Rekordhøyt aktivitetsnivå i jernbanevedlikeholdet

Aktivitetsnivået innenfor vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet når nye rekorder i 2016. Arbeidet er i full gang og for andre året på rad tas det nå inn på det store etterslepet i jernbanevedlikeholdet her i landet.

Ballastfordeler og sporstabilisator i arbeid etter utført ballastrens. (Foto: Njål Svingheim)
-Jernbaneverket skal i 2016 øke vedlikeholdsinnsatsen på jernbanenettet med 20 prosent fra rekordnivået i 2015, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Dermed vil vi fortsette å ta inn på det mye omtalte vedlikeholdsetterslepet for andre år på rad. 2015 var det første året da trenden med økende vedlikeholdsetterslep ble snudd. I fjor tok vi inn ca 200 millioner av etterslepet som er beregnet å være på rundt 18 milliarder. I år skal vi ta inn ytterligere ca 550 millioner. -Det går altså riktig veg, sier jernbanedirektøren. Oppetidsmålene ble nådd for første gang i 2015 og punktligheten var rekordhøy. (91,5 % for alle persontog samlet sett). Samtidig kjøres det langt flere tog enn for bare få år siden og passasjertallene har nådd nye høyder. – Vi gleder oss også over positive tegn for godstrafikken, sier Enger. Den er svært sårbar og særlig avhengig av en godt vedlikeholdt og robust infrastruktur.

Løfter standarden på jernbanenettet
-Vi skal i 2016 videreføre det arbeidet vi har startet på når det gjelder å løfte standarden på jernbanenettet vårt, sier infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund. Årets innsats blir enda mer intens enn fjorårets og det er gjennomført et stort planleggingsarbeid og en omfattende jobb for å få lyst ut kontrakter og klargjort for arbeidssesongen. - Til fornyelse av anleggene våre skal vi bruke vel 2,6 milliarder kroner og til forebyggende vedlikehold nærmere 1,3 milliarder.
Jernbaneverket har laget langsiktige planer som skal sikre en effektiv innarbeidelse av vedlikeholdsetterslepet. –Dette vil gi en bedre og mer robust jernbane, samtidig som vi planlegger for å opprettholde dette nivået i flere år framover for å ta inn ytterligere på etterslepet, sier Frimannslund. I tillegg skal det brukes 370 millioner til planlegging av det nye signalsystemet ERTMS. Dette er starten på en total utskifting av jernbanens signalanlegg de kommende årene.
Til korrektivt vedlikehold (akutt feilretting) er det i år satt av 450 millioner kroner. Etter hvert som det forebyggende vedlikeholdet nå øker, så er forutsetningene til stede for at det kan bli færre tilfeller av driftsstans og færre forsinkelser, sier Gorm Frimannslund. –Jernbaneverket har forbedret sine systemer slik at forsinkelser og tilstanden i infrastrukturen kan ses i sammenheng, sier Frimannslund.

Hovedstrekningene
Det skal i år utføres omfattende tiltak for å gjøre Bergensbanen og Dovrebanen mer robuste, det vil si rassikring, drenering og fornyelse av banelegemet. På Sørlandsbanen er det i gang store fornyelsesarbeider på kontaktledningen. Av fornyelsesmidlene kommer 480 millioner kroner som ekstra midler fra tiltakspakken for å øke sysselsettingen. 260 millioner av dette skal brukes på Sørlandsbanen og Bergensbanen. I tillegg er det som vanlig stor aktivitet på det tett trafikkerte jernbanenettet i og rundt Oslo. Over hele jernbanenettet vil det bli gjennomført fornyelses-og vedlikeholdstiltak som utskifting av sviller og skinner, fornyelse av bruer og bedring av dreneringssystemer.
-I sum skal vi ha en bedre jernbane ved utgangen av 2016, enn hva vi hadde ved starten på året, sier Gorm Frimannslund. Etterslepet blir mindre og standarden heves, selv om det fortsatt er langt fram.

Se listen over tiltak på de ulike strekningene her.
Sporfornyelse på Dovrebanen sommeren 2015. (Foto: Njål Svingheim)