- Klare til å skape fremtidens jernbane

Onsdag 5. april la regjeringen frem Nasjonal transportplan. - Vi skal gjøre det vi kan for å oppfylle de samfunnsmålene som fastsettes i NTP. Det er med en viss ydmykhet vi påtar oss dette samfunnsoppdraget, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. (Foto: Tonje Walde)

Av den totale statlige rammen på 933 milliarder i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 er hele 35 prosent, eller om lag 319 milliarder, satt av til jernbaneformål.

- Jeg opplever at samferdselsdebatten ikke lenger dreier seg om det skal satses på jernbane, men hvor mye. Det er bred enighet om at jernbanen skal være sentral for å løse framtidas transportutfordringer, spesielt i de tettest befolkede områdene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Drift og vedlikehold
Regjeringen legger til grunn at tilstanden på jernbaneinfrastrukturen ikke skal være dårligere ved utgangen av planperioden enn den er i dag. I meldingen fremkommer det at jernbanereformen forventes å ha positive effekter for drift- og vedlikeholdsarbeidet fordi Bane NOR er innrettet for å finne effektive løsninger som bidrar til at trafikken holdes i gang på kort og lang sikt.

- Det er avgjørende at vi får på plass de nødvendige rammebetingelsene for å realisere disse målsettingene, herunder fireårige avtaler for drift og vedlikehold. Langsiktighet og forutsigbarhet gjør at vi kan planlegge vedlikehold mellom år, inngå langsiktige avtaler til en bedre pris og unngå stadige bytter av leverandører på spesialiserte oppdrag.

- Langsiktige avtaler er videre en forutsetning for at leverandørene kan investere i nødvendig materiell og ansette og lære opp personell. Bane NOR må ha denne friheten for å gjennomføre den effektivitetsøkningen som er nødvendig, sier Frimannslund.

Han er tilfreds med den store satsingen på jernbanen. Samtidig minner han om at Nasjonal transportplan er et overordnet styringsdokument.

- Det er i de årlige statsbudsjettetene den endelige bevilgningen blir bestemt. I Bane NOR har vi tillit til at Stortinget vil oppfylle NTP gjennom perioden.  Vi ser frem til å gi våre faglige innspill til hvordan man best mulig kan bidra til å realisere målene i planen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Kontaktperson for konsernsjef Gorm Frimannslund er konserndirektør for samfunnskontakt, Jonette Øyen, telefon: 924 92 423.

Fakta

Les Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029
Regjeringen.no: Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029
Pressemelding fra Samferdselsdepartementet: Nye togtilbud, flere avganger og kortere reisetider

Nasjonal transportplan (NTP) er statens plan for hvilke samferdselsprosjekter det skal satses på over en tolvårsperiode. Det blir laget en ny NTP hvert fjerde år. Det er regjeringen som lager planen og legger den frem som en stortingsmelding. NTP 2018–2029 skal etter planen behandles i Stortinget til sommeren.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Den langsiktige utviklingen av transporttilbudet på jernbane styres av Jernbanedirektoratet, som koordinerer sektoren og inngår avtaler med Bane NOR om forvaltning og forbedring av jernbanenettet.