Helgejobbing på Dovre- og Sørlandsbanen

Helga 16.-17. august stenges deler av Dovre- og Sørlandsbanen for togtrafikk. Mens togtrafikken er innstilt skal Jernbaneverket modernisere, bygge og vedlikeholde banestrekningene.

Dovrebanen er stengt fra Eidsvoll til Dombås i tidsrommet fra lørdag 16. august kl. 05.00 til søndag 17. august kl. 19.30. Mens banen er stengt, erstattes de fleste togene med buss. Det kjøres ikke buss for alle regiontogene mellom Oslo-Trondheim.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider

Eidsvoll vending

Under helgens togfrie periode vil det arbeides høyt og lavt på Eidsvoll. Gamle KL-master og åk skal rives, mens sporveksel 2 skal ferdigstilles og det skal etableres sporvekselvarme på de nye vekslene. På plattformene skal det arbeides med å få på plass nye lederlinjer, merking og anvisefundament. I tillegg vil kontaktledningen justeres og godkjennes, samt nye kabler og mateledninger skal trekkes.

Området nord for Eidsvoll stasjon. Her skal det nye sporet legges på innsiden mot fyllingen til venstre i bildet.Foto: Hilde Lillejord

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.

Mens Dovrebanen er stengt kommende helg skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på Fellesprosjektet. Det blir arbeidet kontinuerlig med boring, sprenging og graving nær sporet bl.a. mellom Molykkja og Korslundsletta, på Morstua, samt ved Strandlykkja. Det skal dessuten gjøres jernbanetekniske arbeider flere steder på strekningen.

Grave- og sprengningsarbeider på Fellesprosjektet, tett opptil eksisterende Dovrebane. Foto: Hilde Lillejord 

Strandlykkja – Espa

Mellom Strandlykkja og Espa skal det byttes skinner. Railcom utfører jobben på oppdrag fra Jernbaneverket. I utgangspunktet skal jobben gjøres mellom kl. 07:00 og kl. 18:00 på lørdag og søndag. Dersom skinnetemperaturen blir for høy, kan det hende de må over på nattarbeid. Railcom bytter skinner på lørdag og sveiser på søndag, med oppstart nærmest Strandlykkja.

Hamar - Lillehammer

På strekningen skal det gjøres linjearbeider og enkelte steder vil det bli lagt inn nye stikkrenner med større dimensjoner.
– Nye og større stikkrenner gjør jernbanenettet bedre rustet mot store vannmengder, sier Tormod Urdahl, som er banesjef for Dovrebanen.
Ved Hamar stasjon skal Jernbaneverket bytte og senere pakke en sporveksel. Det vil også bli byttet lyskastere ved stasjonsområdet. Dette gjøres for å bedre publikumsområdene. Mellom Hamar og Jessnes skal dekket på en overgangsbru skiftes ut. Dette arbeidet gjøres i regi av Mesta.

På distansen Brumunddal - Moelv vil det bli kjørt boretog for å bore nye hull for mastefundamenter. Fra Bergsvika til Bergseng står etablering av føringsveier for nye kabler på agendaen og mellom Bergseng og Lillehammer skal det jobbes med flomforebyggende tiltak.

Lillehammer – Dombås

På distansen vil det foregå generisk kontroll av linja, omkobling av signal- og telekabler og stikkrennearbeid. Det vil bli byttet og lagt inn nye stikkrenner ulike steder på strekningen. Enkelte stikkrenner må også spyles fri for stein og grus. Ved Hove stasjon skal Veidekke renske opp etter regnvær. Fra Kvam og mot Sjoa skal Statens vegvesen jobbe i nærheten av sporet i forbindelse med nye E6. På strekningen Dovre - Dombås avsluttes jobben med ballastrensing kommende helg.

Sørlandsbanen

Forbedringer på Jærbanen

Fra lørdag 16.08. klokken 06.00 til søndag 17.08. klokken 09.00 skal det uføres vedlikeholds- og fornyingsarbeid på strekningen Egersund - Varhaug. Det er ulike arbeider om skal utføres, men arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg fortsetter og det skal totalt strekkes om lag 10 km med såkalt AT-line. I tillegg skal det byttes 40 – 50 sviller i en sporveksel på Ogna. NSB kjører buss på stengt strekning.

10 km med AT-line skal strekkes. Foto: Jernbaneverket