon på Steinberg vil være mer enn 1200 kroner per tur/retur-reisende til og fra Steinberg i 75 år framover.

Forslaget til kommunedelplan er lagt fram til høring og politisk behandling i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. – Fristen på tilbakemelding er satt til 4. september. Deretter blir det politisk behandling i de tre kommunene. I Bane NOR skal det nå jobbes videre med å lage en hovedplan for prosjektet.

Bane NOR fraråder å bygge nytt dobbeltspor med stasjon gjennom Steinberg. Det kan ikke forsvares samfunnsøkonomisk og vil bli en stor belastning for lokalsamfunnet. (Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl/Bane NOR)