Tiltak for Steinberg stasjon

Regjeringen varsler igangsetting av flere tiltak for Steinberg stasjon. Fra august i år tas det sikte på at to tog i hver retning stopper ved stasjonen i rushtidene.

 Steinberg stasjon på Sørlandsbanen mellom Mjøndalen og Hokksund. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

-Regjeringen har et ønske om at stasjonen skal gjenåpnes. Samtidig viser Jernbaneverkets simuleringer av trafikken på strekningen at dette kan gå ut over punktligheten. Dette gjør saken mer komplisert enn ventet og det er behov for å se på løsninger ut over de rent lokale tiltakene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Det har vært mye diskusjon rundt mulighetene for å opprettholde stopp på Steinberg stasjon etter at ny grunnrutemodell ble innført på Østlandet. Ruteendringene har økt trafikken på hovedstrekningene inn mot Oslo, med en ytterligere økning togtrafikken fra desember i år. Regjeringen har i tillegg varslet en økning av tilbudet på Sørlandsbanen.
-Med en økning i tallet på togavganger får vi et økt behov for punktlighet i jernbanenettet, skirver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Forsinkelser på enkeltstrekninger kan nå få langt større konsekvenser for hele togtrafikken på Østlandet enn før ruteomleggingen, da det var større tidsmargin mellom togene som skulle inn på strekningen mot Oslo S.

Trafikksimuleringene

Stortingets vedtak om å åpne Steinberg stasjon forutsatte positive resultat på simuleringene fra Jernbaneverket. Resultatene har ikke vært som ønsket for antatt driftsstabilitet, ved at en kan oppleve at den stramme rutetabellen blir satt under ytterligere press på en strekning som allerede i dag sliter med punktligheten. Derfor har Regjeringen arbeidet med flere mulige løsninger.
- Vi foreslår nå for Stortinget at en skal gjennomføre de planlagte punktlegheitstiltakene, for deretter å ha en prøveordning med ordinære stopp på Steinberg stasjon. Den praktiske erfaringen fra prøveordningen vil være et svært viktig moment for den endelige beslutningen. -Jeg håper på god dialog med lokale myndigheter i dette arbeidet, sier Solvik-Olsen
Regjeringen foreslår at det bør gjennomføres sikringstiltak på Steinberg stasjon, dette omfatter gjerder, gangbru, enkle plattformtiltak og planovergang. Det foreslås også at det blir utført tiltak i spor og sikringsanlegg i Hokksund for å få en mer effektiv togkryssing på stasjonen, samt fjerning av planovergangen i Rødgata ved Gulskogen stasjon i Drammen.  Dette er arbeid som vil bli utført i 2014/2015. Aktuelt tidspunkt for prøveordning med stopp på Steinberg stasjon vil derfor være ved ordinær ruteomlegging i 2015.

To innsatstog fra august i år

Regjeringen ønsker å bidra med et bedre reisetilbud også før de nevnte investeringene er ferdigstilt. Det vil derfor bli utført tiltak for å legge til rette for at to innsatstog (to mot Oslo på morgenen og to fra Oslo på ettermiddagen) kan stoppe på Steinberg fra august 2014.
Jernbaneverket vil i samarbeid med Statens vegvesen vurdere om det senere kan etableres  et ekspressbusstopp i retning Oslo/Kongsberg.

Drammen-Hokksund

Fra kommunene i nedre del av Buskerud, i Buskerudbysamarbeidet, er det et ønske om å etablere halvtimesruter Hokksund-Drammen, og Mjøndalen og Hokksund er blant dei stedene som er pekt på som knutepunkter.
Det blir derfor satt av midler til å starte planlegging av dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund. Planarbeidet er avhengig av Regjeringens behandling av KS1 for Buskerudbypakke 2.