Helgejobb på flere banestrekninger 24.-25. september

Helgen 24.-25. september utfører Jernbaneverket arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Follobanen og Sørlandsbanen.

Boretoget i aksjon. Foto: Sjur Rogne, Jernbaneverket

Denne helgen er det en variert og arbeidskrevende meny på seks banestrekninger. Arbeidene fører til et redusert tilbud og passasjerer bør sjekke detaljer for sin reise på stasjonene, mobilapplikasjoner eller nsb.no.  

Sørlandsbanen

Nærbø-Stavanger
Det skal utføres sluttkontroller av strømforsyningsanlegget, arbeid med returledning på alle stasjoner og ombygging av sporfelter på hele strekningen. Reservestrømstrafo på Vigrestad og Varhaug skal settes i drift. I tillegg blir det sporarbeider og vegetasjonsrydding.

Sandnes-Stavanger
Sommeren 2017 skal strekningen Ganddal-Stavanger ta i bruk et databasert og moderne signalanlegg. I den forbindelse skal Jernbaneverket denne helgen utføre mindre tekniske installasjoner mellom Sandnes og Stavanger for å forberede innføring av Thales-anlegget neste år. Entreprenøren som utfører arbeidet for Jernbaneverket skal blant annet etablere kabelkanaler og utføre etterkontroll av arbeidet som ble gjort på strekningen i sommer.
- Vårt mål er å utføre mest mulig arbeid ute i sporet før vi innfører det nye signalanlegget sommeren 2017. Vi ser fram til å levere et moderne signalsystem på en jernbanestrekning med stor passasjervekst, sier Erik Leenderts, prosjektleder for innføring av Thales-anlegget.

Moi-Egersund
Jernbaneverket startet i sommer arbeidet med å bytte ut kontaktledningsnettet mellom Moi og Egersund. Nå bores fundamenter til nye master ved hjelp av et boretog. I tillegg skal det foretas vegetasjonsrydding. Arbeidet pågår hver ukedag fram til 10. desember mellom kl. 12:05 og 17:40, samt nettene til lørdag og søndag.

Hovedbanen

Mellom Kløfta og Eidsvoll skal det jobbes både høyt og lavt denne helgen. På Hauerseter skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider i og ved sporet. Ved Jessheim stasjon skal det reises nye master og åk til høyspentanlegget som leder kjørestrømmen til togene. Ved Bøn skal det bygges gangbane og rekkverk på en jernbanebru. Videre skal det utføres diverse sveisearbeider i sporet.

Dovrebanen

Signalanlegget skal kontrolleres på strekningen mellom Espa og Lillehammer. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom.

Sørli-Jessnes
Mellom Sørli og Ottestad skal det byttes master til kontaktledningsanlegget, og i Stange skal trær som står i nærheten av sporet felles. Ved Ottestad skal en stikkrenne reetableres. På Hamar stasjon fortsetter arbeidene med hensettingssporet.
På strekningen mellom Hamar og Jessnes skal det foregå vegetasjonsrydding. Dette er et viktig sikkerhetstiltak som gir bedre sikt for lokførerne og reduserer risikoen for dyrepåkjørsler.

Brumunddal-Moelv
På strekningen mellom Brumunddal og Moelv skal det foregå maskinell sporjustering og ballastplanering. Ved Brumunddal stasjon skal en sporveksel byttes, mens det ved Moelv stasjon skal det utføres diverse sporvekselarbeider.

Rudshøgda-Bergseng
I Bergsvika skal en stikkrenne reetableres. På strekningen mellom Brøttum og Bergseng skal grøfter og stikkrenner renskes. Jernbaneverket renser stikkrennene med jevne mellomrom for å gjøre jernbanen bedre forberedt mot store vannmengder. Dette er vedlikeholdsarbeider som er svært viktige for å forebygge at feil oppstår i framtiden. Tette stikkrenner kan føre til at vann trenger inn i massen under skinnene. Videre skal det borres for nye mastefundamenter til kontaktledningsanlegget på strekningen.

Bergseng-Lillehammer
På strekningen mellom Bergseng og Lillehammer skal det utføres arbeider på kontaktledningsanlegget, samt byttes varmeelementer i sporvekslene. Det skal også legges nye kabler til signalanlegget på strekningen. Ved Bergseng stasjon skal det byttes deler i en sporveksel.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
På strekningen Langset-Kleverud skal det utføres en del etterarbeider med justering av kontaktledninger denne helgen. Videre skal det utføres en del etterarbeider i Ulvintunnelen og i sporet på strekningen.

På Minnesund stasjon skal det graves på plass en kulvert under sporet. Det jobbes derfor døgnkontinuerlig og intensivt i hele bruddet med å grave plass til kulverten og montere den. Innleggingen av kulverten ved Minnesund stasjon inngår i forberedende arbeider til byggingen av dobbeltspor mellom Eidsvoll og Langset.

