Ny bussterminal over Oslo S?

Det er oppnådd enighet med Oslo kommune om et byplanmessig hovedgrep for hvordan Oslo S som kollektivknutepunkt skal utvikles videre. Ny bussterminal legges på tvers av togsporene over Oslo S, men kun dersom det er mulig å bygge den uten for store ulemper for togpassasjerer og jernbaneanlegg.

- Vi er enige om hovedgrepene for hvordan området rundt Oslo S skal utvikles videre, sier Anne Marstein, regional plandirektør i Jernbaneverket.

En bussterminal på tvers over sporområdene legger til rette for et tett og fleksibelt knutepunkt med korte avstander til bytter mellom tog, buss, t-bane og trikk.
- Vi er enige om at idéen er god, men også enige med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om at de planene for bussterminal på lokk over sporområdene som foreligger nå, ikke er mulig å gjennomføre.

I en rapport utarbeidet i regi av Plan- og bygningsetaten og Jernbaneverket som blir offentliggjort kommende uke anbefales det også at det i den videre planleggingen og utviklingen av området gjennomføres et felles planprogram for nye Oslo S, ny bussterminal og KLP-prosjektet.

Rapporten slår også fast at bygging av en slik terminal må skje på en måte som gir minst mulig driftsforstyrrelser (buss for tog) i den flere år lange anleggsperioden og færrest mulig setningsskader på jernbaneanlegget. Dette spørsmålet må undersøkes grundigere før det er mulig å si om bussterminalen lar seg bygge eller ikke.

Flytting av bussterminalen vil åpne opp for mange nye muligheter for Oslos mest trafikkerte knutepunkt.

Dette er noen av mulighetene:

Bussterminal over sporområdet legger til rette for minst en dobling av antall reisende innen 2030. I dag reiser 250.000 personer med kollektivtrafikk fra Oslo S og Jernbanetorget. En forutsetning er at det kan etableres en ny togtunnel under sporområdet.

Flytte bussterminalen fra Galleri Oslo og eventuelt vestre rampe fra Nylandsveien.

Mulig gjenåpning av Akerselva vil gi flotte muligheter for å koble sammen de offentlige rommene på begge sidene av Schweigaards gate for myke trafikanter. Det gjelder områdene rundt Galleri Oslo, dagens bussterminal, Oslo Plaza og KLP-tomta.

Grepet reduserer barrierer i området ved å koble sammen byen mot fjorden ved utvidet gangkulvert og nye gangpassasjer over sporene.

KLP-tomta skal utgjøre hovedinngangen til bussterminalen fra nordsiden. Det blir vrimleareal på nivået mellom bussterminalen og sporområdet, som tar deg ut til Dronning Eufemias gate i sør.

Eksisterende gangkulvert under sporområdet åpnes mot nord og mot sør, slik at du kommer ut på gateplan.

Det legges opp til sykkelparkeringsplasser; 1000 plasser under Chr. Fredriks plass og like mange i KLP-prosjektet.

Prosjektet er avhengig av at betydelige tekniske utfordringer i området løses, der i blant
- Meget dårlige grunnforhold gjør faren for omfattende  skjevsetninger store.
- Minimum 3,5 års driftsforstyrrelser for jernbanedriften under utbyggingen av en eventuell bussterminal fordrer at man finner løsninger for alternativ transport i anleggsperioden.

Disse forholdene må utredes nærmere i det videre planarbeidet.

Rapporten er laget av Jernbaneverket og Plan- og bygningsetaten, i samarbeid med Statens vegvesen, Ruter, Rom Eiendom AS, Akershus fylkeskommune og Bymiljøetaten.

Rapporten overleveres til Byråd for byutvikling og Jernbanedirektøren. Rapporten foreligger medio juni.