Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

Jernbaneverket har nå fullført en utredning om framtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Ny stasjon på Lierstranda, mer kapasitet på Drammen stasjon, avgrening for Vestfoldbanen og dobbeltspor til Hokksund står sentralt.

Drammen stasjon bør få seks spor til plattform og planskilt avgrening til Vestfoldbanen. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>

-Det er svært viktig for oss å signalisere hvilke muligheter de valgene som nå gjøres vil gi for togtrafikken i framtida, sier Tor B. Nilsen i Jernbaneverkets enhet for strategi og samfunn.  Derfor legger vi vekt på å vise fram mulighetene i Nedre Buskerud i form av ulike «byggeklosser» som kan settes sammen på flere måter for å gi den utviklingen samfunnet ønsker, sier han. Utredningen tar for seg strekningen fra Lieråsen tunnel i øst til Hokksund i vest, og har også klare anbefalinger som kan kombinere både en økende trafikk og ta hensyn til planlagte utbygginger i området.

Lier – Drammen
Her anbefales det å erstatte dagens Brakerøya og Lier stasjoner med en ny Lierstranda stasjon litt øst for Brakerøya. Denne bygges med fire spor til plattform. Dagens dobbeltspor på strekningen vil ha tilstrekkelig kapasitet fram mot 2040, men arealer for fire spor på hele strekningen bør holdes av. Oppgraderingstiltak eller eventuell ny tunnel gjennom Lieråsen bør utredes.

Drammen – Gulskogen
Drammen stasjon beholdes der den ligger i dag og får seks spor til plattform. For å gi økt kapasitet må alle tog kjøres videre vestover for vending på f.eks Gulskogen, Hokksund eller Kongsberg. Det må bygges en planskilt avgrening og dobbeltspor til Vestfoldbanen vest for Drammen stasjon. Her bør to alternativer vurderes, ett ved dagens avgrening og ett vest for Sundhaugen. Skal togene kun vende vest for Drammen må det bygges dobbeltspor for Sørlandsbanen til Gulskogen. Utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen må ta høyde for dette. Gulskogen stasjon utvikles til stasjon med fire spor til plattform.

Gulskogen – Hokksund
Strekningen er overbelastet allerede i dag og bør bygges ut til dobbeltspor. Det anbefales å beholde plasseringen av stasjonene Mjøndalen og Hokksund. Hokksund stasjon bygges ut med fire spor til plattform.

Godstrafikk
Godsterminal på Holmen beholdes, øvrige terminaler må beholdes inntil nye alternativer er funnet. Tilsving for godstrafikk mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen i Hokksund bør bygges, tilsving for godstrafikk mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i Drammen bør undersøkes, behovet vil avhenge av en ny godsterminal på Kopstad eller eventuelt i Skoger. Dagens spor for godstrafikk, skifting mv.  ved Sundland beholdes.

-Våre anbefalinger i denne utredningen skal nå danne grunnlag for videre planlegging, blant annet i samarbeid med kommunene, sier Tor B Nilsen. Den kommende intercityutbyggingen gjør at det nå må en rask avklaring på plass for hele Nedre Buskerud, legger han til. 

Les mer om utredningen og flere detaljer i den vedlagte rapporten.