Jernbanestatistikk for 2013

Jernbaneverket har nå gjeve ut den offisielle statistikken for 2013. Statistikken inneheld ei rad tabellar og grafar som syner status for jernbanen i Norge.

Jernbanestatistikk 2013 inneheld både eit oversyn over tekniske og økonomiske tilhøve som omkjem infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Jernbaneverket har lagt vekt på å syne utveklinga over fleire år innanfor områder som trafikk, miljø og uønska hendingar. Statistikken syner og økonomiske nøkkeltall for drift og vedlikehald av infrastrukturen og investeringar.  

 Papirutgåve av statistikken kan tingast frå Jernbaneverket sitt bibliotek, adresse: Jernbaneverket, Biblioteket, Postboks 4350, 2308 Hamar.