Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bane NOR bygger for fremtiden og økt befolkningsvekst. Utviklingen i kollektivtrafikken betyr at banestrekningen må effektiviseres slik at det kan kjøres flere tog ut- og inn av Oslo.

Et nytt spor i Brynsbakken vil gi flere tog inn- og ut fra Oslo S. Foto: Øystein Grue.

Bane NOR vil høsten 2017 starte planleggingen for å bygge et nytt spor i Brynsbakken. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2022, før innføringen av et nytt signalanlegg starter.

Gjennomføring av prosjektet vil ha stor betydning for boliger og næringsliv i Enebakkveien og vil bety rivning av hus. Selv om bygninger kan reetableres, vurderer Bane NOR at området blir uegnet til boligformål. Området som vil bli berørt av jernbaneutbyggingen er den delen av Enebakkveien som ligger som en øy mellom jernbaneanleggene.

Bane NOR forbereder seg på fremtiden ved å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken slik oppdraget er beskrevet i Nasjonal Transportplan, hvor målet er å tilby et bedre togtilbud og økt kapasitet i rush.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2030. Bare innenfor Oslo og Akershus er det beregnet at antall reiser pr. døgn øker med rundt en million fra 2010 fram til over fire millioner fram mot 2030.