Skogrydding med store gevinster

Gjennom fem år har Jernbaneverket utført storstilt rydding av skog langs sporet. –Vi ser tydelig at dette er både riktig og viktig, sier Morten Tanggaard i JBVs vedlikeholdsenhet.

Gjennom de siste årene er det ryddet skog på store deler av det norske jernbanenettet. –Etter at vi i 2009 begynte å rydde systematisk og over lange strekninger har vi sett store gevinster av arbeidet, sier sjefingeniør Morten Tanggaard i Jernbaneverket.

På de strekningene der det er gjennomført skogrydding ser vi en stadig nedgang i driftsavbrudd som følge av trær over kontaktledning eller spor, og vi ser en tydelig trend i form av færre elgpåkjørsler. På toppen av det hele kommer en sikkerhetsgevinst  som følge av bedre siktforhold og også en langt bedre reiseopplevelse for togpassasjerene.

 –Denne vinteren har gitt oss store værmessige utfordringer. Særlig har det kommet mye snø kombinert med kraftig vind på Sørlandsbanen i Telemark og Agder. –Der ser vi tydelig at skogryddingsarbeidet har gitt effekt. Den værtypen vi har hatt har ført til mye av bøyde og brekte trær, men når disse ikke lenger står nær jernbanesporet , så får ikke dette lenger slike konsekvenser som vi har sett eksempler på tidligere, sier Tanggaard.

Sørlandsbanen i vinter


-Det er helt riktig at der vi har hogd langs banen har vi ikke hatt problemer i forbindelse med de store snømengdene vi har hatt på Sørlandsbanen denne vinteren, sier Arne Bujordet hos banesjefen i Kristiansand.  –På disse strekningene har heller ikke den kraftige vinden ført til driftsproblemer, og en annen effekt er at vi også ser færre dyrepåkjørsler der det er ryddet. -På de strekningene av Sørlandsbanen der det ennå ikke er utført gjennomgående rydding av skogen langs linjen har det vært driftsproblemer med trær på kontaktledningen. -Bare en massiv innsats fra våre mannskaper ved flere anledninger har gjort at vi har greid å unngå de store forsinkelsene. Dette skyldes da en omfattende ekstra visitasjon og innsats, sier Bujordet.  

For Sørlandsbanens del så har strekningen Nordagutu – Nelaug vært prioritert. Ennå gjenstår det noen delstrekninger her, men jeg tror vi ville hatt store problemer der i vinter med den værtypen vi har hatt. Opptil 1,5 meter snø har det vært, snøen har vært tung og våt og det har også vært mye vind. Altså en typisk værtype for å få problemer med trær over linjen. Til nå har vi heldigvis hatt svært få tilfeller av dette, trass i været, sier en fornøyd Morten Tanggaard. Selv om det er en tydelig nedadgående trend, så er ikke bildene helt entydige landet sett under ett. Tallene viser noen variasjoner i driftsavbrudd også etter at rydeprosjektet kom i gang. –Det henger sammen med at vi også i denne perioden har registrert mer av det vi kaller ekstremvær med rekordbør og –vind på mange av strekningene våre. Men vi er sikre på at problemene som følge av dette, særlig på de elektrisk drevne strekningene, ville ha vært betydelig større om vi ikke hadde tatt dette krafttaket.

Landsomfattende plan


Det var i 2008 at det ble besluttet å sette i gang et omfattende og landsdekkende ryddeprosjekt for skog langs linjene. Da hadde det ved flere anledninger vært en rekke stengte banestrekninger som følg av trær over linjer og ledninger. – Vi ryddet jo skog tidligere også, men i langt mindre målestokk. Med en overordnet plan kunne vi planlegge og prioritere dette på en helhetlig måte, og ikke minst så ble skogrydding en prioritert del av banevedlikeholdet.

Første bane som ble ferdig ryddet var Gjøvikbanen og deretter ble Bergensbanen gjennom Hallingdal prioritert. På begge disse banene hadde vi hatt store problemer på dager med mye vind og snø.Nå er denne typen problemer så å si fraværende og etter hvert som har fått ryddet lange strekninger på de fleste banene, så har driftsavbrudd som følge av trær fortsatt å synke. Det samme gjelder for elgpåkjørsler, men der er det likevel en del variasjoner, blant annet har snømengdene variert mye på de ulike strekningene fra år til år.

Også reiseopplevelse

Jernbaneverkets skogryddingsprosjekt har høstet mye ros. På Bergensbanen, som også er en viktig turistbane, har vi fått tilbakemeldinger fra fornøyde togpassasjerer som har opplevd en helt annen utsikt fra toget enn tidligere, sier Tanggaard. –Og ikke minst har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra lokførerne på strekningen som opplever bedre sikt og færre problemer, legger han til.

Fakta:
Jernbaneverket har i perioden 2009 – 2012 brukt mellom 20 og 25 millioner kroner årlig til skogrydding langs jernbanene. I 2013 økte beløpet til 32 millioner og for 2014 er det lagt inn 43 millioner til dette. I løpet av 2017 vil den gjennomgående ryddingen av skog være fullført for de fleste banene. Etterveksten skal holdes i sjakk og det budsjetteres med en økning til denne delen av ryddearbeidet for hvert år framover. I 2014 brukes det 30 millioner til gjennomgående skogrydding og 13 millioner til å ta unna etterveksten på strekninger som ble ryddet tidligere. Alt arbeid med forsert skogrydding blir utført av private entrprenører og de største kontraktene er med Mesta AS og Aasen Linjerydding AS.

I 2014 ryddes gjennomgående strekninger av:

  • Sørlandsbanen
  • Østfoldbanen
  • Dovrebanen
  • Nordlandsbanen
  • Rørosbanen

 På de to sistnevnte banene, som har dieseldrift, er hovedformålet å bekjempe dyrepåkjørsler.


  
 
 
 
.