Ingen tiltak etter ny støyberegning i Bærum

Jernbaneverket har gjennomført en ekstraordinær støyberegning for strekningen Lysaker – Sandvika. Beregningen viser at ingen boliger får så mye støy at de trenger støytiltak.


Normalt gjør Jernbaneverket støyberegninger hvert femte år, men på bakgrunn av mange spørsmål om støy og støytiltak som har kommet fra beboere langs banen mellom Lysaker og Sandvika, har Jernbaneverket gjennomført en ekstraordinær støyberegning for denne strekningen. Denne beregningen gjelder framtidig driftssituasjon på Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika når vende- og hensettingsanlegget på Høvik stasjon tas i bruk i desember.

Ingen i rød sone

Resultatene av den ekstraordinære støyberegningen viser at ingen husstander vil få et utendørs lydnivå som ligger i rød sone (70 dB), som er det nivået Jernbaneverket har lagt seg på for å vurdere videre tiltaksutredning på enkelteiendommer. For å få et estimat av nivået innendørs uten å gjøre befaring, brukes 28 dB som standard forskjell mellom ute- og innenivå. Dette er et erfaringstall basert på utallige befaringer i bygninger gjennom årene, og erfaringsmessig innebærer dette god margin i forhold til den reelle situasjonen. Innenivå skal ikke overstige 42 dB i snitt over døgnet.

Trafikkmengde
Når vendeanlegget på Høvik stasjon blir satt i drift vil det på strekningen Lysaker – Høvik kjøre 16 persontog i timen på en dagtid på hverdager. I rushtidene morgen og ettermiddag vil antallet være 20 tog. På lørdag og søndag vil det normalt kjøre 12 tog i timen. For strekningen Høvik – Sandvika vil det passere åtte tog i timen på hverdagene, og seks tog i timen på lørdag og søndag.

De støyende godstogene vil i fremtiden normalt gå gjennom Bærumstunnelen.

Før Bærumstunnelen åpnet i 2011 var det mellom 21-23 gods- og persontog på hele strekningen mellom Lysaker og Sandvika på dagtid hverdager. Sammenlignet med situasjonen før Bærumstunnelen åpnet, betyr dette noe lavere trafikk mellom Lysaker og Høvik og en betydelig reduksjon i trafikken vest for Høvik stasjon.

Følger regelverket
Som en offentlig etat følger Jernbaneverket gjeldene regelverk for støytiltak og tilstreber lik behandling på landsbasis. Jernbaneverket kan ikke på eget grunnlag fatte vedtak om omfattende støytiltak uten at dette er hjemlet i lovverket eller forankret gjennom politiske vedtak og bevilgninger. Forurensingsforskriftens kapittel 5 stiller krav til maksimal innendørs støy; som i gjennomsnitt over døgnet ikke skal overstige 42 dB (tidsmidlet lydtrykknivå Lp,A24h). Overstiges denne grensen skal boligen få støytiltak.

Hovedkilden for støy fra jernbanen er kontakten mellom hjul og skinne. Rundt 300.000 bygninger i Norge ligger nær jernbanesporet, og lydnivået for disse blir beregnet av Jernbaneverket hvert femte år.

Beregninger, ikke målinger
Grunnen til at Jernbaneverket bruker beregninger og ikke målinger, er at dette gir mer korrekte resultater og legger de samme forholdene til grunn for alle. Målinger i terrenget påvirkes av variasjoner i vær, bakgrunnsstøy og andre faktorer.

Støyberegningene er gjort med bakgrunn i en nordisk beregningsmetode som er en felles plattform for beregning av støy fra blant annet vei og bane. Modellen som Jernbaneverket bruker er utviklet av konsulentselskapet Sweco og benytter data fra digitalt kartverk, trafikkdata og verdiene fastsatt i den nordiske beregningsmetoden.