Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gjøvikbanen ved Harestua. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

 
Dette er blant hovedkonklusjonene i en rapport om utviklingsmulighetene for Gjøvikbanen på kort sikt som Jernbaneverket har laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Gjøvikbanens hovedutfordring er å ivareta og videreutvikle banens mange funksjoner
innenfor de begrensningene en enkeltsporet bane gir, heter det i rapporten. Det varierte togtilbudet på banen med lokal- og regiontog, og godstog med tilsvarende ulikt stoppmønster og hastighet, gjør det utfordrende å videreutvikle de enkelte togproduktene.

Krappe kurver

Infrastrukturen med krapp kurvatur, korte plattformer, dels for få og dels for korte
kryssingsspor, liten kapasitet på strømforsyning, manglende hensettingskapasitet og
manglende fjernstyring nord for Roa påvirker kapasitet og rutetilbudet på Gjøvikbanen.
I tillegg påvirkes tilbudet på Gjøvikbanen av kapasiteten inn til Oslo S fra øst.
Med dagens trafikk er kapasiteten fullt utnyttet på strekningen Hakadal - Roa i rushtiden
med en strekningskapasitetsutnyttelse på 86-100 % i makstimen.

Nåværende togmateriell består av 10 motorvognsett av type 69 som ble anskaffet
1983-1984. Materiellet er tilpasset markedet på Gjøvikbanen med en blanding av
reiser med varighet opp til to timer, og lokaltogreiser med en varighet 15 – 30
minutter. Det er i dag mye vedlikehold av materiellet, komponenter finnes ikke lenger
og kostnadene for drift og vedlikehold stiger drastisk. Slitasjen på materiellet tilsier
derfor at det må fornyes innen 2020.

Rapportens hovedkonklusjoner:

• Det er ikke mulig å bedre togtilbudet på Gjøvikbanen med dagens
    infrastruktur.
• Innenfor NTP’s siste planperiode 2018-2023 er det mulig å innføre NSB
   Gjøvikbanen AS’ tilbudskonsept A2 som betyr timesavgang til Gjøvik og et ekstratog
    til Jaren i rush.
• Det er og mulig å tilby en redusert versjon av A2, uten timesavgang til Gjøvik.
• Det vil ta minimum 5 år fra planoppstart til tiltakene kan stå klare.
• Oppgradering av plattformer (til 110 meter i første omgang) er ikke del av
   Jernbaneverkets handlingsprogram.
• Iverksettelse av et forbedret persontogtilbud (A2 eller a2 redusert) på
   Gjøvikbanen vil redusere fleksibiliteten for framføring av godstog sammenlignet
   med i dag, og det vil ikke være mulig å framføre flere godstog enn i dag.