-Budsjettforliket betyr et viktig vendepunkt

Regjeringspartiene er enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et forlik for kommende års statsbudsjett. – Dette betyr 480 millioner kroner mer til Jernbaneverket og et viktig vendepunkt for vedlikeholdet, sier Elisabeth Enger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Brufornyelse og ny kontaktledning på Jærbanen. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>
Av den budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene som ble offentliggjort fredag kan vi lese at det nå er enighet om å bevilge 380 millioner kroner mer til drift og vedlikehold av jernbanen neste år. – Det betyr at vi vil ha nok fornyelsesmidler til å begynne å ta inn noe av vedlikeholdsetterslepet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Jernbaneverket vil prioritere innsatsen slik at dette får merkbare resultater i form av bedringer for togtrafikken og kundene så fort som mulig. Innsatsen innenfor fornyelsen vil bli særlig styrket i arbeidet med å gjøre jernbanenettet mer robust for å få ned tallet på signalfeil og avbrudd som skyldes teknisk svikt. Komponenter som har nådd sin tekniske levealder vil med dette kunne byttes ut raskere. Det totale vedlikeholdsetterslepet er beregnet til vel 17 milliarder kroner og det er nå for første gang mulig å begynne å ta inn noe av dette, sier jernbanedirektøren.

I budsjettforliket er det også enighet om å styrke planleggingen og investeringene med 100 millioner neste år. Særlig er dette tenkt å gå til intercitystrekningene.

Penger til flomskader
I tillegg kunngjorde samferdselsministeren i dag at Jernbaneverket får 12 millioner kroner til å dekke reparasjoner av flomskadene på Bergensbanen og Flåmsbana etter uværet i oktober. Som følge av lavere framdrift og utsatt produksjon i de store investeringsprosjektene har Departementet godkjent at Jernbaneverket kan omdisponere 257 millioner i innværende år fra investeringer til fornyelser på eksisterende baner. Dette beløpet fordeler seg følgende tiltak:
- å bytte ut skinner og sviller på Gjøvikbanen og på Alnabru godsterminal
- å forsere fornying av kontaktledningsnettet på Sørlandsbanen
- å utbedre Dovrebanen etter flommen i 2013
- å ruste opp den sørlige delen av Numedalsbanen etter oppstart av tømmertrafikk
- å utbedre transmisjonsnett og fiberkabel
- fornying av plattform på Greverud holdeplass på Østfoldbanen