Arbeider på flere baner helgen   15. -18. april

Helgen 15.-18. april skal Jernbaneverket gjøre arbeider på Østfoldbanen mellom Oslo-Ski/Halden Drammenbanen mellom Asker og Gulskogen, Vestfoldbanen mellom Drammen og Tønsberg, Jærbanen mellom Ganddal og Vigrestad og på Dovrebanen mellom Jessnes og Brumunddal. Det kjøres buss istedenfor tog.

 Arbeider på Oslo S, Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket

Østfoldbanen

Fra lørdag 16. april kl. 02.00 til 18. april kl. 03.00 vil strekningen Oslo S-Ski og Ski-Halden være stengt for togtrafikk og det kjøres buss for tog.  Se NSB for detaljert informasjon om ditt tog.  

Det vil pågå omfattende og varierte arbeider på Østfoldbanen, mens banen er stengt for togtrafikk. Fra Holmlia i nord til Ingedal i sør skal det utføres en lang rekke større og mindre tiltak for å heve kvaliteten og standarden på Jernbaneverkets anlegg.

Holmlia holdeplass
Ved Holmlia moderniseres og oppgraderes søndre del av holdeplassen. Arbeidene utføres av NRC Rail på oppdrag fra Jernbaneverket, og omfatter blant annet plattformen og øvrig bygningsmasse ved den tett trafikkerte holdeplassen.

Solbråtan – Ski
På denne delstrekningen skal det utføres diverse sporarbeider samt teknisk kontroll av skinneskjøter. Ved Myrvoll holdeplass vil det i tillegg bli utført kappe- og sveisearbeider i begge hovedsporene. Hensikten er å nøytralisere spenninger i skinnestålet, noe som er et viktig tiltak for å forebygge solslyng ved høye skinnetemperaturer.

Ski – Moss
Mellom Ski og Vestby skal det blant annet legges nye rør i langsgående kabelkanaler. I tillegg vil det foregå omfattende utbedring av gjerder på strekningen, samt oppgradering av ledninger og komponenter i høyspentanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. I Stavengåsen tunnel blir det utført kontroll av nødlysanlegget. Diverse kontroll og ettersyn av anlegg og installasjoner på stasjonsområdet i Moss står også på programmet.

Lisleby og Onsøy
Også lenger sør på Østfoldbanen utnytter Jernbaneverket tiden godt. Ikke minst ved Lisleby der planovergangen skal utbedres og sporveksler ved stasjonen oppgraderes. Planovergangen vil være midlertidig stengt mens arbeidene pågår, men det blir skiltet omkjøring på stedet. Ved Onsøy blir det også aktivitet i sporet, blant annet som følge av at Kjølberg bru skal forsynes med nye sviller.

Stabilisering av sporet
I løpet av helga vil skinnegående spesialmaskiner være i sving for å justere og stabilisere sporet på en rekke delstrekninger og steder langs Østfoldbanen. Sørligste punktet i denne omgang vil være Ingedal sør for Sarpsborg.

Kontaktperson for arbeidene på Østfoldbanen:
kommunikasjonssjef Harry Korslund tlf. 916 55 989

Follobanen

Follobanen benytter også den togfrie perioden på Østfoldbanen til å utføre arbeider. 

Oslo S
Fra lørdag 16. april kl. 01.00 til søndag 17. april kl. 20.00, stenges spor 14-19 på Oslo S. Det skal utføres gravearbeider for føringsveier og trekkes kabler mens sporene er stengt. I samme tidsrom blir det også bore hull til fundamenter for nye master til kontaktledning (høyspent) til togene.

Langhus
I området fra Langhus Hagesenter til Endsjø bro skal det ryddes vegetasjon for å forberede for arbeider med Østfoldbanen og Follobanen.

Ski
På Ski skal arbeidene videreføres i området der Nordbyveien bro ble revet og nordover opp mot det som kalles Ski-morenen. Det skal her arbeides med å montere sikkerhetstunnel og det skal flyttes og justeres signalkabler.

