Nye regler for hastighetsskilting

Jernbaneverket har etter avsporingen ved Nykirke i februar i fjor innført trinnvis skilting av nedsatt hastighet på steder der toghastigheten skal reduseres mye. I tillegg er det gjennomført en kartlegging av alle slike punkter.

Skilt for nedsatt hastighet. Her varsles det at hastigheten skal settes ned til 100 km/t. (Underskiltt betyr at visse togtyper tillates å kjøre 10 km/t fortere). <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Statens Havarikommisjon for Transport har nå kommet med sin rapport etter avsporingen ved Nykirke på Vestfoldbanen 15.februar 2012. Et test-tog av den nye NSB Type 74 sporet av under en prøvetur. Den utløsende årsaken til ulykken regnes ifølge Havarikommisjonen å være at toget holdt for høy hastighet og at føreren hadde oversett en varslet hastighetsreduksjon fra 130 til 70 km/t. 

I etterkant av denne avsporingen har Jernbaneverket kartlagt alle punkter på jernbanenettet der hastighetsnedsettelsen er stor og der det kan være avsporingsfare dersom toget ikke gjennomfører nedbremsing. Kartleggingen viser at slike store hastighetsreduksjoner forekommer på ca 30 steder  på jernbanenettet, og det er nå innført nye krav om skilting på slike steder der dette kan utgjøre en fare.

Skiltingen av store hastighetsreduksjoner skal nå gjennomføres i to trinn slik at hastighetsreduksjonen varsles for føreren ved skilt i to omganger. En hastighetsreduksjon fra 130 til 70 km/t vil da bli varslet med først en reduksjon til 100 km/t for deretter på bli varslet med en ny reduksjon fra 100 til 70 km/t. Det vurderes også om andre tekniske løsninger kan bidra til økt sikkerhet på disse punktene.

Hastighetovervåking

ATC betyr ”automatisk togkontroll” og er Jernbaneverkets nåværende system for hastighetsovervåking. Det finnes to utbyggingsgrader av systemet, delvis hastighetsovervåking (DATC) og fullstendig hastighetsovervåking (FATC). DATC overvåker at tog ikke passerer stoppsignaler (rødt lys) og hastigheten inn i avvikende spor på stasjoner, mens FATC i tillegg overvåker at maksimalhastigheten for strekningen ikke overskrides. I Norge er det meste av jernbanenettet utstyrt med DATC, mens alle nye strekninger utstyres med fullstendig hastighetsovervåkling.

Jernbaneverket har vedtatt en overordnet plan for innføring av hastighetsovervåking på det norske jernbanenettet. I prinsippet får alle nye baner dette systemet, men det er ønskelig at hele strekninger ses mest mulig i sammenheng for unngå små ”lommer” med ulike system på samme strekning. Fullstendig hastighetsovervåking anses som et sikrere system enn DATC fordi dette i tillegg til ”rødlyskontroll” også innehar hastighetsovervåking ute på linjen slik at toget automatisk bremses ned om tillatt hastighet overskrides.