Ny kunnskap om godstransport overrakt Samferdselsministeren

Fredag 4. september ble en omfattende analyse av godstransporten i Norge overrakt samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen. – Arbeidet med rapporten har gitt oss ny kunnskap, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Ny kunnskap om godstransporten i Norge overleveres samferdselsministeren. Fv: prosjektleder Else- Marie Marskar, jernbanedirektør Elisabeth Enger, kystdirektør Kirsti Slotsvik og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)Det er et omfattende utredningsarbeid gjennom to år som ligger bak analysen av godstransporten i Norge. Arbeidet er gjennomført for å gi et bedre grunnlag for målrettede tiltak i den kommende Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018 – 2029.

90% er korte avstander
-Nå føler vi at vi har et langt bedre grunnlag for gi våre anbefalinger i arbeidet med NTP, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Jernbanedirektøren er leder av styringsgruppa for transportetatenes NTP-arbeid. -
Noe av det viktigste vi har funnet gjennom analysearbeidet er at «Mer gods på sjø og bane» blir en for enkel problemstilling, sier Enger. 90% av vegtransporten foregår over avstander som er så korte at sjø og bane ikke er aktuelt. Dette handler da mest om lokal varetransport og ikke minst om anleggsstransport.
- Vi mener at alle transportformer må bli sikrere og mer miljøvennlige og at det kommer til å bli en økning i transportene for alle transportformene, sier Enger. Der jernbane er et alternativ, det vil si transportene mellom de store byene og mellom landsdelene, kan andelen som går på bane økes.

Vedlikehold
Aller viktigst for å kunne få til dette er vedlikehold av jernbanenettet sammen med bedre terminaler og økt innsats for å få godset på bane allerede før det kommer inn i landet. For jernbanens del blir det sentralt å sikre dagens transportandel mellom de store byene, - og vi ser at det kan være realistisk med overføring av 5 – 7 millioner tonn fra veg til bane. Det vil jo utgjøre jo enormt mange trailere, sier jernbanedirektøren. Transportetatene skal nå lage en felles godsstrategi som en del av arbeidet med den kommende Nasjonale transportplanen.

Økt konkurransekraft
- For jernbanens muligheter til å ta en større andel av transportene er det helt avgjørende med tiltak for øke konkurransekraften. Det sier Jernbaneverkets nyansatte «godsgeneral» Roger Kormeseth. Han er ansatt for å jobbe strategisk for en styrking av godstransporten på bane. – Vi ser at jernbanen har tapt betydelige godsvolumer de seneste årene og veien er kort fra bane til veg, sier Kormeseth. For den framtidige samfunnsutviklingen er det viktig at transport som kan gå på bane virkelig sendes med tog.Jernbaneverkets nye "godsgeneral", Roger Kormeseth.

Med en målrettet satsing kan jernbanen konkurrere på transporter over avstander ned mot 400 kilometer. Godsanalysen viser at det er viktig å modernisere godsterminalen på Alnabru som er navet i godstransporten her i landet. Videre er det viktig å etablere gode jernbaneløsninger mot Europa. Ved å fange opp godset på bane på et tidligere stadium i forsyningskjeden så er mulighetene store for at det forblir på bane helt fram til endepunktsterminalene. Slik vil jernbanetransport kunne skape en betydelig verdi for sine brukere. -Konkurransedyktig jernbane handler ikke bare om spor og terminaler, men vel så mye om vedlikehold, drift og organisering, og det blir viktige områder for oss å gjøre noe med sier Kormeseth.

Tiltak med effekt
- Vi er opptatt av at vi setter inn tiltak der de gir størst effekt, sier samferdselminister Ketil Solvik – Olsen. –Trygg, miljøvennlig og kostnadseffektiv transport er en prioritert oppgave og denne analysen av godstransporten er et viktig bidrag for å kunne få fram de riktige tiltakene, sier Samferdselsministeren.

Overraskelser
Prosjektleder for arbeidet med godsanalysen, Else – Marie Marskar sier de har fått noen overraskelser i analysearbeidet. Her er noen av dem:

  • Av det totale transportarbeidet i Norge og til og fra Norge så er sjøen helt dominerende som transportform
  • 90% av vegtransporten går over så korte avstander at bane og sjø er uaktuelt
  • 80% av langdistanse lastebiltrafikken er transporter til/fra Sverige eller land i Østersjøområdet
  • Alle transportformer vokser, men lastebilen vokser mest
  • Der det finnes konkurranseflater (mulighet for overføring fra veg til bane) konkurrerer sjø og bane godt

«Den brede samfunnsanalysen av godstransport» ble overrakt samferdselsministeren på Drammen Havn. Drammen Havn er en intermodal havn med både sjø- veg og banetransport. Trafikken over Drammen havn er i sterk vekst, i år fordobles antallet containere som håndteres.

Selve transportanalysen er vedlagt denne saken, sammen med pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet og NTP-sekretariatet.
Jernbanen har en høy andel av varetransporten mellom landsdelene. det blir en viktig oppgave å sikre at denne transporten opprettholdes.Godstog på Dovrebanen (Foto: Njål Svingheim)