Bergensbanen

Også på Bergensbanen skal en rekke aktiviteter gjennomføres denne helgen. Rehabiliteringen av Bergen stasjon er i full gang. Stasjonen er fredet av Riksantikvaren, og i løpet av året skal rehabiliteringsarbeidene være fullført. Nå foregår sandblåsing og maling av reisverk, utskifting av skifertak, fornyelse av stasjonsbelysning, med mer.

Arna-Reimegrend
Mellom Arna og Dale skal overvannsgrøfter og stikkrenner fornyes, videre skal sideterrenget renskes og sikres. På strekningen mellom Arna og Reimegrend skal det foregå vegetasjonsrydding.

Bolstadøyri-Bulken
På denne strekningen fortsetter arbeidene med flomsikring etter storflommen i oktober 2014.

Arna-Voss
Mellom Arna og Voss skal det gjennomføres partivise vann- og frostsikringer av tunnelene på Vossebanen.

Flåmsbana
I løpet av helgen skal det byttes sviller-, skinner- og sporveksler på delstrekninger på Flåmsbana.

Myrdal-Finse
Mellom Myrdal og Finse skal det gjennomføres partivis fornyelse av flere snøoverbygg. Til sammen blir det ca. 100 m nytt bygg på strekningen. Videre skal stikkrenner og grøfter utbedres på høyfjellet.

Ved Flåm stasjon, Geithusberget, Volli, Ljosangrovi, Torbjørnstøl og Grytå skal det iverksettes punktvise tiltak med flom- og erosjonssikring, mens det fra Evanger til Skorve skal utføres rassikring.

Finse-Trolldalen
Mellom Finse og Trolldalen skal det jobbes med punktvis fornyelse av overvannsgrøfter og dreneringsanlegg.

Haugastøl-Hønefoss
På denne strekningen skal det gjøres forberedende arbeider til ballastrensing. Ballastrens gjøres for å fornye ballasten som sporet ligger i. I løpet av årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som for eksempel løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ved Gol stasjon skal utrangerte sviller fjernes, og det skal jobbes med en kulvert ved Veme. Ved Døvikfoss bru skal det gjennomføres et svillebytte, mens overgangsbrua ved Kattfoss og brua ved Hen stasjon skal males denne helgen.

Prosjekt dobbeltspor Arna-Bergen
Mellom Bergen stasjon og Fløen skal følgende arbeider gjennomføres; fjellet omkring tunnelåpningen til nye Ulriken tunnel skal tettes, og det skal graves for nye fundamenter til kontaktledningsanlegget. Videre skal det utføres signal- og telearbeid på strekningen, samt graves til vann og avløp under sporene ved Bergen stasjon.

Østfoldbanen

På Østfoldbanen skal det utføres en rekke forebyggende vedlikeholdsarbeider. Det skal blant annet byttes sviller på to bruer ved Bovim elv. Videre skal det utføres arbeider med stikkrenner i Askim. På Østfoldsbanen Østre linje skal det også gjennomføres partivise svillebytte på deler av strekningen.

På strekningen mellom Ås og Vestby skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider i sporet. Ved Moss og Hølen stasjon skal kontaktledningsanlegget kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom.

Mellom Vestby og Hølen skal sporet nøytraliseres. Dette gjøres for å hindre at solslyng eller skinnebrudd oppstår. På strekningen mellom Hølen og Moss skal jernbanesporets over- og underbygning kontrolleres. Overbygningen består av skinner, sporveksler, sviller og ballast, og hviler på underbygningen. Underbygningen er en masse som består av grus og steinmateriale. Denne skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.

Videre skal det utføres arbeider på Rolvsøy bru, og renseverket skal kjøre i spor 1 og to i Ingedal, samt i Sarpsborg denne helgen. Renseverket graver ut dårlig pukk under svillene og erstatter dette med ny pukk. I denne prosessen siles avfallsstoffer ut før ny pukk blir lagt på plass, og dette gir økt kjørekomfort for passasjerene.

Follobanen

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket utføre arbeid både ved Oslo S og i Ski denne helgen.

Ved jernbaneområdet på Loenga skal det spuntes ved Militærrampa. Arbeidet utføres i forbindelse med at det bygges en ny betongtunnel for nye togspor inn til Oslo S mellom Bispegata og Ekebergåsen.

Ved Nordbyveien bro skal det jobbes med flytting og fornying av Østfoldbanen. Roås bro skal rives og det skal forankres spunt i Ski-morenen. Forankring av spunt gjøres for å stabilisere spuntnålene som står i bakken og disse arbeidene medfører støy.