Kontaktperson for arbeidene på Follobanen:
Kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth tlf. 906 38 626

Loenga
Jernbaneverket benytter også den togfrie perioden på til å utføre vedlikeholdsarbeid på Loenga, i området rundt Dyvekes bru. Det skal strekkes og kobles til nye kontaktledninger og bæreliner i luftstrekk. Til jobben benyttes det en skinnegående anleggsmaskin.

Kontaktperson for arbeidene på Loenga:
Kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang tlf. 909 67 429

Vestfoldbanen/Drammenbanen
Fra lørdag 16.april kl. 00:55 til mandag 18. april kl. 04.00 kjøres buss for tog mellom Oslo og Tønsberg og Asker-Gulskogen.

Mens banen er stengt skal det pågå sikringsarbeider og fornyelse av nødlys i Lieråsen tunnel. På Drammen stasjon skal det gjøres diverse sporfornyelser og det blir aktivitet på den gamle jernbanebrua mellom Drammen og Holmen. Samtidig skal sporveksler slipes og spor justeres.

Mellom Galleberg og Skoppum vil det pågå arbeid med signalanlegget for å klargjøre for signalanlegget som skal bygges for nytt dobbeltspor Holm-Nykirke.  

Jernbaneverkets driftsavdeling benytter anledningen til å ta en rutinesjekk av eksisterende spor fra Galleberg til Sande. På Holmestrand stasjon benyttes togstansen til grunnarbeid (kalksement stabilisering) nært sporet.

På Nykirke skal Jernbaneverkets driftsavdeling bytte ut pukk og sviller ved planovergangen, det vil foregå på lørdag mellom 08.00-18.00, og planovergangen blir stengt mens arbeidene pågår. 

Kontaktperson for arbeidene på Vestfoldbanen/Drammenbanen:
kommunikasjonsrådgiver Cathrine Riis-Ulsbøl tlf. 400 27 530.

Jærbanen
I perioden lørdag 16. april kl. 00:00 til søndag 17. april kl. 15:50 skal det utføres vedlikeholdsarbeider på kontaktledningsanlegget på strekningen Ganddal-Vigrestad. I samme tidsrom skal det også utføres arbeider på signalanlegget mellom Ganddal og Klepp.

Togene mellom Stavanger og Egersund, erstattes med buss på strekningen Sandnes og Egersund mens arbeidene pågår. Togene mellom Stavanger – Kristiansand/Oslo S erstattes med buss på strekningen Stavanger-Egersund. Se mer på NSB

I forbindelse med fornyelse av kontaktledningen på Jærbanen skal alt av kontaktledning rives på Nærbø stasjon, og erstattes med ny. I alt 3 kilometer med kjøreledning skal byttes ut denne helgen. Det skal også monteres nye åk (galger) for signaler ved stasjonen.

Ved Nærbø og Varhaug stasjoner skal gamle tremaster kappes og fjernes, og til stasjonene Sirevåg og Brusand skal det kjøres ut nye sviller. I tillegg skal sviller byttes i Varden tunell på strekningen Ogna-Brusand.

Kontaktledningsanlegget fra Egersund til Brusand skal kontroll kjøres og det skal feies for våren på alle stasjonene mellom Ganddal og Egersund.

Kontaktperson for arbeidene på Jærbanen:
Kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli tlf. 472 39 469

Dovrebanen
Jernbaneverket skal i vår rense ballastpukken i sporet mellom Jessnes og Brumunddal stasjon. Arbeidene vil foregå i perioden fra og med 15.04 til og med 15.05 i tidsrommet kl. 05.00 – kl. 12.00 (mandag til lørdag) og 23.30 til 09.30 (natt til søndag). Framdriften på arbeidene vil være ca. 100 meter i timen og det vil bli en del støy i det området pukksugeren og ballastrenseverket til enhver tid er. Jernbaneverket beklager ulempene dette kan medføre for naboene.

Kontaktperson for arbeidene på Dovrebanen:
Kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli tlf. 472 39 469