Sikkerheten i 2015: -Planovergangene en betydelig risiko

Det skjedde 10 sammenstøt mellom tog og bil på planoverganger i fjor. -I tillegg til folk som går i sporet er dette jernbanens største løpende risiko, sier sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge i Jernbaneverket.

Sju av de ti ulykkene på planoverganger i 2015 skjedde på overganger som er sikret med bomanlegg/lys. (Foto: Njål Svingheim)

Disse løpende resultatene sier en del om faktisk sikkerhetsnivå, men det kan også ligge latente risikoforhold som ikke har slått ut. Så selv om vi bruker ressurser på å fjerne eller sikre planoverganger, har vi også oppmerksomhet mot å redusere potensialet for storulykker og andre risiko, understreker Rannveig Hiis-Hauge.Sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge.Sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge.

Sikrede planoverganger
-Vi ser at mange av sammenstøtene mellom bil og tog på planoverganger skjer på overganger som er sikret med lys- og bomanlegg. Hele sju av de ti hendelsene i 2015 skjedde på sikrede planoverganger. 

- Det krever oppmerksomhet å krysse jernbanen og det er forbundet med fare enten planovergangen er sikret eller ikke, sier Rannveig Hiis-Hauge.
-Planoverganger på offentlig veg med stor trafikk, viser seg å kunne ha betydelig risiko selv om de er sikret med lys- og bomanlegg. Jernbaneverket arbeider derfor stadig videre for å fjerne planoverganger helt. Dette arbeidet skjer etter en prioriteringliste der risikoen er kartlagt for planovergangene på alle banestrekninger. Gjennom de siste årene er mer enn 1000 planoverganger fjernet fra jernbanenettet. Mens det var 10 sammenstøt mellom bil og tog på planoverganger i 2015, var det sju i året før.

Færre ulykker
Tallet på såkalte «jernbaneulykker», (Jernbanetilsynet har definert hva begrepet omfatter), gikk i fjor noe ned. Foreløpige tall viser at det er rapportert om 21 ulykker, mot 28 i 2014. Dette er omtrent på gjennomsnittet for de senere årene. To personer mistet livet, mens fire ble alvorlig skadet. To hendelser er fortsatt under etterforskning av politiet. De fleste ulykkene dreier seg om personer som oppholdt seg i sporet eller sammenstøt på planoverganger. En person ble skadd ved at vedkommende falt under avstigning fra tog. - Vi må fortsette å aktivt arbeide for å redusere hendelser på planoverganger og i sporet, sier hun.

Typer hendelser
Foruten sammenstøt på planoverganger og folk i sporet så fordeler de øvrige jernbaneulykkene seg på flere typer hendelser. I 2015 var det seks nedrivinger av kontaktledningsanlegget, tallet for 2014 var 12. Videre ble det registrert tre sammenstøt mellom tog og ras/snø, det er ett mer enn i 2014. Det ble registrert fire avsporinger, mot åtte året før ogdet var ingen større branner i 2015 mot to i 2014.

Definisjonen på en jernbaneulykke er en hendelse som:

  • forårsaker død eller alvorlig personskade (sykehusinnleggelse i mer enn 24 timer)
  • gir betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø
  • fører til stans i togtrafikken i mer enn seks timer.

Det krever stor oppmerksomhet å krysse jernbanen, enten planovergangen er sikret eller ikke. Dette bildet er fra en planovergang som nå er lagt ned og fjernet. (Foto: Njål Svingheim)