Mange tiltak for flere tog

Fra 14.desember blir det ikke lenger nødvendig å sjekke rutetabellen om du skal ta toget på strekningen Drammen – Oslo - Eidsvoll. Det vil alltid være kort tid til neste avgang. Det er mange tiltak som nå er gjennomført for å gjøre dette mulig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flere tog i trafikk på Østlandet har gitt kraftig trafikkvekst. Fra 15.desember blir det enda flere. <strong>Foto: Njål Svingheim (alle)  </strong>
- Vi nærmer oss nå taket for hvor mange tog som kan settes i trafikk på den meste sentrale delen av Østlandsområdet, sier Jernbaneverkets ruteplansjef Jan Harald Dammen. Han har sammen med sine medarbeidere gjennomført et nitidig arbeid for å få lagt det omfattende puslespillet det er å lage en ruteplan.Jernbaneverkets ruteplansjef Jan Harald Dammen.

- I rushtidene går det praksis tog hele tiden, det vil si at så snart et tog har forlatt et sporavsnitt så kommer det neste. Mellom Lysaker og Oslo S er det nå utført signalmessige tiltak som gjør disse sporavsnittene kortere enn før og dermed blir det plass til enda flere tog, sier Dammen. Her er vi nå nede i under tre minutter mellom hvert tog, og vi nærmer oss taket for hva det er mulig å ta ut av kapasitet på dette dobbeltsporavsnittet. Det vil gå 104 flere tog i døgnet gjennom Oslotunnelen fra 14.desember og ytterligere 40 når Høvik stasjon med vendeanlegg åpner.Det blir da en økning fra 20  til 23 tog i hver retning per time i rushtidene, mens det abslutt maksimale er 24 tog.

For uten å legge ruteplanen har de nye togrutene gjort det nødvendig å gjennomføre tiltak på en lang rekke steder for at trafikkøkningen skulle bli mulig. Ved ruteendringen i 2012 åpnet en stor del av dette og nå er alle de øvrige tiltakene på plass. Unntaket er den nye Høvik stasjon på den gamle Drammenbanen som vil komme i drift i 2 kvartal neste år. Men med dette unntaket får nå den varslede ruteøkningen full effekt.

Slik blir nye Høvik stasjon som åpner i 2015 <strong>Illustrasjon: Jernbaneverket</strong>

Det betyr:

Østlandet

•Seks raske tog i timen som stopper ved knutepunktstasjonene mellom Asker og Lillestrøm. (Asker – Sandvika – Lysaker – Skøyen Nationaltheatret – Oslo S og Lillestrøm)
•Fem tog i timen fra Drammen til Oslo
•Tre NSB-tog og tre Flytog i timen fra Drammen til Gardermoen
•Ett nytt intercitytog i timen i hver retning mellom Drammen og Eidsvoll (Dagens intercitypendel Lillehammer - Skien deles i to; Lillehammer - Drammen og Eidsvoll - Skien)
•Bedre kapasitet på Kongsvingerbanen, plattformforlengelser gjør det mulig med doble togsett
•Lokaltog Asker – Oslo S – Lillestrøm hvert kvarter. (via gamle Drammenbanen og Hovedbanen, annenhver avgang går videre til/fra Spikkestad)

Sørlandet og Trøndelag også

I fjerntrafikken skjer det store endringer på Sørlandsbanen. Det blir mange flere tog Mellom Oslo og Kristiansand og tilnærmet to-timersfrekvens på hele Sørlandsbanen. I lokaltrafikken i Trøndelag blir lokaltogene Trondheim – Steinkjer hver time forlenget sørover til Melhus, 12 av disse vil gå helt til Lundamo.

Jernbaneverket har gjennomført en lang rekke tiltak som til sammen har vært nødvendige for å kunne sette inn så mange flere tog i trafikken på Østlandet. Den største omleggingen kom i 2012 og det meste av den planlagte grunnrutemodellen får full effekt fra desember 2014. Ruteendringene har medført en kraftig trafikkvekst på Østlandet

Mange stasjoner har fått nye plattformer og bedre tilgjengelighet. Her fra Heggedal stasjon.

Her er de største tiltakene:

•Dovrebanen: Hensettings- og vendeanlegg på Eidsvoll stasjon. Både ved den gamle stasjonen og nord for den nye stasjonen er det utført store anlegg. Moelv stasjon: nye plattformer og undergang under sporene.
•Hovedbanen: Lillestrøm stasjon, nytt spor 13, utkjøring retning Kongsvingerbanen. Nytt hensettingsanlegg.
•Hoved- og Gardermobanen: Tiltak i signal- og sikringsanlegg.
•Kongsvingerbanen: Nytt hensettings- og vendeanlegg på Kongsvinger stasjon. Plattformforlengelser på Nerdrum, Fetsund, Svingen og Årnes.
•Østfoldbanen: Ski stasjon, nytt hensettings- og vendeanlegg. Moss stasjon, nytt hensettingsanlegg. Råde stasjon, nye plattformer og overgangsbru over sporene. I tillegg får Greverud holdeplass ny plattform ferdig i desember.
•Østfoldbanen, Østre linje: Som del av ERTMS-prosjektet er stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Aski og Mysen modernisert med blant annet nye plattformer. Mysen har fått nye hensettingsspor.
•Drammenbanen: Kapasitetsøkende tiltak for å få inn flere tog på strekningen Lysaker – Oslo S. Høvik stasjon med nytt hensettings- og vendeanlegg blir ferdig andre kvartal 2015. Akseltellere montert på strekningen Sandvika – Asker.Lier holdeplass, nye plattformer. Drammen stasjon: Nye hensettings- og vendeanlegg på Skamarken og Sundhaugen. Endringer i signalanlegg. Nytt sikringsanlegg på Sundland skifteområde.
•Spikkestadbanen: Nye plattformer og moderniserte stasjoner på Heggedal og Spikkestad.
•Sørlandsbanen: Hensettingsanlegg på Kongsberg
•Vestfoldbanen: Hensettingsanlegg på Borgestad ved Skien.

Et hensettingsanlegg inneholder spor, serviceplattformer, tilkopling for vannfylling og tømming av toaletter, samt tilkopling av togvarme og servicerom for betjening og renhold. Et vendeanlegg inneholder noen færre av disse servicepunktene.

Hensettings- og vendeanlegg er bygget ved flere stasjoner. Her ved Eidsvoll gamle stasjon)

Ski hensettings- og vendeanlegg. <strong>(Foto: Jernbaneverket/Multikonsult</strong>)


Skamarken hensettings- og vendeanlegg i Drammen t.h.