Avtaler inngått mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR

Bane NOR har nå inngått avtaler med Jernbanedirektoratet om drift, vedlikehold og utvikling av jernbanens infrastruktur. Samtidig er det avtalt hvordan Bane NOR skal rapportere til direktoratet.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og konsernsjef Gorm Frimannslund signerte de første avtalene mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF onsdag 18. januar. Foto: Øystein Grue/Jernbanedirektoratet

- Selv om vi nå på en måte sitter på hver vår side av bordet, er vi likevel på sammen om å være på jernbanens side, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. - Sammen skal vi jobbe for jernbanens beste, fortsetter jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Flere avtaler
Avtalene omfatter en overordnet avtale mellom partene, en avtale om tilgang og standard i eksisterende infrastruktur, og 13 avtaler om planlegging og bygging av nye strekninger og anlegg. Sistnevnte avtaler er på til sammen hele 48,5 milliarder kroner og inneholder 58 ulike prosjekter.

Strengere og tydeligere
En konsekvens av jernbanereformen er at det nå blir et strengere regime med rapportering og oppfølging. Dette skal skje mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet og er definert i avtalene.

- Det blir en større grad av ansvarliggjøring, og vi kommer ikke til å starte et eneste arbeid uten at vi har avtale om det, sier Gorm Frimannslund. – Gjennom tettere oppfølging vil dette også bedre styringen med byggeprosjektene, sier Enger.

Størst av de store
Den største enkeltavtalen som nå er signert gjelder utbyggingen av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS. Dette systemet skal etter hvert innføres på alle banestrekninger og fremdriftsplanen for utbyggingen er allerede vedtatt. ERTMS-utbyggingen vil strekke seg over om lag 15 år og koste til sammen om lag 23,4 milliarder kroner.

Med unntak av avtalen for drift og vedlikehold gjelder de inngåtte avtalene fram til prosjektene er sluttført. Når det gjelder drift og vedlikeholdsavtalen så gjelder denne for 2017 og er på ca seks milliarder kroner. Det er en intensjon i jernbanereformen at denne avtalen skal bli en fireårig avtale fra og med 2018.

Erfaringsinnhenting
Både Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil nå gjennom årets første måneder høste erfaringer med avtalestyringen, oppfølgingen og rapporteringen slik at dette blir hensiktsmessig.

– Vi skal ikke styre på detaljer, men på resultater, understreker jernbanedirektøren. Derfor må vi også se på om de måtene vi skal måle og rapportere på vil fungere som tenkt.

Oppdragene til Bane NOR er regulert gjennom en rekke avtaler og de mest sentrale definerer tilgang, standard og utvikling av infrastrukturen:

  • Avtale som regulerer krav og vederlag for å stille tilgjengelig en sikker og effektiv infrastruktur tilgjengelig for jernbaneforetak (togselskaper).
  • Rammeavtale om utredninger. (Særlig utredninger som gjelder jernbanen som avgrenset system, men også bistand til utredninger i direktoratets regi).
  • Avtaler om planlegging og prosjektering av infrastruktur.
  • Avtaler om bygging av ny infrastruktur.