Helgearbeider på Østfold- og Gjøvikbanen

Helga 10.-11. mai stenges Østfoldbanen og Gjøvikbanen mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagte arbeider knyttet til byggeprosjekter, vedlikehold og modernisering av banestrekningene. Arbeidene innebærer at tog innstilles og erstattes med buss.

Vi viser til NSBs hjemmesider for nærmere detaljer om det alternative transportopplegget her og her.

Østfoldbanen vestre linje

Greverud holdeplass

Arbeidet med å modernisere Greverud holdeplass fortsetter med uforminsket styrke. I løpet av helga vil en lang rekke anleggsarbeider bli utført på prosjektet som etter planen skal stå ferdig i løpet av oktober inneværende år.

Det skal utføres betongsaging (ca. 80 meter) langs kanten av plattformen i sporet i retning Oslo. Arbeidet vil pågå både lørdag og søndag. I tillegg vil det pågå fjerning av vegetasjon og trevirke samt grave- og støpearbeider for nye mastefundamenter og midlertidige føringsveger (trekkerør). I løpet av helgen skal det også monteres nye rørkryss, kummer og kabelkanaler før det hele avsluttes med innkopling av diverse kabler som skal midlertidig omlegges ved Greverud.

Ski-Langhus

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utføres arbeider på og ved Ski stasjon og videre nordover mot Langhus. Arbeidene vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 13.00 lørdag til ca. kl. 13.00 søndag. 
 

Hva slags arbeid skal gjennomføres?

På stasjonsområdet i Ski og nordover til Kapelldammen skal kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm legges om. Det skal bores og monteres fundamenter for midlertidige master som vil bli heist på plass i løpet av helga. Ved Roås skal det etableres landkar for midlertidig bru. I tillegg skal det felles en rekke trær på strekningen mellom Roås og Endsjø. 
 

Østfoldbanens østre linje

Også på Østre linje blir det hektisk aktivitet den kommende helga. Før det store sommerbruddet (22. juni - 7.september), er det mye som skal på plass. På samtlige stasjoner blir det jobbing. Det vil bli en del nattarbeid, men vi vil forsøke å få unnagjort de mest støyende arbeidene på dagtid.

Assisterende prosjektleder Rune Julsen. - Jo mer vi får unna før sommerbruddet, jo bedre, mener assisterende prosjektleder, Rune Julsen. Det er omleggingen til nytt signalsystem, ERTMS som forårsaker den store oppgraderingen. Østre linje er valgt som Jernbaneverkets erfaringsstrekning og neste år skal den stå ferdig. I den forbindelse bygges fem stasjoner om på Østre linje, og denne helga står disse arbeidene på programmet:

Askim

Nord for planovergangen i Dr. Randers gate skal det byttes ut en sporveksel. Under skinnene skal det skiftes et 30 cm lag med masse. Det betyr at planovergangen vil være stengt for biltrafikk hele helgen. Omkjøring blir skiltet og myke trafikanter loses trygt over.

Mysen

Ved Mysen skal det bygges nye fundamenter for nye kontaktledningsmaster som skal på plass i løpet av helga. Til denne jobben blir det brukt en borerigg som i perioder kan være støyende. Det skal legges inn en ny sporveksel ved lokstallen. Nye master skal på plass, og det blir en del gravearbeider, også på natten.

Både på Askim og Mysen vil for øvrig en spesialmaskin (se bilde) være i sving for å legge inn nye sporveksler.

Tomter

Her vil arbeidet med boring av fundamenter for ny kontaktledning og graving pågå gjennom hele helgen i tidsrommet fra klokken 07:00 til 23:00.

Spydeberg

Det skal graves nye kanaler og kabler skal legges om. I tillegg til diverse forberedende aktiviteter skal også en gammel garasje rives.

Kråkstad

Ved Kråkstad er det kun snakk om mindre arbeider på dagtid.

Gjøvikbanen

Kommende helg (9.-11. mai) vil Jernbaneverket i samarbeide med andre aktører gjennomføre tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold på jernbanetekniske anlegg på en rekke steder og delstrekninger mellom Oslo S. og Jaren. De planlagte arbeidene påbegynnes ved 23-tiden fredag kveld og avsluttes ved 11.30-tiden søndag.

Arbeidene innebærer at togene innstilles og erstattes med buss. Vi viser til NSBs hjemmesider for nærmere detaljer om det alternative transportopplegget.

Kontroll og justering av spor og kontaktledning

På strekningen Oslo S. – Nittedal skal sporet kontrolleres og justeres. Arbeidet utføres med skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. På strekningen mellom Oslo S. og Grefsen vil det dessuten bli foretatt kontroll og justering av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm.

Utskifting av skinner

I løpet av helga skal det i alt skiftes ut om lag 1700 spormeter med skinner. Snaut 800 meter omfatter strekningen mellom Hakadal og Stryken, mens resten fordeler seg på strekningen Kjelsås-Sandermosen og spor 2 ved Kjelsås stasjon. Ved Sandermosen og Kjelsås vil det for øvrig også bli utført såkalt generisk kontroll av signalanleggene. Tilsvarende aktivitet skal også gjennomføres på strekningen Roa-Jaren.

Ved Roa stasjon skal det skiftes ut drivmaskiner til sporveksler, og like nord for stasjonen skal det foretas utbedring av en stikkrenne. Ved Jaren stasjon vil det foregå bruarbeider i regi av Mesta.

Boring for nye mastefundamenter

På strekningen mellom Nittedal og Roa vil et boretog være i sving store deler av helga med å bore hull for nye mastefundamenter.