Jernbaneverket har motteke tildelingsbrevet for 2015

I tildelingsbrevet trekk Samferdselsdepartementet opp måla for Jernbaneverket, samt prioriteringar og krav for 2015.

Tildelingsbrevet skisserar økonomiske rammer og omtalar prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav for Jernbaneverket. Tildelingsbrevet er det sentrale styringsverkttyget frå Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket.

Tildelingsbrevet ligg som vedlegg til høgre på denne sida.