Stor arbeidshelg på Hoved- og Dovrebanen

Helgen 31. mai til 2. juni skal deler av Hovedbanen og Dovrebanen være stengt for trafikk. Mens togtrafikken er innstilt skal Jernbaneverket bygge, vedlikeholde og modernisere banestrekningene.

Flyfoto av Fellesprosjektets arbeider i syd, på Ørbekk, hvor det gjøres klart for ny Dovrebane og hvor ny E6 er ferdig asfaltert. Foto: Hilde Lillejord/JernbaneverketAv sikkerhetsgrunner er det nødvendig med full stans i trafikken. NSB kjører buss for tog, se NSBs nettsider for informasjon om hvordan dette påvirker dine tog.

Eidsvoll-Bøn
Fra Eidsvoll stasjon og sørover til Bøn stasjon skal det arbeides høyt og lavt for å få klargjort mest mulig til den store sporomleggingen i midten av juni. I helgen vil det derfor være stor aktivitet med arbeid på kontaktledning, signal og spor. I tillegg vil det foregå en del gravearbeid og masseutskiftning. Når trafikken er lagt om i juni skal de eksisterende sporene rives og bygges om.

På Bøn skal Jernbaneverket bytte sviller. Det blir også kontroll av jernbanetekniske komponenter på strekningen.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.

Mens Dovrebanen er stengt kommende helg skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på Fellesprosjektet. Det blir arbeidet kontinuerlig med boring, sprenging og graving nær sporet bl.a. mellom Langset og Molykkja, mellom Ulvin og Morstua, samt ved Strandlykkja. Det skal dessuten gjøres jernbanetekniske arbeider flere steder på strekningen.

Espa-Lillehammer
På distansen vil det foregå signalarbeider, arbeid med kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, bytte av kabler, dreneringsarbeid og pakking av spor. Fra Stange til Ottestad skal Jernbaneverket bytte skinner. Ved både Hamar og Lillehammer stasjon blir anlegget for lavspent energi kontrollert. Ved Jessnes stasjon skal det gjøres fjellsikring i regi av Mesta. Mellom Moelv og Bergsvika skal en skråning sikres.

Fra Moelv til Brøttum fortsettes arbeidet med forberedende renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler. - Dette er forberedende arbeid som legger til rette for at det senere skal kunne kjøres renseverk på distansen, sier Tormod Urdahl, banesjef for Dovrebanen.

Lillehammer-Dombås
På strekningen blir det utført signalarbeider, pakking og merking av spor, dreneringsarbeider og bytte av smådeler på linja. Det vil bli lagt føringsveier for nytt kabelanlegg mellom Fåvang og Ringebu. Ved Ringebu stasjon skal det arbeides med planovergangen. Massen skal byttes ut og det vil bli lagt på ny lem. Jernbaneverket benytter også anledningen til å bytte sviller og skinner på overgangen. Mellom Hundorp og Fron skal sporet legges om i forbindelse med ny E6. Det skal også monteres ny bru på Håmårstad ved Harpefoss. På strekningen Kvam til Sjoa blir det arbeid med spunting og peling. Fra Brennhaug til Dombås vil et boretog være i sving med å bore hull for nye mastefundamenter. Mellom Brennhaug og Dovre skal det gjøres rehabiliteringsarbeid på Tallerås bru.

På Eidsvoll arbeides det nå på spreng med å klargjøre de nye sporene før sporene skal legges om i midten av juni. Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket