Flytoget mest punktlig i 2014

Flytoget oppnådde i 2014 en rekordhøy punktlighet. Hele 97,2% av Flytogene var i rute ved ankomst Oslo Lufthavn. Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2014.

<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Flytoget befester dermed sin stilling som et svært punktlig togtilbud. 97,2% punktlighet ved ankomst Oslo Lufthavn er vel ett prosentpoeng bedre enn fjoråret. Også den øvrige persontrafikken her i landet oppnådde en liten framgang i punktligheten. 91,1 % av alle persontog nådde endestasjonen i rute i 2014, mens tallet for 2013 var 90,6%.

Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket sier punktlighet er en svært viktig faktor for at de reisende skal være fornøyde med toget. -Vi er derfor fornøyd med resultatet for 2014 og spesielt imponert over Flytoget som nådde sin egen målsetning om 97% punktlighet, sier Kristiansen.

 


Tredje på rad

2014 ble tredje år på rad at persontogene nådde punktlighetsmålet på minst 90% i rute. 2012 var det første året da den økte vedlikeholdsinnsatsen ga konkrete resultater i form av bedre togpunktlighet.
Den viktige lokaltrafikken på Østlandet hadde fjor et gjennomsnitt på 91%, mens intercitytrafikken endte på 85%. Punktlighetstallene viser at det er på strekninger med dobbeltspor at tallene er klart best. Det bygges nå nye dobbeltspor på Østlandet og planleggingen av resten av intercitynettet pågår for fullt.

Fjerntrafikken fikk en punktlighet på 86% i 2014. Det er en klar bedring fra 2013 da tallet var på 80%.  

Vedlikeholdsinnsats
Sommeren 2014 var togpunktligheten lavere enn vanlig som følge av problemer med solslyng og rekordvarme. Jernbaneverket har analysert årsakene til at hetebølgen medførte saktekjøringer og driftsvansker og vil neste sommer satse ekstra på forebyggende innsats. Andre områder som vil få ekstra vedlikeholdsinnsats i år er forebygging av ras og utglidninger for å bedre opptiden og for å oppnå færre driftsavbrudd. 2015 blir det første året da Jernbaneverket kan begynne å ta inn på vedlikeholdsetterslepet som er beregnet å ligge på rundt 17 milliarder kroner.   Jernbaneverket jobber aktivt videre med tanke på ytterligere bedring av punktligheten.
 

 Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%. 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alle persontog

86,6

85,5

88,6

91,2

90,6

91,1

Flytoget

94,3

92,9

94,3

96,2

96,1

97,2

Her kan du finne tall for ditt tog og din strekning.