Jernbaneverket arbeider systematisk for å rette opp svakheter i rapporteringssystemer

-Vi tar Riksrevisjonens rapport om svakheter i våre systemer for styring og kontroll med vedlikeholdsinnsatsen på jernbanenettet til etterretning, sier infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket. Det er i gang et omfattende arbeid som skal forbedre dette.

Det vil ta flere år å hente inn det store etterslepet i vedlikeholdet av det norske jernbanenettet. (Foto: Njål Svingheim)
-Vi ser med stort alvor på Riksrevisjonens rapport og tar med oss deres anbefalinger i vårt videre arbeid, sier Gorm Frimannslund. Uten å kommentere rapportens innhold direkte kan han vise til en rekke tiltak som nå er satt i gang for å bedre dokumentasjonen, styringen og kontrollen med vedlikeholdsarbeidet. Det er også slik at det er en klar sammenheng mellom vedlikeholdsinnsatsen og den bedringen i togenes punktlighet som er oppnådd siden 2011. Samtidig med denne klare punktlighetsforbedringen er også tallet på togavganger vesentlig høyere nå enn for ti år siden, og trafikken med jernbanen har en like kraftig vekst. – Vi mener at vi leverer betydelig mer og en betydelig bedre jernbane nå enn for bare få år siden, sier Gorm Frimannslund. 

Jernbanen i Norge har gjennom flere tiår fått mindre til fornyelse enn det som har vært påkrevd, noe som har ført til et betydelig etterslep i vedlikeholdet. 2015 var det første året da man fikk bevilgningene opp på et nivå der man kunne begynne å ta inn på dette store etterslepet. - Dette er et stort arbeid som nødvendigvis vil måtte pågå i mange år framover, sier infrastrukturdirektøren.

De tiltakene som er satt i gang for å bedre styring, kontroll og effektivitet i vedlikeholdsarbeidet går ut på bedre samordning av  ulike datasystemer. Dette sikrer bedre kvalitet og færre mulige feilkilder. Det innføres også overvåkingssystemer i infrastrukturen som skal gjøre det mulig å rette feil før de fører til forsinkelser. Videre innføres nye systemer for arbeidsplanlegging, lagerhold og stasjoneringssteder. Alt med sikte på mer effektivt vedlikehold og bedre styring og kontroll.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen peker på at en av de største utfordringene for å få en driftsstabil jernbane og trafikkavvikling, er det store etterslepet i vedlikeholdet.

Solvik – Olsen viser til at 2015 var det første året da det ble prioritert nok midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og at økte bevilgninger har ført til at punktlighetsmålene stort sett har blitt oppnådd fra 2012. 2015 var første året da Jernbaneverket nådde oppetidsmålet.  Statsråden viser også til at lave bevilgninger til vedlikehold har ført til at vedlikeholdsinnsatsen har blitt dreid mot kortsiktige prioriteringer for å håndtere de mest akutte behovene og hensynet til sikker drift.  Solvik-Olsen trekker også frem at Jernbaneverket i lang tid har prioritert arbeidet med å bedre sine egne styringssystemer.